Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-03-23

Sammanträde 2005-03-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

Ordförande Ossian Lundström

Sekreterare Marja Alén

Mötesinformation

 

§1013 Drogenkät gymnasiet – redovisning av resultat

Dnr 34/05-759

Ärendebeskrivning

Vid socialnämndens sammanträde i november 2004 redovisades resultatet av två enkätundersökningar om drogvanor beträffande elever i årskurs 6 och 7 resp 8 och 9 i kommunens alla skolor. Föreliggande enkät handlar om elevers tobaks-, alkohol- och narkotikavanor för elever i årskurs 2 i Tyresö gymnasium. Undersökningen är gjord av Göran Törnbom, samordnare för drogprevention på kommunkansliet. Resultatet framgår av bifogad rapport med tjänsteutlåtandet.

Samordnaren Göran Törnblom och Jan Linderoth från gymnasiet är närvarande vid nämndens sammanträde för att presentera resultatet och de åtgärder som vidtas i frågan.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen samt åtgärderna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________


§1014 Bokslut och verksamhetsberättelser 2004

Dnr 35/05-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden lämnar i ärendet bokslutet och verksamhetsberättelserna för 2004. Bokslutet redovisar ett överskott med 3,4 miljoner, vilket är 0,9 % av socialnämndens nettobudget på 386,2 miljoner.

Verksamhetsberättelserna består av bilagor från äldreomsorgen, handikappomsorgen, individ- och familjeomsorgen, Specialavdelningen, från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och personligt ombud.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner bokslutet för 2004 och noterar verksamhetsberättelserna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Särskilt yttrande

Vänsterpartiet lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___________


§1015 Ekonomisk uppföljning januari – februari 2005

Dnr 36/05-040

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet, samt planerade åtgärder i förekommande fall. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen redovisar också ett urval nyckeltal för samtliga verksamheter månatligen för socialnämnden. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt.

Både månadsuppföljningen och nyckeltalen avser budget och förbrukning för tiden januari – februari 2005. Uppföljningarna bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar månadsuppföljningen och nyckeltalen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________


§1016 Avgift för transport av avlidna

Dnr 37/05-052

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är ansvarig för transport av avlidna i de särskilda boenden där man har hälso- och sjukvårdsansvaret. Tjänsten är upphandlad och en leverantör sköter transporterna. Kommunen har rätt att ta ut avgift från dödsboet för transporterna, men avgiften ska fastställas av nämnden.

Förvaltningen föreslår att avgiften ska vara densamma som betalas till leverantören med ett påslag för kommungemensamma kostnader med 40 kronor.

Ordförandens förslag

- Avgift för transport av avlidna, vilken debiteras dödsboet, fastställs till den kostnad som kommunen betalar leverantören med påslag för kommungemensamma kostnader med 40 kronor.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________


§1017 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2005-02-24

- Omsorgsutskottet 2005-03-15

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista med bilagor.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________


§1018 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 6, 7, 8 och 9 (bilagor)

- Meddelandeblad januari 2005. Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2005 (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting

- Cirkulär 2005:9. Habiliterings/stimulansersättningens behandling skattemässigt.

Svenska Kommunförbundet

- Cirkulär 2004:103 Vissa ändringar i alkohollagen

Kommunförbudet Stockholms län (KSL)

- Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Stockholm läns landsting, Beställarkontor Vård

- Brevsvar 2005-02-11, Förändringar i utbudsstrukturen av barn- och ungdomspsykiatriska vården 2005 (bilaga)

Norrtälje kommun

- Brev till kommunerna i Stockholms län (bilaga)

Räddningsverket

- Kompetensstegen – en möjlighet att spara liv och pengar

RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

- Konferens, Behandling av personer med missbruk i kombination med psykisk störning

Tyresö kommun, revisorerna

- Granskning av intern kontroll avseende rutiner för lönerapportering samt arvoden till förtroendevalda m m

Kommunfullmäktige, Tyresö kommun

- Sammanträdet 2005-02-10, § 3, Avsägelser och fyllnadsval

- Sammanträdet 2005-02-10, § 6, Motion om plan för äldres boende

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll 2005-02-02

SPF Tyresö Seniorer

- Brev 2005-02-26 ang representation i KPR (bilaga)

Socialförvaltningen

- Äldreomsorgen – Handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och främja hälsa (bilaga)

- Slutrapport till länsstyrelsen - Mobila Teamet i Tyresö, utvärdering med ekonomisk redovisning till länsstyrelsen (bilaga)

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______


§1019 Information

Anita Brynje

- Kick off för handdatorprojektet den 8 april kl 12.30 – 14.30 på hemtjänsten, Björkbacksvägen 2 B.

_____________