Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-04-20

Sammanträde 2005-04-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

Offentliga ärenden

1020 Manscentrum i Haninge – information

1021 Delårsrapport per 2005-03-31

1022 Kompetensstegen, intresseanmälan

1023 Remissvar – SOU 2004:122, Ingripanden mot unga lagöverträdare

1024 Utlämnande av sekretessuppgifter för utbildningsändamål

1025 Kompletteringsval, omsorgsutskottet

1026 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1020 Manscentrum i Haninge - information

Dnr 76/04-053

Ärendebeskrivning

Föreningen Manscentrum i Haninge är en ideell förening som bedriver professionell rådgivning för män. Verksamheten omfattar bl.a. rådgivning per telefon och personliga besök, stödsamtal och krisbearbetning. Rådgivningen kan handla om relationsproblem, aggressivitet och våld samt vårdnad och umgänge.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med Manscentrum i Haninge och föreningen har beviljats stöd med 40.000 kronor i december 2004 ur anslaget för föreningsstöd.

Sören Berglund, ordförande i föreningen och Anders Lindblom, terapeut, berättar vid sammanträdet om verksamheten och samarbetet med socialförvaltningen i Tyresö.

En rapport från Manscentrum, 2005-03-30, bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1021 Delårsrapport per 2005-03-31

Dnr 52/05-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en prognos av 2005 års budget efter tre månaders förbrukning. Prognosen pekar på balanserat resultat för helåret.

När det gäller tekniska justeringar har socialnämnden redan i budget 2005 beslutat om justeringar med sammanlagt 4.905 Tkr. En ytterligare justering om 848 Tkr är aktuell. Socialnämnden föreslås godkänna även denna justering och anmäla samtliga justeringar, totalt 5.753 Tkr till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår socialnämnden godkänna delårsrapporten samt tekniska justeringar. Tidigare och nu föreslagna tekniska justeringar anmäls till kommunstyrelsen.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden godkänner delårsrapporten 2005-03-31

2. Socialnämnden godkänner redovisade budgetjusteringar, vilka anmäls till kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1022 Kompetensstegen, intresseanmälan

Dnr 12/05-053

Ärendebeskrivning

Kompetensstegen är namnet på en nationell satsning inom omsorgen om äldre. Det är ett projekt som kommer att pågå under tre år, men syftet är att det ska leda till fortsatt utveckling av äldreomsorgen.

Socialförvaltningen har lämnat en intresseanmälan om drygt 4,5 Mkr ur de statliga medlen för de olika aktiviteterna inom äldreomsorgen. Aktiviteterna handlar främst om kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen i syfte att kunna ge bättre vård och omsorg till de gamla. Aktiviteterna framgår av bifogad intresseanmälan och projektbeskrivning.

Den formella ansökan ska beslutas av kommunstyrelsen och lämnas senast den 1. September 2005.

Helena Rosenskär, vårdlärare på C3L, har arbetat på äldreomsorgen för att ta fram projektet. Hon kommer att delta vid sammanträdet för att beskriva projektet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar intresseanmälan om medel inom Kompetensstegen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1023 Remissvar – SOU 2004:122, Ingripanden mot unga lagöverträdare

Dnr 53/05-751

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har blivit utsedd som en av 75 remissinstanser att yttra sig över betänkandet Ingripanden mot unga lagöverträdare, SOU 2004:122. Kommunens synpunkter framgår av bifogat remissvar.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar bifogat yttrande för att översändas till Justitiedepartementet.

En sammanfattning av betänkandet har utdelats till ledamöterna vid sammanträdet 2005-03-23. Flera exemplar kan beställas hos nämndsekreteraren.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande över betänkandet

2. Yttrandet översänds till Justitiedepartementet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1024 Utlämnande av sekretessuppgifter för utbildningsändamål

Dnr 54/05-090

Ärendebeskrivning

I avtalet för ”Kunskapsbaserat socialarbete” som förvaltningen tecknat med Ersta Sköndal högskola ingår bland annat att studenter vid högskolans socionomutbildning genomför uppsatser relaterade till förvaltningens verksamheter. Under våren 2005 avser Miriam Centerwall, student vid högskolan, att skriva sin C-uppsats relaterad till Ungdomsenheten. För att kunna skriva uppsatsen behöver Miriam intervjua fyra ungdomar och får därmed tillgång till uppgifter som kan vara sekretessbelagda. För att förvaltningen ska kunna lämna ut sekretessuppgifter måste beslut om detta fattas av socialnämnden.

Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet föreslagit ett antal villkor för utlämnande och behandling av uppgifter samt former kring undersökningen. Socialnämnden föreslås godkänna de villkor som förvaltningen föreslagit.

Ordförandens förslag

- Miriam Centerwall får ta del av sekretessuppgifter för genomförande av sin uppsats under de villkor som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1025 Kompletteringsval, omsorgsutskottet

Dnr 55/05-102

Ärendebeskrivning

Ossian Lundström (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsutskottet. Socialnämnden har att välja en ny ersättare. Förslaget är att Gerd Dufberg (m) väljs till ersättare i omsorgsutskottet.

Inger Gemicioglu (v) avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i omsorgsutskottet och Alfonso Morales (s) avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsutskottet. Förslaget är att Alfonso Morales väljs till ordinarie ledamot och Inger Gemicioglu som ersättare i omsorgsutskottet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden väljer Gerd Dufberg (m) till ersättare i omsorgsutskottet i stället för Ossian Lundström.

2. Socialnämnden väljer Alfonso Morales (s) till ordinarie ledamot i omsorgsutskottet och Inger Gemicioglu (v) till ersättare i omsorgsutskottet.

_________


§1026 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2005-03-29 och 2005-03-31

- Omsorgsutskottet 2005-04-19

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1027 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 10, 11, 12, 13 och 14 (bilagor)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 2005:19, Ett kontrakt för livet – stöd till en förstärkt missbrukarvård (bilaga)

Patientnämnden

- Årsrapport 2004

Kommunfullmäktige, Tyresö kommun

- Sammanträdet 2005-03-17, § 13 Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun (bilaga)

- Sammanträdet 2005-03-17, § 16, Revidering av reglemente för socialnämnden (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll 2005-03-09

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______


§1028 Information

Anita Lindbohm

- Genomgång av verksamhetsberättelsen och klagomålshanteringen 2004 för Individ- och Familjeomsorgen samt information om aktuella frågor inom avdelningen.

Anita Brynje

- Information om Migrationsverkets boende för ensamkommande flyktingbarn (Villa Viktoria).

Ossian Lundström

- Information från senaste mötet 2005-03-09 i KPR (Kommunala Pensionärsrådet)

Monica Schelin

- Information från senaste mötet 2005-02-24 i Psykiatrins förtroenderåd.

Ted Bondefalk

- Information om att handikapplanen behandlats i senast KHR (Kommunala Handikapprådet)

Susann Ronström

- Fråga avseende föreläsningar som demenssjuksköterskan Marianne Gritti håller, samt önskan om information även i socialnämnden om demenssjuksköterskans arbete. Besvarades med att Marianne Gritti inbjuds till socialnämnden om att informera om sitt arbete.

Kerstin Malmberg

- Öppet hus för handikappomsorgen tisdagen den 26 april. Information utdelas.

- Information om en artikel i tidningen Mitt i Tyresö om handdatorprojektet.

_____________