Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-06-15

Sammanträde 2005-06-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1037 Utbyggnadsplan för handikappomsorgen 2006-2009

1038 Planeringsmodellen för verksamhetsutveckling, information

1039 Kompetensstegen inom äldreomsorgen, ansökan om medel hos Socialdepartementet

1040 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista_05-06-15.pdf (86 kb)
Mötesinformation

 

§1037 Utbyggnadsplan för handikappomsorgen 2006 - 2009

Dnr 75/05-011

Ärendebeskrivning

Utbyggnadsplanen för handikappomsorgen är en framskrivning av de kvantitativa behoven fram till år 2009. Planen omfattar de insatser som erbjuds av handikappomsorgen för personer upp till 65 år med utvecklingsstörning, fysiska eller psykiska funktionshinder.

Utbyggnadsplanen omfattar totalt 15 insatser. Den visar att det behövs en fortsatt utbyggnad av insatserna såsom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Därmed föreligger också behov av nya medel.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2006 – 2009, jämfört med budget 2005, beräknas till 15,9 mkr, varav 4,4 mkr år 2006.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar utbyggnadsplanen för handikappomsorgen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1038 Planeringsmodell för verksamhetsutveckling, information

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2005-04-26 fattat beslut om en gemensam planeringsmodell för hela kommunförvaltningen. Modellen ska tillämpas av alla nämnder och förvaltningar inför utarbetandet av Verksamhets- och budgetplan 2006-2008.

Kommunchefen Staffan Isling lämnar under sammanträdet muntlig information om planeringsmodellen. Planeringsmodellen bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollanteckning

- Susan Ronnström hänvisar till den reservation som Socialdemokraterna lämnade in vid kommunstyrelsens sammanträde 2005-05-24.

- Inger Gemicioglu hänvisar till det särskilda yttrandet som gjordes av Vänsterpartiet vid kommunstyrelsens sammanträdet 2005-05-24.

__________


§1039 Kompetensstegen inom äldreomsorgen, ansökan om medel hos Socialdepartementet

Dnr 12/05-053

Ärendebeskrivning

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Under åren 2005-2007 planeras sammanlagt drygt en miljard kronor fördelas till kommuner som vill utveckla kunskapen hos sin personal och förbättra verksamheten.

Tyresö kommun har tidigare lämnat in en anmälan till Socialdepartementet om vårt intresse att söka medel ur Kompetensstegen. Föreliggande ärende är huvudansökan för hela perioden. Kommunen söker totalt 4.986.000 kronor för perioden 2005-2008. Av detta avser 4.178.000 det kommunala projektet och resten de kommungemensamma projekten ledda av FoU-center Nestor. Utöver projektmedlen beräknas kommunens del av kostnaderna bli 3.506.000 kronor för perioden.

Kommunens projekt, som sker i samverkan mellan den kommunala vuxenutbildningen och äldreomsorgen, handlar om en omfattande, individualiserad kompetensutveckling för vårdbiträden och undersköterskor i kommunens äldreomsorg. Projektet utgår från de behov som finns inom äldreomsorgen och ska leda till en hållbar långsiktig kompetenshöjning som kommer de äldre till del i det dagliga arbetet. De kommungemensamma projekten avser omvårdnad vid demens och fallprevention.

Ansökan om medel ska vara inlämnad till Socialdepartementet senast den 1 september. Beslut i ärendet måste fattas av kommunstyrelsen, vilket beräknas ske vid sammanträdet den 30 augusti. För att ansökan ska hinna fram i tid bör ärendet i kommunstyrelsen få en omedelbar justering. Socialdepartementet ställer krav vid beviljande av medel att den skattereduktion som beviljas för projektet används för ändamålet samt att kommunen täcker sin del av den totala projektkostnaden.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ansökan om medel ur Kompetensstegen

- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande

- att anta ansökan om medel ur Kompetensstegen

- att eventuell beviljad skattereduktion omvandlas till ett anslag för de aktiviteter som ska genomföras, samt

- att i budgetprocessen beakta de kostnader för äldreomsorgen som föranleds av projektet

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1040 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2/05-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2005-05-26

- Omsorgsutskottet 2005-06-14

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1041 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 19,20 (bilagor)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 2005:24 Vårpropositionen 2005

- Cirkulär 2005:34 Överenskommelse mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstinget om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården respektive psykiatrin.

- Cirkulär 2005:44 Nyckeltal inom individ- och familjeomsorg (bilaga)

- Cirkulär 2005:48 Att bryta missbruk – nio nedslag i öppenvården (skrift)

- Cirkulär 2005:52 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna (bilaga)

Tyresö Kvinno- och tjejjour

- Brev med avståndstagande från ordförande i ROKS uttalanden, samt svar från kommunstyrelsens ordförande (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Stimulansbidrag – varaktiga stödformer till anhöriga, 2005 (bilaga)

Arbetsmiljöverket

- Besked om resultat av inspektion, handikappomsorgen (2005-04-11) samt förvaltningens svar 2005-06-13 (handlingarna utdelas under sammanträdet)

Kommunfullmäktige, Tyresö kommun, sammanträdet 2005-05-19

- Prognos och ekonomisk rapport per mars 2005 § 41

- Revidering av investeringsbudget 2005 § 42

- Motion om äldres boende § 44, besvarad

Socialförvaltningen, Specialavdelningen

- Slutredovisning till länsstyrelsen, Återfallsprevention (bilaga)

- Slutredovisning till länsstyrelsen, Tonårsgrupp (bilaga)

_______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

____


§1042 Information

Catarina Stavenberg

- Information om branden på Näckrosen på Björkbackens Äldrecentrum.

- Information, med anledning av tidningsartikel rörande annan kommuns äldreboende, om hur eventuella problem med myror behandlas i Tyresö kommun.

Monica Schelin

- Information från senaste mötet vid Psykiatrins förtroenderåd.

Bengt Bergström

- Information från senaste mötet vid Kommunala Handikapprådet.

Susann Ronström

- Fråga angående budgetuppföljning. Besvarades av Anita Brynje.

- Fråga angående demenssjuksköterskans arbete. Besvarades av Catarina Stavenberg.

- Fråga angående matprojektet, FoU Center Nestor. Besvarades av Catarina Stavenberg. Information om projektet i socialnämnden planeras ske i höst.

__________