Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-10-19

Sammanträde 2005-10-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

Ordförande Kerstin Malmberg

Sekreterare Markus Svensson

1062 Verksamhetsuppföljning IFO – familjerätt

1063 Riktlinjer för handikapp- och äldreomsorg

1064 Beräkning av behovet av äldreomsorg 2005-2010

1066 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista_05-10-19.pdf (83 kb)
Mötesinformation

 

§1062 Verksamhetsuppföljning – Individ- och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Vid detta sammanträde redogörs för familjerättens olika delar med inriktning nu och framåt av enhetschef Caroline Andréasson och familjerättssekreterare Ann-Sofie Åberg

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1063 Riktlinjer för handikapp- och äldreomsorg

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

__________

§1064 Beräkning av behovet av äldreomsorg 2005-2010

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har, i likhet med tidigare år, gjort behovsberäkningar av dels permanenta platser i särskilt boende dels behovet av hemtjänsttimmar för de närmaste åren. Beräkningarna bygger på intern statistik samt befolkningsprognoser från maj 2005.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet personer över 65 år i kommunen med cirka 28 % till 6500 personer till och med 2010. Detta gör att behovet av platser ökar. Behovet ökar dock inte så markant som tidigare beräkningar har visat eftersom andelen som är i behov av särskilt boende beräknas minska. På grund av omvandlingen av servicehuset och ombyggnad antas det tillkomma ett antal platser under planperioden. Den ökning av platsbehovet som finns kan också tillgodoses genom utökad budget för köp av plats.

Det faktum att Tyresögården planeras att läggas i slutet av 2007 medför dock att det finns behov av ett nytt äldreboende med 20-25 platser. Därefter beräknas platsbehovet öka med cirka 5 platser årligen. Även lokalbehovet för dagverksamheten på Tyresögården, 18 platser för minneshandikappade, måste tillgodoses 2007.

Vad beträffar hemtjänsten görs en framräkning av både antalet personer i behov av hemtjänst samt antalet timmar som kommer att utföras. Olika satsningar inom hemtjänsten och inom kommunen gör beräkningarna osäkra. Även det faktum att antalet hemtjänsttimmar varierar mycket under en kort tid gör att en prognos över fem år blir till viss grad osäker. Slutsatsen är att hemtjänstbehovet ökar årligen med cirka 5000 till 7000 timmar.

Kommunala pensionärsrådet (KPR) har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg 2005 – 2010

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

- Susann Ronström (s) och Inger Gemicioglu (v) stödjer yttrandet från KPR. (bilaga)

__________

§1065 Södertörns nyckeltal – Verksamhet för funktionshindrade

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Nyckeltalen speglar främst kostnadsutvecklingen och platser/placeringar inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS-verksamheten inom handikappomsorgen.

Förvaltningschefen gör en kort föredragning av nyckeltalen för LSS-verksamheten under sammanträdet

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar nyckeltalen för handikappomsorgen inom södertörnskommunerna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1066 Anmälningar av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2005-09-29

- Omsorgsutskottet 2005-10-18

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1067 Anmälningar/Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 31, 32, 33 (bilagor)

- Äldre får inte den hjälp de beviljas (bilaga)

- Rapport - Tid för vård och omsorg

Sveriges kommuner och Landsting

- Cirkulär 2005:85, Budgetpropositionen 2006 (bilaga)

- Cirkulär 2005:87, Ersättningar till familjehem för barn och vuxna samt kontaktfamiljer för år 2006 (bilaga)

- Cirkulär 2005:89, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2006 (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Länskonferens om alkohol- och narkotikaförebyggande insatser och samordnarrollen (bilaga)

Staben Tyresö kommun

- Krisledningsplan 2005

Delegationsutskottet Tyresö kommun

- Ändring av nuvarande förmedlingsregler avseende Kumla Allé 7 och 9, § 21

Kommunala handikapprådet

- Sammanträdesprotokoll 2005-09-01

Dalarnas forskningsråd

- Aktuella rapporter om äldrevård och äldreomsorg (bilaga)

FoU-Södertörn

- Den drogförebyggande samordnaren som ett kommunalt åtagande i projektform

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______

§1068 Information

Bengt Bergström

- Informerar om senaste sammanträdet med Kommunala handikapprådet (KHR).

Ossian Lundström

- Informerar om senaste sammanträdet med Kommunala pensionärsrådet (KPR).

Anita Brynje

- Informerar om socialförvaltningens nya organisation.

- Efter önskemål från nämnden informeras om verksamheten på Villa Viktoria.

- Information om husvagnscampingen vid Skrubba.

Elisabeth Hagert

- Den nya biståndschefen ger en presentation av sig och sin bakgrund.

__________

§1069 Ekonomisk uppföljning januari – september 2005, nyckeltal

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen redovisar ett urval nyckeltal för samtliga verksamheter månatligen för socialnämnden. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt.

Nyckeltalen avser budget och förbrukning för tiden januari – september 2005. Nyckeltalen bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar nyckeltalen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________