Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2005-11-23

Sammanträde 2005-11-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

Ordförande Kerstin Malmberg

Sekreterare Markus Svensson

1068 Information från Väntjänsten och Fixarservice

1069 Information från Elektronikåtervinnarna – certifiering

1070 Nyckeltal Södertörn – Individ- och familjeomsorgen

1071 Nyckeltal Södertörn - Äldreomsorgen

1072 Föreningsstödet – höjning av bidraget till handikappföreningar

1073 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2005

1075 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
närvarolista_2005-11-23.pdf (13 kb)
Mötesinformation

 

§1070 Information från Väntjänsten och Fixarservice

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har vid tidigare sammanträde begärt information från förvaltningen i en del frågor. En av dem är Väntjänsten och Fixarservice.

Ruth Norman, Ulla Olander och Stefan Oja lämnar under sammanträdet muntlig information om sitt arbete.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1071 Information från Elektronikåtervinnarna – certifiering

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har vid tidigare sammanträde begärt information från förvaltningen i en del frågor. En av dem är Elektronikåtervinnarna.

Lasse Karlsson och Sven Bastin lämnar under sammanträdet muntlig information om sitt arbete.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1072 Södertörns nyckeltal – Individ- och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Nyckeltalen speglar främst kostnadsutvecklingen och platser/placeringar inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS-verksamheten inom handikappomsorgen.

Förvaltningen ger en kort föredragning av nyckeltalen för Individ- och familjeomsorgen under sammanträdet

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar nyckeltalen för Individ- och familjeomsorgen inom södertörnskommunerna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1073 Södertörns nyckeltal – Äldreomsorgen

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Nyckeltalen speglar främst kostnadsutvecklingen och platser/placeringar inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS-verksamheten inom handikappomsorgen.

Förvaltningen ger en kort föredragning av nyckeltalen för äldreomsorgen under sammanträdet

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar nyckeltalen för äldreomsorgen inom södertörnskommunerna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1074 Föreningsstödet – höjning av bidraget till handikappföreningar

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade beslut vid sammanträdet 2003-11-18 om nya riktlinjer för föreningsstöd.

Handikappföreningarna får enligt de antagna riktlinjerna bidrag med 100 kronor per medlem boende i kommunen, maximalt 10.000 kronor per förening och år. Under 2005 har handikappföreningarna fått totalt 55.000 kronor i bidrag av det totala anslaget för föreningsstöd som för 2005 är 1.325.000 kronor netto.

Handikappföreningarna utgör viktigt stöd för människor som råkat ut för skador eller sjukdomar och är på så sätt ett komplement till socialtjänstens insatser. Om medlemsantalet är litet, blir det svårare för en förening att bedriva en aktiv verksamhet, när det ekonomiska stödet är mycket begränsat.

Socialförvaltningen föreslår att bidraget till handikappföreningarna höjs, från nuvarande 100 kronor per medlem till 150 kronor per medlem, d v s tyresöbo. Det maximala beloppet höjs från 10.000 till 15.000 kronor per förening. Höjningen föreslås gälla

fr o m år 2006. Utifrån nuvarande fördelning 2005 skulle det totala beloppet för handikappföreningar bli 82.500 kronor i stället för nuvarande 55.000 kronor.

Förvaltningen föreslår vidare att förvaltningschefen delegeras rätten att bevilja visst extra bidrag till handikappföreningar när särskilda skäl föreligger. Redovisning av sådant bidrag sker i socialnämnden i samband med anmälan av delegationsbeslut.

Ordförandens förslag

- Bidraget till handikappföreningar höjs från nuvarande 100 kronor per medlem till 150 kronor per medlem fr o m år 2006.

- Maxbeloppet för föreningsstödet höjs från 10.000 kronor till 15.000 kronor per förening

- Förvaltningschefen delegeras rätten att bevilja visst extra bidrag till handikappföreningar om särskilda skäl föreligger.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1075 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2005

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet samt planerade åtgärder. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Årsutfallet för 2005 beräknas till 2 miljoner kronor. Förvaltningen redovisar i ärendet vissa åtgärder för att undvika budgetöverskridande och återkommer senare om ytterligare åtgärder.

Socialförvaltningen redovisar också ett urval nyckeltal för samtliga verksamheter månatligen för socialnämnden. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt.

Både månadsuppföljningen och nyckeltalen avser budget och förbrukning för tiden januari – oktober 2005. Uppföljningarna bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar månadsuppföljningen och nyckeltalen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1076 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2006

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2006. Följande datum föreslås för sammanträden 2006. Sammanträdesdagarna är förlagda till Bollmora sammanträdesrum på onsdagar med början kl 19.00.

18 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
30 augusti
20 september
25 oktober
22 november
13 december

Ordförandens förslag

- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2006 fastställs enligt förslaget

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1077 Anmälningar av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2005-10-27

- Omsorgsutskottet 2005-11-15

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1078 Anmälningar/Meddelanden

Regeringskansliet – Jordbruksdepartementet

- Brev från Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (bilaga)

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 34, 35, 36, 37 (bilagor)

Sveriges kommuner och Landsting

- Cirkulär 2005:88, Ersättningar till kontaktpersoner enligt SoL (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Statsbidrag till vårdkedjor inom missbrukarvården – Specialteam för missbrukare inom hemtjänsten (bilaga)

- Statsbidrag till vårdkedjor inom missbrukarvården – Masten – arbetsrehabilitering i samverkan (bilaga)

- Statsbidrag till vårdkedjor inom missbrukarvården – Haschprogram (bilaga)

SEMKO-DEKRA Certification AB

- Certifikat till Elektronikåtervinnarna, Tyresö kommun (bilaga)

Tyresö kommun- Omsorgsutskottet

- Sammanträdesprotokoll från 2005-11-05, § 2 (bilaga)

Tyresö förtroenderåd

- Minnesanteckningar från möte 2005-11-01

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______


§1079 Information

Monica Schelin

- Lämnar information från Psykiatrins Förtroenderåd.

Kerstin Malmberg

- Informerar om att nästa nämnd startar klockan 18.00 på grund av julavslutning efter avslutad nämnd.

Anita Brynje

- Informerar om studieresa till Borgå i Finland med handikappomsorgen.

Bengt Bergström

- Informerar om senaste mötet med Kommunala handikapprådet.

__________


§1080 Kompletteringsval – utskottet för individ- och familjeomsorg

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har vid sammanträdet 2005-10-13 utsett Lilian Nylinder (mp) som ny ersättare i socialnämnden efter Sunhild Dietrich (mp) som avsagt sig uppdraget.

Socialnämnden har att utse en ny ersättare i utskottet för individ- och familjeomsorg.

Ordförandens förslag

- Lilian Nylinder utses till ny ersättare i utskottet för individ- och familjeomsorgen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_______