Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-02-22

Sammanträde 2006-02-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Bollmora, plan 1

Ordförande Kerstin Malmberg
Sekreterare Markus Svensson

Offentliga ärenden

1001 Verksamhetsuppföljning Familj och Försörjning – familjerådgivningen Söderstöd AB

1002 Verksamhetsuppföljning Hemtjänst – projektet Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt

1003 Komplettering av delegationsordning

1005 Anmälan av delegationsbeslut

2002 Nedläggning av faderskapsutredning

Mötesinformation

 

§1001 Verksamhetsuppföljning Familj och Försörjning – familjerådgivningen Söderstöd AB

Dnr 18/06-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamhet genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Uppföljningen avseende Familj och Försörjning handlar om familjerådgivning. Maria Hällström och Gunilla Cervell från Söderstöd AB kommer och berättar om verksamheten.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1002 Verksamhetsuppföljning Hemtjänst – projektet Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt

Dnr 19/06-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamhet genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Uppföljningen avseende Hemtjänsten handlar om projektet Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt. Avdelningschef Auli Metsänsalo samt Cecilia Nygren och Tove Ahner ger en lägesrapport.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1003 Komplettering av delegationsordningen

Dnr 20/06-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen aktualiserar behovet att göra tillägg och ändringar i gällande delegationsordning. Under det gångna året har det samlats en rad frågor som bör tas upp i delegationsordningen. För att få en samlad bild över vad som behöver förändras eller läggas till samlas detta till ett ärende.

De förändringar av delegationsordningen som föreslås beror dels på den omorganisation som genomförts och dels finns andra förtydliganden och tillägg som behöver göras.

Förutom de ändringar som har omnämnts ovan har det även gjorts vissa mindre ändringar i strukturen utifrån den nya organisationen. Dessa ändringar har dock inte förändrat själva delegationen.

Ordförandens förslag

- Delegationsordningen kompletteras enligt förvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1004 Internkontrollplan 2006

Dnr 21/06-049

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till internkontrollplan i ärendet avser år 2006. Av planen framgår vilka kontrollåtgärder som ska vidtas, för vilken period, hur kontrollen ska genomföras och vem som är ansvarig.

Begreppet internkontroll har en vid innebörd. Föreliggande plan har som utgångspunkt att säkerställa rutiner och anvisningar som gäller medelsförvaltning, bokföring och ekonomiska förhållanden i övrigt.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2006.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1005 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 22/06-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-01-24, 2006-02-15, 2006-02-21

- Omsorgsutskottet 2006-02-07

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1006 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 41, 42, 43, 44, 1, 2, 3, 4, 5 (bilagor)

Socialdepartementet

- Beslut om stöd enligt förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling (bilaga)

Arbetsmiljöverket

- Beslut om avslutande av ärende, handikappomsorgen (bilaga)

- Beslut om avslutande av ärende, Rehabcenter (bilaga)

Statens institutionsstyrelse

- Förändrade avgifter för vård och behandling fr.o.m. 2006-01-01 (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting

- Cirkulär 2005:109, Hemtjänst vid semestervistelse (bilaga)

- Cirkulär 2005:115, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2006 (bilaga)

- Cirkulär 2006:1, Cirkulärhantering 2006 samt abonnemang på cirkulär 2006 och cirkulärförteckning 2005

- Cirkulär 2006:3, Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet (bilaga)

- Cirkulär 2006:9, Socialtjänstlagen – en vägledning

- Cirkulär 2006:10, Ekonomiska effekter av det nya pensionsavtalet

- Cirkulär 2006:12, Budgetförutsättningar för åren 2006-2009 (bilaga)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut angående socialnämndens svar på Länsstyrelsens kritik mot Björkbackens äldrecentrum. (bilaga)

Kommunstyrelsen – Tyresö kommun

- Information om förändrade anslagsbindningsnivåer för socialnämnden, § 11, 2006-01-24

Socialförvaltningen - Tyresö Kommun

- Socialnämndens del av kommunens årsbokslut (bilaga)

- Justering av avgifter m.m. inom äldre- och handikappomsorgen fr.o.m. 1 januari 2006 (bilaga)

Barn- och utbildningsförvaltningen – Tyresö kommun

- Utnämnande av rektor på Forellskolan

- Skolverksamhetsplan för extraordinära händelser

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen – Tyresö kommun

- Kungörelse – Förslag till detaljplan frö kv Pigghajen och Gäddan

Kommunala handikapprådet – Tyresö kommun

- Kallelse till sammanträdet 2006-02-13

Örilings Pricewaterhousecoopers

- Revisionsrapport – Är administrationen ändamålsenlig och effektiv?

Frivilligcentralen/Tyresö väntjänstförening

- Överklagande av skattebesked (bilaga)

SPF Tyresö seniorer

- Angående utbetalning av föreningsstöd (bilaga)

______


§1007 Information

Monica Schelin

- Lämnar information från möte i Psykiatrins förtroenderåd.

Kerstin Malmberg

- Informerar från Samrådsgruppen med landstinget och Försäkringskassan.

Anita Brynje

- Informerar om statistiken angående hemlöshet som publicerats av Socialstyrelsen

- Informerar om översvämningen på Tyresö skola.

Bengt Bergström

- Informerar om senaste sammanträdet med Kommunala handikapprådet (KHR).

Rune Jansson

- Lämnar information från Kommunala pensionärsrådet (KPR).

__________