Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-04-19

Sammanträde 2006-04-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Bollmora, plan 1

Ordförande, Kerstin Malmberg
Sekreterare, Markus Svensson

Offentliga ärenden

1014 Ekonomiska rapport per mars 2006 och prognos för året

1015 Anmälan av delegationsbeslut

Sekretessärenden

2009 Adoption

Bilagor till protokoll
Närvarolista_2006-04-19.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1013 Information

Anita Brynje

- Lämnar kort information om månadens händelser samt ger en kort redovisning av humanteknik.

Kerstin Malmberg

- Lämnar tillsammans med Bengt Bergström och Rode Kennerberg rapport från Äldreriksdagen.

Monica Schelin

- Lämnar information från Psykiatrins förtroenderåd.

Ossian Lundström

- Lämnar information från Kommunala pensionärsrådet (KPR).

§1015 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 22/06-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-04-18

- Omsorgsutskottet 2006-04-04

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Anmälan av beslut fattade av tjänstemän enligt delegation

Beslut

Tjänsteman

Beslutsdatum

Bilaga

Utlämnande av sekretessuppgifter för utbildningsändamål

Anita Brynje

2006-03-06

Utlämnande av sekretessuppgifter för utbildningsändamål

Anita Brynje

2006-03-06

Avtal konsultuppdraget ”Steget före”

Anita Brynje

2006-02-28

X

Avtal Tyresö kommun och Lärarhögskolan i Stockholm angående Kompetensstegen.

Catarina Stavenberg

2006-02-08

X

Beslut som inte biläggs finns hos nämndsekreteraren och är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

§1015 Socialnämndens ekonomiska rapport per mars 2006 och prognos för året

Dnr 46/06-04

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en prognos avseende 2006 års budget efter tre månaders förbrukning. Prognosen pekar på ett plus resultat på 700 tkr för helåret.

Förvaltningen begär teknisk justering av anslagsbindningsnivåerna på driftbudgeten. Vid konverteringen av budgeten till den nya organisationen hamnade inte alla poster under rätt verksamhet. Socialnämnden föreslås godkänna denna justering och anmäla justeringarna till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår socialnämnden godkänna delårsrapporten samt tekniska justeringar. Nu föreslagna justeringar anmäls till kommunstyrelsen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar Ekonomiska rapport per mars 2006 och prognos för året

- Socialnämnden godkänner redovisade tekniska justeringar, vilka anmäls till kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1016 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 10, 11, 12, 13 (bilagor)

Sveriges kommuner och landsting

- Cirkulär 2006:21, Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? (bilaga)

- Cirkulär 2006:22, Pensionsnämndens beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad pension, kompletterande ålderspension och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA för åren 2006 och 2003 samt intjänad pension för åren 1998-2000 (bilaga)

Patientnämnden i Stockholms län

- Årsrapport 2005

- Patientnämndens statistik för 2005 för Tyresö kommun (bilaga)

Sveriges Pensionärsförbund SPF

- Pressmeddelande 2006-04-05 (bilaga)

Tyresö ungdomsmottagning

- Verksamhetsberättelse 2005 (bilaga)

Socialförvaltningen Tyresö kommun

- Nominering till kvalitetstävling Tyresö 2006 (bilaga)

______