Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-05-17

Sammanträde 2006-05-17

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (13 kb)
Mötesinformation

 

§1020 Information om M-rehab. Ett s.k. Miltonprojekt

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har erhållit statliga medel, s.k. Milltonpengar, för ett antal projekt. Ett av dem är projektet M-rehab. Socialförvaltningen vill lämna information om projektet till nämnden.

Peter Strandberg, Monica Boström och Bo Pålsson informerar arbetet i projektet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1021 Verksamhetsuppföljning Ungdom och Missbruk

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamhet genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Uppföljningen avseende Ungdom och Missbruk handlar om strukturerad öppenvård på hemmaplan i Tyresö. Martin Hietala från Måsen, Helena Gustavsson från Hästskon och Gunilla Strindevall från Steget kommer och informerar.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1022 Information från drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tidigare fått information om de drogvaneundersökningar som görs av kommunkansliet.

Vid detta sammanträde informerar Göran Törnblom, samordnare för drogprevention, om resultatet av undersökningen på Tyresö gymnasium.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1023 Pedagogiska måltider inom äldreboenden för demenssjuka

Ärendebeskrivning

Ett av socialnämndens inriktningsmål för 2006 är att utveckla och förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. Kostens och matsituationens betydelse för äldre har varit i fokus länge och flera förbättringsåtgärder har vidtagits. En ytterligare kvalitetshöjande åtgärd som är viktig för demenssjuka är att personalen äter måltider tillsammans med de boende; vid samma tid, samma bord, och samma mat. Detta kallas för pedagogiska måltider. Genom att införa pedagogiska måltider blir matsituationen lugnare och de boende stimuleras till ett bättre näringsintag och bibehållande av sina funktioner.

Pedagogiska måltider finns redan inom Ängsgården och Tyresösögården. Förslaget är att pedagogiska måltider införs även inom Björkbackens demensenheter Syrenen, Solrosen och Näckrosen. Kostnaden för Björkbackens enheter beräknas blir 450 tkr på helår. Verksamheten följs upp efter ett år.

Ordförandens förslag

- Pedagogiska måltider införs fr.o.m. 2007-01-01 inom äldreboenden för demenssjuka under förutsättning att medel tillförs i budgetprocessen inför 2007.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1024 Specialteam inom hemtjänsten – inriktning psykisk ohälsa och missbruk

Ärendebeskrivning

Antalet personer med missbruks- och/eller psykiska besvär som har behov av hemtjänstinsatser ökar. Ofta är personerna aktuella inom olika avdelningar på socialförvaltningen Hemtjänsten, Missbruksenheten, Handikappomsorgen och Biståndsavdelningen och det behövs samordning av insatserna för att det dagliga livet ska fungera för dessa personer. Personernas behov skulle bättre kunna tillgodoses genom att en speciell personalgrupp bildas inom hemtjänsten för målgruppen. Det finns redan idag enligt vår bedömning tillräckligt många brukare inom hemtjänsten som kan få ökad livskvalitet genom personal som har kunskaper om ovan nämnda problematik, m.a.o. tillräckligt många för att sysselsatta ett specialteam. Finansieringen sker inom socialförvaltningens budget.

Ordförandens förslag

- Ett specialteam inrättas från och med hösten 2006 och verksamheten anslagsfinansieras inom förvaltningens budgetram.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1025 Ekonomisk uppföljning januari – april 2006

Ärendebeskrivning

Förvaltningarna lämnar regelbundet en ekonomisk månadsuppföljning av innevarande års budget med redovisning av kostnader, intäkter och netto. I månadsuppföljningen lämnas kommentarer till både period- och årsutfallet samt planerade åtgärder. Månadsuppföljningen lämnas av förvaltningarna till kommunstyrelsen.

Månadsuppföljningen avser budget och förbrukning för tiden januari – april 2006. Uppföljningen utdelas vid sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar månadsuppföljningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1026 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-05-03, 2006-05-10

- Omsorgsutskottet 2006-05-02

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Anmälan av beslut fattade av tjänstemän enligt delegation

Beslut

Tjänsteman

Beslutsdatum

Bilaga

Skrivelsen ”Lågstrålande bostadsområden” från Elöverkänsligas förening i södra Storstockholm – yttrande

Anita Brynje

2006-04-21

X

Konsultavtal med Primärvårdens jourverksamhet gällande sjukvårdsinsatser vid akuta situationer.

Gunny Bruns Bäckström

2006-04-04

Fördelning av föreningsstöd 2006

Anita Brynje

2006-05-04

X

Förlängning av BUS-policyn - yttrande

Anita Brynje

2006-02-23

X

Beslut som inte biläggs finns hos nämndsekreteraren och är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.


§1027 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 14, 15, 16 (bilagor)

Arbetsmiljöverket

- Besked om resultat av inspektion vid Missbruksenheten samt svar (bilaga)

- Besked om resultat av inspektion vid Familjenheten och Försörjningsstöd (bilaga)

Svensk Socialpolitisk Förening

- Inbjudan till studiedag: Kan ”svensk” socialpolitik bedrivas i Sverige

Kommunstyrelsen Tyresö kommun

- Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Haninge (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2006-03-30

Kommunala handikapprådet

- Sammanträdesprotokoll 2006-03-30

Stjärngården Tyresö kommun

- Inbjudan till 10 års jubileum med öppet hus (bilaga)


§1028 Information

Anita Brynje

- Lämnar kort information om budgetprocessen inför 2007 samt ger en kort redovisning för framtiden för Villa Viktoria.