Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2006-09-20

Sammanträde 2006-09-20

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 2006-09-20.pdf (85 kb)
Mötesinformation

 

§1047 Information om Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Dnr

Ärendebeskrivning

Karin Hellqvist från Socialdepartementet har inbjudits för att ge nämnden information angående innehållet i propositionen 2005/06:115, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1048 Yttrande över motion om fritidsgårdarnas tillgänglighet och satsningar på äldre ungdomar

Dnr

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet har i april 2006 lämnat in en motion i kommunfullmäktige om att göra fritidsgårdarna mer tillgängliga för ungdomar och att göra specifika satsningar på gruppen äldre ungdomar. Motionen (bilaga) har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för yttrande.

Förvaltningen redogör i sitt yttrande för vilka fritidsgårdar som finns idag och vilka andra aktiviteter som är på gång eller planeras på förvaltningarna.

Socialförvaltningen bedriver uppsökande verksamhet inom Ungdomsenheten genom Mobila teamet och inom Familjecenter. Verksamheterna har fallit väl ut, men det finns behov att fånga även yngre barn/ungdomar, mer samverkan med föräldrar och nätverk samt ev även socialsekreterare som arbetar uppsökande.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens yttrande för att överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkande

Susann Ronström (s) yrkar bifall till motionens beslutsförslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens förslag

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1049 Ekonomisk rapport per augusti 2006 och prognos för året

Dnr

Ärendebeskrivning

Årsutfallet prognostiseras till plus 1,4 miljoner. Om de nuvarande verksamheterna sorteras om till äldreomsorg och handikappomsorg visar äldreomsorgen ett plus på 3,8 miljoner. Beläggningen på äldreboendena har varit lägre än planerat och inneburit färre köp av externa boendeplatser. Flera platser har sålts till andra kommuner. Intäktssidan förstärks även med ökade momsbidrag. Handikappsomsorgens prognos pekar på minus 2,3 miljoner trots att byggnationen av Villa Sjöhagen har försenats. Förklaringen är att nya kostsamma externa boendeplaceringar tillkommit. Mål och åtaganden kommer i stort att uppfyllas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner redovisningen den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1050 Information om socialförvaltningens förslag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2007-2009

Dnr

Ärendebeskrivning

Anita Brynje lämnar information angående socialförvaltningens förslag till underlag för socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2007-2009.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen om verksamhets- och budgetplan 2007-2009.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1051 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2006-09-12

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Anmälan av beslut fattade av tjänstemän enligt delegation

Beslut

Tjänsteman

Beslutsdatum

Bilaga

Beslut enligt delegation om utlämnande av uppgifter för forskningsändamål

Anita Brynje

2006-06-22


§1052 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 28, 29, 30, 31 (bilagor)

Sveriges kommuner och Landsting

- Cirkulär 2006:58 – Vuxna och barn med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landsting (bilaga)

- Cirkulär 2006:60 – Fullmäktiges val av revisorer

Stockholms läns landsting

- Inbjudan till Samverkansdagen 2006 (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunstyrelsen

- Protokollsutdrag – Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

- Protokollsutdrag – Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

§1053 Information

Catarina Stavenberg

Information ges om ansökan om stimulansbidrag – förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar anhöriga. Information ges även om Kompetensstegens utveckling samt om kommande möte med socialdepartementet den 30 november.

Monica Schelin

Informerar om psykiatrins förtroenderåds senaste möte.