Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-01-03

Sammanträde 2007-01-03

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 2007-01-03.pdf (82 kb)
Mötesinformation

 

§1001 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i socialutskottet

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december, i ärende § 19, beslutades att socialnämndens reglemente skulle ändras. Ändringen innebär en minskning av antalet utskott från två till ett. Det nya sammanslagna utskottet benämns socialutskottet.

Socialutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande.

Ordförandens förslag

Ledamöter

Bengt Bergström ( c)

Christina Hinnas (m)

Rode Kennerberg (kd)

Vakant

Vakant

Ersättare

Gerd Dufberg (m)

Anna SteeleKarlström (fp)

Vakant

Vakant

Vakant

Ordförande

Bengt Bergström ( c)

Vice ordförande

Christina Hinnas (m)

Beredskap

Bengt Bergström ( c)

Anna SteeleKarlström (fp)

Christina Hinnas (m)

Gerd Dufberg (m)

Socialnämndens beslut

Ledamöter

Bengt Bergström ( c)

Christina Hinnas (m)

Rode Kennerberg (kd)

Monica Schelin (s)

Alfonso Morales (s)

Ersättare

Gerd Dufberg (m)

Anna SteeleKarlström (fp)

Vakant

Lars-Åke Sandström (v)

Lillian Nylinder (mp)

Ordförande

Bengt Bergström ( c)

Vice ordförande

Christina Hinnas (m)

Beredskap

Bengt Bergström ( c)

Anna SteeleKarlström (fp)

Christina Hinnas (m)

Gerd Dufberg (m)

_________

§1002 Sekretess; information samt sekretessbevis

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ledamöter kommer att hantera och fatta beslut i ett stort antal ärenden som är sekretessbelagda.

Socialchefen Anita Brynje informerar ledamöter under sammanträdet om sekretess och jäv.

Till nämndens ledamöter översänds en sekretessförbindelse, som ska fyllas i av samtliga ledamöter och överlämnas till förvaltningen vid sammanträdet. Ledamöter som inte närvarar vid sammanträdet ombeds kontakta nämndsekreterare Markus Svensson på telefon 08-5782 9602 eller på e-post markus.svensson@tyreso.se.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen samt sekretessförbindelserna.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1003 Information

Anita Brynje

- Information ges angående situationen rörande de ensamkommande flyktingbarnen.

- Information ges om nämndkonferens den 15-16 februari på Prinsvillan i Tyresö.