Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-01-24

Sammanträde 2007-01-24

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 070124.pdf (82 kb)
Mötesinformation

 

§1004 Muntlig information från Masten LP Center

Dnr 024/07-757

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har vid tidigare sammanträde efterfrågat information från förvaltningen i en del frågor. En av dem är Masten LP Center i Tyresö.

Göran Skoog lämnar under sammanträdet muntlig information om sitt arbete.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

________

§1005 Granskning av äldreboendet Trollängen 2006

Dnr 018/07-739

Ärendebeskrivning

I avtalet mellan kommunen och entreprenören, Carema Äldreomsorg AB, för driften av Trollängen, anges att verksamhetens kvalitativa innehåll ska utvärderas en gång per år.

Kvalitetsutvecklaren Hans Meidal har nu genomfört uppföljning/kvalitetsgranskning enligt den plan som tidigare antagits av socialnämnden. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) Lena Mattila avger samtidigt tillsynsrapport över hälso- och sjukvårdens kvalitet vid Trollängen.

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att verksamheten fungerar väl, att de boende får god vård och omsorg och att hälso- och sjukvården bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Hans Meidal och Lena Mattila kommer att närvara vid nämndens sammanträde.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner tillsynen av Trollängen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

________

§1006 Verksamhetsuppföljning - Handikappomsorgen

Dnr 019/07-012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Vid detta sammanträde redogörs för handikappomsorgens särskilda boende och boendestöd till personer med psykiska funktionshinder (Stödenheten) av

Kenneth Jonsson, enhetschef.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

________

§1007 Rutiner för anmälan av delegationsbeslut

Dnr 020/07-002

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade på sammanträdet 1990-06-20 i § 1086 om rutiner kring anmälan av delegationsbeslut. Dessa rutiner har blivit inaktuella och bör revideras.

Utskottet har till uppgift att särskilt följa verksamheter inom sitt ansvarsområde. De nya rutinerna innebär att delegationsbeslut i enskilda ärenden enligt delegerat ansvarsområde ska anmälas till utskotten med hjälp av listor som produceras ur verksamhetssystemen. Dessa listor innehåller alla beslut fattade på delegation. Listorna finns tillgängliga för utskottets ledamöter under sammanträdet.

Utskottens protokoll anmäls sedan i vanlig ordning på socialnämndens sammanträde.

I de fall där ordföranden, eller dennes ersättare enligt delegationsordningen, beslutat i brådskande enskilda ärenden anmäls besluten i nästkommande utskott. I de fall ordföranden beslutat i brådskande övriga ärenden, där socialnämndens beslut inte kan avvaktas, anmäls beslutet på särskild lista vid socialnämndens nästkommande sammanträde.

Förvaltningschefens beslut enligt delegation anmäls på särskild lista till socialnämndens nästkommande sammanträde.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner föreliggande rutiner för anmälan av delegationsbeslut.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

________

§1008 Riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län

Dnr 021/07-750

Ärendebeskrivning

Då många hemlösa rör sig frekvent mellan kommunerna i länet uppstår ibland skilda meningar mellan kommunerna om hur vistelsebegreppet ska tolkas och vem som har ansvaret för hemlösa.

KSL har därför under år 2006 i samarbete med socialchefer och andra verksamhetsrepresentanter från sju av länets kommuner inventerat de aktuella problemen och tagit fram ett förslag till riktlinjer.

Riktlinjerna är avgränsade till att gälla personer som saknar fast bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.

Riktlinjerna har gått på remiss till samtliga socialchefer i länet och 24 av länets 26 kommuner har inkommit med yttranden som alla i huvudsak varit positiva till förslagets innehåll och utformning. Socialchefen i Tyresö kommuns yttrande har delgivits socialnämnden på sammanträdet i november 2006 och de synpunkter som framfördes har också beaktats i riktlinjerna.

Även länsstyrelsen har lämnat synpunkter på förslaget och ställt sig positiva till riktlinjerna. Viss revidering av riktlinjerna har gjorts utifrån inkomna yttranden och KSL:s styrelse beslutade i december 2006 att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta de föreslagna riktlinjerna. KSL kommer att följa upp erfarenheterna av riktlinjerna senast den 31 december 2007.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar föreliggande riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

________

§1009 Kompletteringsval - Socialutskottet

Dnr 001/07-102

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att utse en ny ledamot i socialutskottet.

Förslag är att Ted Bondefalk (m) utses som ersättare i socialutskottet .

Ordförandens förslag

- Socialnämnden utser Ted Bondefalk (m) som ersättare i socialutskottet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

________

§1010 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 023/07-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Omsorgsutskottet 2006-12-19

- IFO-utskottet 2006-12-28

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

________

§1011 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 43, 44, 45, 46, 47, 1, 2 (bilagor)

Tyresö kommun – Kommunfullmäktige

- Information om samråd – detaljplan för Strandallén 18

- § 18 Val till nämnder och styrelser samt andra organ, KF 2006-12-14

- § 19 Revidering av reglemente för socialnämnden, KF 2006-12-14

- § 25 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda KF 2006-12-14

- § 27 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö KF 2006-12-14

- § 30 Regler för ersättares tjänstgöring KF 2006-12-14

Tyresö kommun – Socialförvaltning

- Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL 16 kap 6 § f-h.(bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

__________

§1012 Information

Anna SteeleKarlström

- Informerar om att hon har besökt några av socialnämndens verksamheter. Fortsätter besöken och välkomnar även andra ledamöter att delta. Översänder en lista över de planerade besöken till ledamöterna.

Catarina Stavenberg

- Informerar om att upphandlingen av nya äldreboendet på Basilikagränd nu är avslutad och att ett avtal är tecknat med Carema Äldreomsorg AB.

Anita Brynje

- Informerar om strömavbrottet i Tyresö i dag. På Björkbackens Äldrecentrum varade avbrottet ungefär en halvtimme, varefter reservgeneratorn gick i drift. Alla äldre tycks må bra trots avbrottet.

Alfonso Morales

- Ställer fråga med anledning av mordet i Tyresö Centrum den 11 januari. Anita Brynje besvarar frågan.

Monica Schelin

- Ställer frågor med anledning av en artikel i Mitt i Tyresö samt inlägg i Tyresö Debattforum. Frågorna besvaras av Anita Brynje och Lena Mattila.

____________