Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-05-30

Sammanträde 2007-05-30

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 2007-05-30.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1032 Verksamhetsuppföljning – Tyresös kvinno- och tjejjour

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde redogörs för Tyresö kvinno- och tjejjours verksamhet av Maude Prawirodarmo och Eva Pettersson

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1033 Utbyggnadsplan för handikappomsorgen 2008-2011

Ärendebeskrivning

Utbyggnadsplanen för handikappomsorgen är en framskrivning av de kvantitativa behoven fram till år 2011. Planen omfattar de insatser som handikappomsorgen erbjuder för personer med utvecklingsstörning, fysiska eller psykiska handikapp.

Utbyggnadsplanen omfattar totalt 15 insatser. Den visar att det behövs en fortsatt utbyggnad av insatserna såsom bostad med särskild service, daglig verksamhet och köp av boendeplatser. Därmed föreligger också behov av nya medel.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2008 – 2011 beräknas i denna utbyggnadsplan till 22 mkr, varav 5,1 mkr år 2008. Det är 0,5 mkr utöver de preliminära budgetramarna för år 2008.

I prognosen för 2007 bedöms handikappomsorgens utbyggnad bli lägre än tidigare beräknats och resultera i ett budgetöverskott. Därmed bedöms ramarna för 2008 vara tillräckliga.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden godkänner utbyggnadsplanen för handikappomsorgen.

  1. Finansiering av utbyggnadsplanen beaktas i budgetprocessen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1034 Fixarservice – uppföljning och förslag

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslöt i maj 2005 att införa verksamhet för förebyggande fallskador för äldre. Verksamheten kallas Fixarservice och är ett projekt under två år, som löper till hösten 2007. Nytt ställningstagande om eventuell fortsättning ska fattas under våren 2007.

Fixarservice vänder sig nu till personer 65 år eller äldre och omfattar såväl fallförebyggande information som åtgärder för att förebygga fallskador. Verksamheten administreras genom Frivilligcentralen/Tyresö Väntjänstförening. Tjänsten är kostnadsfri för mottagaren. Det är äldre pensionärer som efterfrågat om hjälp. Verksamheten har blivit mycket uppskattad och det finns en ständig efterfrågan av insatser.

Förvaltningen föreslår att verksamheten fortsätter som projekt ytterligare ett år, till och med juni 2008. Åldersgränsen höjs till 75 år och antalet timmar per hjälpmottagare begränsas till sex timmar per år från den 1 juli 2007. Hjälpen ska även i fortsättningen vara kostnadsfri för mottagaren och förmedlingen ske genom Frivilligcentralen.

Ordförandens förslag

  1. Verksamheten fortsätter i projektform till och med sista juni 2008.

  1. Förvaltningen får i uppdrag att följa upp verksamheten och återkomma till nämnden under våren 2008 för nytt ställningstagande.
  1. Åldersgränsen för hjälpmottagarna höjs till 75 år från den 1 juli 2007.
  1. Antalet timmar som en mottagare kan få begränsas till sex timmar om året från den 1 juli 2007.

Yrkande

Mathias Tegnér (s) yrkar att åldersgränsen vid 65 års ålder behålls. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

__________

§1035 Beräkning av behov av äldreomsorg åren 2007-2012

Ärendebeskrivning

Förvaltningen gör varje år beräkningar av behovet av permanenta platser i särskilt boende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. I beräkningarna ingår även prognoser av det framtida behovet av matlådor inom hemtjänsten. Beräkningarna bygger på intern statistik samt befolkningsprognoser från december 2006.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet personer över 65 år i kommunen med cirka 32 % till 7000 personer till och med 2012. Detta gör att behovet av insatser från äldreomsorgen ökar.

Det nya äldreboendet Krusmyntan beräknas vara klart för inflyttning i maj 2008 med 25 platser för Tyresö kommun. Därefter kan platsantalet utökas med 5 per år. Mot slutet av planperioden beräknas en brist på platser uppkomma och därmed behov av ett nytt äldreboende. Dessutom kan en eventuell omstrukturering och ombyggnad av sjukhemmen inom Björkbackens äldrecenter påverka antalet tillgängliga platser. Slutsatsen är att ställningstagande till ett nytt äldreboende bör ske under 2009.

Vad beträffar hemtjänsten görs en framräkning av både antalet personer i behov av hemtjänst samt antalet timmar som kommer att utföras. Eftersom antalet utförda timmar inom hemtjänsten är beroende av många olika faktorer är prognosen väldigt osäker. Även det faktum att antalet hemtjänsttimmar varierar mycket gör att en prognos över fem år blir till viss grad osäker. Slutsatsen är dock att hemtjänstbehovet årligen ökar med cirka 7000 till 8000 timmar.

Slutligen konstateras att antalet matlådor inom hemtjänsten ökar men att restaurang Lyktan bedöms att klara denna ökning under planperioden. Den framtida matförsörjningen utreds av förvaltningen.

Kommunala pensionärsrådet har getts information under sammanträdet den 9 maj och därefter getts möjlighet att lämna yttrande.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg åren 2007-2012

Yrkanden

- Monica Schelin (s) vill att socialnämnden skall notera förvaltningens beräknings istället för att anta den.

- Mathias Tegnér (s) vill att det läggs till en redogörelse för den ekonomiska skillnaden mellan att tidigarelägga bygget av ett nytt äldreboende och att köpa platser.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens föreslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig och inkommer med skriftlig reservation.

_________

§1036 Ekonomisk rapport per april 2007 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom april.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 3 mnkr hänförligt till äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1037 Internkontrollplan 2007

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till internkontrollplan i ärendet avser år 2007. Av planen framgår vilka kontrollåtgärder som ska vidtas, för vilken period, hur kontrollen ska genomföras och vem som är ansvarig.

Begreppet internkontrollplan har en vid innebörd. Föreliggande plan har som utgångspunkt att säkerställa rutiner och anvisningar som gäller medelsförvaltning, bokföring och ekonomiska förhållanden i övrigt.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2007.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1038 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-05-22

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1039 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 17 - 21 (bilagor)

Sveriges kommuner och landsting

- Cirkulär 07:8 – Vårpropositionen för år 2007 (bilaga)

Alkoholkommittén

- Inbjudan till konferens Dags fört barnen! (bilaga)

Boverket

- Information om investeringsstöd till äldrebostäder (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunfullmäktige

- § 31 Avsägelser och fyllnadsval (bilaga)

Tyresö kommun – Socialförvaltning

- Inbjudan till invigning av Tyresös anghörigcentral (bilaga)

- Protokoll från kommunala handikapprådet 2007-04-11

- Protokoll från kommunala handikapprådet 2007-03-15

- Utvärdering av samarbetsprojektet Masten (bilaga)

- Delrapport ”Haschprogrammet” (bilaga)

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1040 Information

Anna SteeleKarlström

- Ny ersättare Erik Hedberg (m) hälsas välkommen

- Förslag framförs att socialnämnden i juni hålls före ordinarie utskott den 19/7-06. Förslaget får medhåll av ledamöterna.

Bengt Bergström

- Information ges från Kommunala handikapprådet.

Anita Brynje

- Information ges om invigning av äldrecentralen.