Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-10-24

Sammanträde 2007-10-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1060 Verksamhetsuppföljning - Specialteamet - hemtjänst

1061 Verksamhetsuppföljning - Anhörigstöd

1062 Förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

1063 Ekonomisk rapport per september 2007 och prognos för året

1064 Rapportering av ej verkställda beslut

1065 Anmälan av delegationsbeslut

1066 Anmälningar och meddelanden

Bilagor till protokoll
Närvarolista 2007-10-24.pdf (63 kb)
Mötesinformation

 

§1060 Verksamhetsuppföljning – Specialteamet - hemtjänst

Dnr: 114/07 - 012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar vårdbiträde Eija Mäki om specialteamet inom hemtjänsten.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1061 Verksamhetsuppföljning - Anhörigstöd

Dnr: 115/07 - 012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar.

Medel har beviljats av Länsstyrelsen för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Vid detta sammanträde informerar anhörigkonsulent Marita Westblom och Helen Westergren om verksamheten.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1062 Förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Dnr: 106/07-051

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till att öka intäkterna via taxan inom äldre- och handikappomsorgen inom den lagstadgade ramen för maxtaxan. Nuvarande taxa gäller sedan den 1 januari 2004. Grunderna i taxan med inkomst- och nivårelatering föreslås kvarstå. Taxan är indelad i tre nivåer och förslaget innebär dels att maxavgifterna i de två lägre nivåerna för hemtjänst höjs med 100 kronor per månad i respektive nivå, dels att alla brukare skall betala 90 procent av sitt avgiftsutrymme mot nuvarande 60 procent. Dessutom föreslås att den avgift för trygghetslarm som debiteras personer med enbart trygghetslarm (200 kronor per månad) fortsättningsvis även ska tas ut av personer som har hemtjänstinsatser i övrigt. Förändringarna föreslås gälla från och med januari 2008.

Avgiften för hemtjänstinsatser och trygghetslarm begränsas av den maxavgift som fastställs i de tre nivåerna och regeln om 90 procent av avgiftsutrymmet. I övergångsbestämmelse föreslås att vid oförändrade förhållanden i övrigt ska höjningen per person maximeras till 300 kronor per månad. Övergångsbestämmelsen gäller under år 2008 för personer som debiteras avgift för december 2007.

PRO och SPF har inkommit med yttrande i ärendet (bilaga). Yttrandet har besvarats av ordföranden i socialnämnden.

Ordförandens utlåtande och förslag

Tyresö kommun har en bra äldreomsorg med god kvalitet. Dock blir antalet äldre fler och efterfrågan ökar, främst i hemtjänsten. Målsättningen är att kommunen ska kunna möta denna efterfrågan och samtidigt behålla verksamhetens goda kvalitet.

Taxan har varit oförändrad under fyra år. Vid en jämförelse med andra liknande kommuner ser vi det som rimligt att anpassa taxan till föreslagen nivå.

Under 2008 tillämpas en övergångsregel som begränsar taxeförändringen till maximalt 300 kronor.

En avgift för trygghetslarm har tidigare endast tagits ut för dem som inte har hemtjänst. Efter denna taxeförändring kommer även de som har hemtjänst att betala för trygghetslarm, dock max 90 procent av avgiftsutrymmet. Bemanning av larmcentralen och utryckningar innebär betydande kostnader för kommunen.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen enligt följande:

  1. Den andel av avgiftsutrymmet som tas ut, samt högsta avgift i respektive insatsnivå, fastställs till följande:

- Insatsnivå 1: 90 procent av avgiftsutrymmet, högst 772 kr/månad (knyts till prisbasloppet)

- Insatsnivå 2: 90 procent av avgiftsutrymmet, högst 1175 kr/månad (knyts till prisbasloppet)

- Insatsnivå 3: 90 procent av avgiftsutrymmet, högst 1640 kr/månad (knyts till prisbasloppet)

  1. Avgiften för trygghetslarm fastställs till 200 kronor per månad, även för den som har hemtjänst i övrigt, dock högst 90 procent av avgiftsutrymmet

  1. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2008
  1. Övergångsbestämmelser, enligt förslaget i tjänsteskrivelsen, gäller under 2008.

Yrkanden

- Mathias Tegnér (s) samt Monica Schelin (s) yrkar på avslag till förslaget.

- Carl-Johan Karlson (s) yrkar på ändring av punkt 4 till ”Övergångsbestämmelse att vid oförändrade förhållanden i övrigt ska höjningen per person maximeras till 300 kronor per månad. Övergångsbestämmelsen gäller under år 2008 för personer som debiteras avgift för december 2007.”

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag på punkterna 1-3 och i enlighet med Carl-Johan Karlsons (s) förslag på punkt 4.

Omröstning

Omröstning begärs beträffande avslagsyrkandet.. Följande röstordning gäller

- den som stödjer ordförandens förslag röstar ja

- den som stöder avslag röstar nej.

Ja- röster lämnas av Anna SteeleKarlström (fp), Bengt Bergström (c ), Christina Hinnas (m), Ted Bondefalk (m), Gerd Dufberg (m), Rode Kennerberg (kd) samt Gunilla Hellgren (m).

Nej-röster lämnas av Mathias Tegnér (s), Carl-Johan Karlson (s), Rune Jansson (s) samt Monica Schelin (s)

Med sju ja-röster mot fyra nej-röster har socialnämnden beslutat i enlighet med ordförandens förslag med ändring av punkt 4 i enlighet med Carl-Johan Karlsons (s) yrkande.

Protokollsanteckning

Ersättare Lillian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat avslag på ordförandens förslag om hon hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen enligt följande:

  1. Den andel av avgiftsutrymmet som tas ut, samt högsta avgift i respektive insatsnivå, fastställs till följande:

- Insatsnivå 1: 90 procent av avgiftsutrymmet, högst 772 kr/månad (knyts till prisbasloppet)

- Insatsnivå 2: 90 procent av avgiftsutrymmet, högst 1175 kr/månad (knyts till prisbasloppet)

- Insatsnivå 3: 90 procent av avgiftsutrymmet, högst 1640 kr/månad (knyts till prisbasloppet)

  1. Avgiften för trygghetslarm fastställs till 200 kronor per månad, även för den som har hemtjänst i övrigt, dock högst 90 procent av avgiftsutrymmet

  1. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2008.
  1. Övergångsbestämmelse att vid oförändrade förhållanden i övrigt ska höjningen per person maximeras till 300 kronor per månad. Övergångsbestämmelsen gäller under år 2008 för personer som debiteras avgift för december 2007

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.

__________

§1063 Ekonomisk rapport per september 2007 och prognos för året

Dnr: 038/07 - 042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom september.

Årsprognosen visar ett sammantaget överskott på 0,9 mnkr.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1064 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr: 036/07-739

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Vid detta sammanträde redovisas beslut som den 30 september 2007 inte var verkställda inom tre månader från beslutet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1065 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 036/07 - 739

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2007-10-08, 2007-10-15

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1066 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 36 - 38 (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2007 (bilaga)

- Stimulansbidrag – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2007 (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 07:44, Budgetproposition för år 2008 (bilaga)

- Inbjudan till konferens Äldres hälsa – en utmaning i Europa (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2007-09-13

PRO – SPF

- Yttrande över socialförvaltningens underlag för Verksamhets- och budgetplan 2008-2010 (bilaga)

- Svar på yttrande från PRO och SPF över socialförvaltningens förslag till förändrar taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

__________

§1067 Information

Anna SteeleKarlström

- Avtackning av avgående nämndsekreterare Markus Svensson.

Bengt Bergström

- Bengt informerar om att Kommunala handikapprådet har haft extrasammanträde för att informera om den nya taxan.