Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-01-23

Sammanträde 2008-01-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1001 Information om Barns och ungas rätt i Tyresö

1002 Verksamhetsuppföljning Handikappomsorgen - Rehabcenter

1003 Information om Öppna jämförelser 2007 - äldreomsorgen

1004 Information om Vårdval – läkarinsatser i särskilda boende för äldre

1005 Kvalitetsbarometern inom äldreomsorgen - handlingsplan

1006 Korttidsvård för äldre utomlands

1007 Kompletteringsval, socialutskottet

1008 Anmälan av delegationsbeslut

1009 Anmälningar och meddelanden

Bilagor till protokoll
Protokoll 2008-01-23.pdf (119 kb)
Mötesinformation

 

§1001 Information om Barns och ungas rätt i Tyresö

Ärendebeskrivning

Avdelningschef Elisabeth Hermansson och metodutvecklare Ann Näfver informerar om en ny samverkansmodell i Tyresö vid utredningar kring barn och unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1002 Verksamhetsuppföljning Handikappomsorgen – Rehabcenter

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar avdelningschef Gunny Bruns Bäckström, enhetschef Ilva Moen-Pålsson och t f enhetschef Ragnhild Mårtensson om Rehabcenters verksamhet samt samverkansprojektet om återhämtning.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1003 Information om Öppna jämförelser 2007 - äldreomsorgen

Dnr 067/07-739

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har för första gången presenterat en sammanhållen jämförelse av äldreomsorgen på kommunnivå. Rapporten är ett led i SKL:s arbete att öppet redovisa och jämföra olika verksamheters kvalitet och effektivitet. Tanken är att öppna jämförelser av äldreomsorgen årligen ska återkomma och utvecklas.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Mattila gör en föredragning av rapporten Öppna jämförelser 2007 – äldreomsorg.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1004 Information om Vårdval - läkarinsatser i särskilda boende för äldre

Dnr 006/08-779

Ärendebeskrivning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Mattila informerar om val av vårdgivare för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1005 Kvalitetsbarometern inom äldreomsorgen - handlingsplan

Dnr 035/07-068

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen fick i uppdrag av ordföranden i socialnämnden i september 2007 att återkomma med en handlingsplan över de förbättringsområden som framkom i brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Undersökningen genomfördes i maj 2007 och omfattade såväl särskilda boenden som hemtjänst.

Äldreomsorgen i Tyresö fick över lag mycket goda vitsord från de äldre och deras anhöriga i undersökningen - i de flesta fall bättre omdömen än i andra kommuner där motsvarande undersökningar har genomförts.

Handlingsplanen som finns i detta ärende omfattar åtgärder som ska vidtas i områden där det behövs förbättringar. En uppföljning av planen sker i verksamhetsberättelsen för 2008.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar förvaltningens handlingsplan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1006 Korttidsvård för äldre utomlands

Dnr 001/08-734

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om möjligheten att kunna upphandla korttidsvård för äldre utomlands. Korttidsvården utomlands är ett alternativ till vården hemma, och innebär en värdefull stimulans både för den äldre och anhöriga som ofta följer med.

Förvaltningen har haft en leverantör av tjänsten, men inga resor har företagits på senare tid beroende bland annat på att planerade resor blivit inställda. Förvaltningen har undersökt möjligheten att genom direktupphandling teckna avtal med annat företag. Förvaltningschefen bör få rätten att teckna avtalet. En upphandling av tjänsten tillsammans med andra kommuner planeras till 2009.

Nämndens tidigare beslut innebar att den äldre som fick korttidsvård utomlands fick betala flygresan själv. I ärendet föreslås att flygresan ska ingå i korttidsvården utomlands om detta inte medför högre kostnader än vården hemma. Den anhöriga som följer med ska, som hittills, betala själv både sin resa och sitt uppehälle.

Ordförandens förslag

- Förvaltningschefen delegeras rätten att upphandla och teckna avtal om korttidsvård utomlands.

- Kostnader för flygresan ska ingå i erbjudandet om korttidsvård utomlands om priset inte överstiger kommunens kostnad för korttidsvård.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1007 Kompletteringsval, socialutskottet

Dnr 008/08-102

Ärendebeskrivning

Lars-Åke Sandström (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialutskottet. Socialnämnden har att välja en ny ersättare. Förslaget är att Elisabeth Hedlund (v) väljs till ersättare i socialutskottet.

Förslag till beslut

- Socialnämnden väljer Elisabeth Hedlund (v) till ersättare i socialutskottet i stället för Lars-Åke Sandström (v).

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1008 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 007/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Mathias Tegnér (s) inkommer med särskilt yttrande.

__________

§1009 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 47-48/07, 1-2/08 (bilagor)

- Statistik, socialtjänst 2007:12, Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, 2007

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 07:70, Basbelopp för år 2008 (bilaga)

- Cirkulär 07:71, Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården (bilaga)

- Cirkulär 07:74, Förslag till ersättningsregler till förordnade ställföreträdare.

- Cirkulär 07:76, Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

- Cirkulär 07:77, Medling vid ungdomsbrott – nya regler fr o m 1 januari 2008 (bilaga)

- Cirkulär 08:2, Nya lagar om offentlig upphandling

- Cirkulär 08:3, Nya regler om kommunens medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (bilaga)

- Cirkulär 08:4, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008.

- Cirkulär 08:5, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008

- Cirkulär 08:6, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

- Cirkulär 08:7, Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749)

- Cirkulär 08:9, Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i måltids- och näringsfrågor. (bilaga)

Tyresö kommun – Socialförvaltningen

- Utvärdering av Haschprogrammet, hösten 2005-2007 (bilaga)

Tyresö kommun – Kommunstyrelsen

- Val av ledamöter till samrådsgruppen med landstinget

Tyresö kommun – Kommunfullmäktige

- Motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen och hemtjänsten

- Arkivreglemente för Tyresö kommun

Kommunala handikapprådet

Sammanträdesprotokoll 2007-12-04

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

Noteras fråga från Gerd Dufberg (m) om hur många basbelopp som ryms i en dödsboanmälan. Frågan besvaras vid kommande sammanträde 08-02-20.

________

§1010 Information

- Staffan Agesand, jurist på socialförvaltningen presenteras.

- Fotografering för nya inpasseringskort till kommunhuset kommer att ske i samband med nästa socialnämndssammanträde kl. 17.00-19.00. Jenny Lundgren i receptionen på servicecenter, nya kommuningången, finns tillgänglig för fotografering under den tiden.

Elisabeth Hermansson

- På uppdrag av socialutskottet lämnar Elisabeth Hermansson en kort redogörelse om placeringar av barn/unga och kostnader för detta. En skriftlig redovisning delas ut vid sammanträdet. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan med ytterliggare uppföljning.

Catarina Stavenberg

- Påminnelse om Öppet hus den 21 februari kl 15.00-19.00 på nya servicecenter för kundval inom hemtjänsten där de fem privata företag som tecknats avtal med, kommunala hemtjänsten och biståndshandläggarna kommer vara representerade.

- Information om förändringar i ersättningssystemet för hemtjänst i samband med kundvalet.

Anita Brynje

- Lanstingets SÖ:s sjukvårdsområde kommer att omorganisera den psykiatriska öppenvården. Det innebär att fem mottagningar kommer att slås ihop till två.