Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-06-18

Sammanträde 2008-06-18

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1051 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2009-2012

Dnr: 83/08-011

Ärendebeskrivning

Behovsplanen för handikappomsorgen är en framskrivning av de kvantitativa behoven fram till år 2012. Planen omfattar de insatser som handikappomsorgen erbjuder för personer med utvecklingsstörning, fysiska eller psykiska funktionshinder.

Kostnaderna för handikappomsorgen ökar inom hela landet. Som exempel kan nämnas att Socialstyrelsens analys av kostnader för assistansersättning under 10 år påvisar en kostnadsökning med 330 procent under samma period. Kostnadsökningen berodde enligt undersökningen dels på ett ökat antal personer och dels på ett successivt ökat antal timmar per person. Som en jämförelse kan nämnas att kostnaderna för handikappomsorgen, i ett snitt över hela landet, utgör 28 % av den totala kostnaden för socialtjänsten. I Tyresö utgör kostnaderna för handkappomsorgen 27,5 % av kostnaderna för socialtjänsten. I jämförelse med övriga kommuner i Södertörn (8 kommuner) är Tyresös snittkostnad per enskild plats billigare än 4 kommuner och dyrare än 3 kommuner.

I Tyresö sker under planeringsperioden en markant ökning av behov av vissa insatser inom verksamhetsområdet. Under perioden beräknar vi att 21 ungdomar har rätt att söka daglig verksamhet efter avslutad skolgång. Flertalet av dessa kommer också att behöva boende inom närliggande framtid. Förutom nya boenden inom kommunen finns behov av enstaka köpta platser för brukare med särskilda behov. Kostnaden för korttidsvistelse ökar, främst beroende på att antalet beviljade dygn ökar. Allt fler barn bedöms vara i behov av ett utökat antal dygn som avlastning för föräldrarna. Däremot minskar insatsen avlösarservice i hemmet och därmed även kostnaden.

Kostnaden för personlig assistans över 20 timmar som utreds och beslutas av försäkringskassan, har ökat markant under året. Kommunen kan inte påverka omfattningen av insatsen och ersätter alltid de 20 första timmarna. Däremot pågår ett effektiviseringsarbete kring möjligheten att återkräva extrakostnader. En statlig utredning kring assistansersättning kan också komma att påverka innehåll och kostnader.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2009-2012 beräknas i denna utbyggnadsplan till 33,9 mkr, varav 8,9 mkr år 2009. Det är 2,9 mkr utöver de preliminära budgetramarna för året 2009.

Ordförandens utlåtande förslag

  1. Socialnämnden godkänner behovsplanen för handikappomsorgen.
  1. Finansiering av behovsplanen beaktas i budgetprocessen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1052 Riktlinjer för handläggning ekonomiskt bistånd

Dnr: 89/08-040

Ärendebeskrivning

Riktlinjer för handläggning ekonomiskt bistånd har reviderats till omfattning och innehåll men innebär inte någon skärpning av regelverket. Nu gällande riktlinjer antogs år 2002.

Riktlinjerna har getts en tydligare struktur och disposition och är tänkt att användas som en handbok i det dagliga arbetet. En av de viktigaste förändringarna har varit att förtydliga vad som ingår i de olika posterna för försörjningsstöd och vilka krav som kan ställas på arbetssökande. Tre nyheter som tillkommit är avsnitten om kvinno-fridsperspektivet på sidan 8, om behandling av spelberoende etc. på sidan 22 samt om intensivövervakning med elektronisk kontroll på sidan 35. Vad gäller skäliga boendekostnader så är dessa anpassade efter genomsnittshyrorna för olika lägenhets- storlekar med utgångspunkt från hyresnivåerna hos Tyresö bostäder. När det gäller handläggningen av anmälningar om misstänkt bidragsbrott så innehåller riktlinjerna mer omfattande instruktioner än tidigare.

Förbättringar och förtydliganden föreslås med hänvisning till ärendet Granskning av rutiner för att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd (§ 1053).

Ordförandens utlåtande och förslag

  1. Tyresö socialnämnd antar riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1053 Granskning av rutiner för att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Dnr: 90/08-049

Ärendebeskrivning

På uppdrag av socialnämndens ordförande har socialförvaltningen granskat de rutiner som finns att förebygga och upptäcka fel, fusk och bedrägerier vid handläggning av ekonomiskt bistånd inom försörjningsstödsenheten. Utredningen omfattar risken för fusk och bedrägerier från både klienter och anställda. Utredningen har genomförts av en tillfälligt anställd utredare i samarbete med stabschefen.

Bedömningen är att det görs ett mycket gediget arbete inom försörjningsstödsenheten. Rutiner för kontroller finns och fungerar huvudsakligen bra men följande förbättringar föreslås: beskrivningen av kontrollrutiner ska förtydligas, kontroller som gjorts ska dokumenteras och arbetsmetoder för hembesök ska utvecklas. I syfte att förebygga felaktiga utbetalningar, fusk och bedrägerier föreslås även vidareutveckling och förtydligande av kontrollsystemet i samband med utbetalning och kontroller i efterhand.

De förbättringar och förtydliganden som föreslås i denna granskning har inarbetats i riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd som nämnden föreslås anta i annat ärende.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden godkänner granskningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1054 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr: 23/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. De sidor i delegationsordningen som omfattas av föreslagna förändringar bifogas ärendet.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1055 Ekonomisk rapport per maj 2008 och prognos för året

Dnr: 41/08-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom maj.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 2 mnkr hänförligt till individ- och familjeomsorg och handikappomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Förslag till beslut

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1056 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 7/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-05-13, 2008-05-30, 2008-06-12

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1057 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 20-22/08 (bilagor)

- Information om Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre (bilaga).

- Stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg (bilaga).

Socialdepartementet

- Uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:36, Kommunalt vårdnadsbidrag.

- Cirkulär 08:38, Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § socialtjänstlagen (bilaga).

- Cirkulär 08:40, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete.

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 08-05-15

Tyresö kommun- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Utdrag från sammanträdesprotokoll 2008-05-22, Tyresö kommuns uppföljningsansvar (bilaga).

Värdigt liv i äldreomsorgen SOU 2008:51, sammanfattning (bilaga).

Information om rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________


§1058 Information om munhälsa

Lena Mattila

Enligt tandvårdlagen (1985:125), har alla i kommunens särskilda boenden och i eget hem med omfattande omvårdnadsbehov, rätt till kostnadsfri munhälsobedömning.

Tyresö Kommun har i uppdrag från socialstyrelsen att upprätta mål för tand och munhälsovården. Mun och tandhälsovård ska därför läggas till i syftet för Björkbackens Äldrecentrum i nämndens verksamhets- och budgetplan. Uppdraget förtydligas enligt följande

- varje boende skall erbjudas munhälsobedömning av tandhygienist vid inflyttning och en gång per år

- all personal skall genomgå utbildning som anordnas av landstingets personal gällande munhälsovård

- mun och tandhälsovård skall ges individuellt efter skriftlig instruktion från tandhygienist/tandläkare till varje boende

MAS har utfärdat skriftliga riktlinjer ”Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård” för särskilda boenden i Tyresö kommun.

______________

§1059 Muntlig information från förvaltningen

Lena Mattila

- Information om vårdval för läkarinsatser i särskilt boende från 071101. För Björkbacken och Krusmyntan sker läkarinsatser från Tyresöhälsan och för Trollängen från Trollbäckens vårdcentral.

- Information om sjukfrånvaron och personaltäthet på Trollängen med anledning av tidigare granskning.

Elisabeth Hermansson

- Information om ökad ärendebelastning på individ- och familjeomsorgsavdelningen.

Anita Brynje

- Information om Carpe, ett EU-projekt för kompetensutveckling inom handikappomsorgen. Skriftlig information delas ut vid sammanträdet.

- Information om träningsenheten, samverkan mellan kommun och landsting. Landstinget har sagt upp samverkansavtalet och lägger om sin verksamhet mot fler hembesök. Anita Brynje ska träffa chefen för Bollmora vårdcentral och diskutera frågan.

- Trollängens äldreboende fick Tyresö kommuns kvalitetspris 2008. Priset överlämnades i samband med fullmäktiges sammanträde den 12 juni. Hästskons boendeenhet och Tyresö bostadsenhet var nominerade och fick diplom.

______________