Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-08-20

Sammanträde 2008-08-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1060 Dokumenthantering i förvaltningen

Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas förvaltningens hantering av allmänna handlingar. Dokumenthanteringen styrs av författningar och reglementen, och beslut som fattas av nämnden i fråga om gallringsregler.

Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka allmänna handlingar som finns i förvaltningen samt var och hur de förvaras. Planen omfattar också fastställande av gallringstider.

Varje förvaltning ska, enligt kommunens arkivreglemente, redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen innehåller en historik över arkivet och myndigheten och en översiktlig presentation av de handlingar som arkivet innehåller

Kommunstyrelsen är kommunens övergripande arkivmyndighet som ger råd till och utövar tillsyn över nämnderna i dokumenthanteringsfrågor. Tillsyn sker genom årligt återkommande besök, vilka omfattar bl.a. granskning av lokaler och förvaringsmedel samt aktualisering av dokumenthanteringsplaner.

Ordförandens förslag

  1. Förvaltningens förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan antas.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1061 Hantering av personuppgifter enligt PUL

Dnr: 107/08-001

Ärendebeskrivning

Kansli och personalkontoret har i ett förslag till riktlinjer för hanteringen av Personuppgiftslagen i Tyresö kommun, föreslagit att hanteringen av personuppgifter ska fördelas mellan två personer inom varje nämnd. Dels ska en registeransvarig förteckna register och hålla reda på vilka behandlingar som förekommer inom nämndens verksamhetsområde enligt personuppgiftslagen. Dels ska ett personuppgiftsombud se till att reglerna i personuppgiftslagen följs och fungerar. Personuppgiftsombudet ska dessutom fungera som en länk till allmänheten. Förvaltningen föreslår att uppdraget som registeransvarig tilldelas nämndsekreteraren. Uppdraget som personuppgiftsombud tilldelas förvaltningsjuristen.

Ordförandens förslag

Socialnämnden beslutar att nämndens hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) fördelas mellan följande två personer.

  1. Uppdrag som registeransvarig tilldelas nämndsekreteraren.

  1. Uppdrag som personuppgiftsombud tilldelas förvaltningsjuristen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1062 Ekonomisk rapport per juli 2008 och prognos för året

Dnr: 41/08-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom juli.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 2 mnkr hänförligt till individ- och familjeomsorg och handikappomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1063 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr: 66/08-739

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Vid detta sammanträde redovisas beslut som den 30 juni 2008 inte var verkställda inom tre månader från beslutet.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

 

§1064 Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende – antagande

Dnr: 113/08-700

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholm län (KSL) och landstingets hälso- och sjukvård har tillsammans – och med stöd av representanter från kommuner, landstinget, kriminalvården och intresseföreningarna – utarbetat en policy för att tidigt upptäcka, förebygga och behandla skador av alkohol och narkotika. Policyn föreslås antas av landstinget och länets kommuner. Policyn täcker de flesta områden inom missbruk och beroende och ambitionsnivån är hög.

Förvaltningen har gjort en genomgång av policyn och föreslårs att den antas. Förvaltningen har inga invändningar mot innehållet eftersom de flesta områden i policyn redan är beaktade i kommunen. Däremot har förvaltningen viss tveksamhet mot bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index), eftersom det i policyn sägs att den ska användas i alla kommuner och landsting. Enligt förvaltningen behövs en närmare utvärdering och förankring vad gäller metodens effekter, kostnader och utbildningsinsatser.

Förslag till beslut

  1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen anta den gemensamma policyn

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1065 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 7/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-006-17, 2008-07-04

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1066 Anmälan

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Yttrande angående ansökan om tillstånd för korttidsboende (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälan

__________

§1067 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 23-27/08 (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut utvecklingsmedel för tidiga insatser (bilaga).

- Beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2008 (bilaga).

- Svar på remiss om anmälan av HVB (bilaga).

- Beslut om ansökan om avvikelse från gällande tillstånd (bilaga).

- Resultat av tillsyn av jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen.

- Rapport – Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:45, Förtroendevaldas arbestmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner (bilaga).

- Cirkulär 08:47, Timbelopp för LASS år 2009 (bilaga).

- Cirkulär 08:53, Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid folkhögskola.

- Cirkulär 08:55, Information om Patientdatalagen (2008:355).

- Cirkulär 08:54, Program för Hållbar Jämställdhet (bilaga)

- Cirkulär 08:58, Ändring av AGS-KL

- Cirkulär 08:61, Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 08-06-12

- Utdrag från sammanträdesprotokoll 2008-06-12, § 70 Motion om kommunal barnombudsman (bilaga).

Tyresö Kommun – Socialförvaltningen

- Delrapport – Utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008 (bilaga)

- Rapport från förstudieresa till Ryssland den 9-14 mars 2008.

Kommunala handikapprådet

- Protokoll från sammanträde 08-06-04

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1068 Muntlig information från förvaltningen

Anita Brynje

- Information om hur sommaren varit i förvaltningens verksamheter

Ann-Kristin Olofsdotter

- Information om ombyggnaden av Syrenen och Kastanjen som påbörjats och ska pågå under ca ett års tid. 30 pensionärer flyttar till Tyresögården och Viljan under ombyggnaden.

______________