Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-09-24

Sammanträde 2008-09-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1069 Information om slutbetänkandet av LSS-kommittén

1070 Uppföljning av kundvalet inom hemtjänsten

1071 Anmälan om missförhållanden – rutiner och instruktioner

1072 Ansökan om stimulansbidrag

1073 Yttrande till kommunstyrelsen om bildande av gemensamt samordningsförbund för Tyresö, Haninge och Nynäshamn

1074 Motion om grön hälsa med natur och djur

1075 Delårsrapport per augusti och prognos för året

1076 Underlag till strategi - och budgetplan 2009-2011

1077 Rapport om sjukfrånvaron

1078 Anmälan av delegationsbeslut

1079 Anmälningar och meddelanden

Mötesinformation

 

§1069 Information om slutbetänkande av LSS-kommittén

Ärendebeskrivning

Förvaltningsjurist Staffan Agesand redogör för föreslagna ändringar i Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

Dnr: 126/08-739

§1070 Uppföljning av kundvalet inom hemtjänsten

Ärendebeskrivning

I februari 2002 infördes kundval inom hemtjänstens serviceinsatser (städning, tvätt och

inköp) i Tyresö kommun. I april 2008 utvidgades kundvalet inom hemtjänsten till att också omfatta omvårdnadsinsatser, och ramavtal har efter upphandling enligt LOU tecknats med fem privata hemtjänstutförare utöver den kommunala. Fem månader har nu gått sedan det utvidgade kundvalssystemet infördes och förvaltningen gör därför en uppföljning av hur brukarna valt utförare.

Kundvalet fick störst genomslag för de privata utförarna som nu även får utföra omvård­nads­insatser som är avsevärt mer omfattande än serviceinsatser. De privata utförarnas verksamhet har expanderat under de fem månader det utvidgade kundvalet funnits. I augusti utförde den kommunala hemtjänsten 83 procent av det sammanlagda antalet hemtjänst­timmar jämfört med 94 procent innan det utvidgade kundvalet infördes. 41 procent av de yngre brukarna med funktionshinder och 20 procent av de äldre brukarna hade i augusti valt privata utförare.

Uppföljningen visar att det fortfarande finns stor kapacitet för ökad efterfrågan hos flera av de privata utförarna. Förvaltningens bedömning är att en ny upphandling under 2009 inte behöver genomföras, utan avtalen kan sannolikt förlängas med två år. Förvaltningen återkommer med en ny uppföljning i samband med bokslut.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar uppföljningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 120/08-739

§1071 Anmälan om missförhållanden -rutiner och instruktioner

Ärendebeskrivning

I samband med att Socialstyrelsen meddelat nya föreskrifter och allmänna råd angående anmälan om missförhållanden har nämndens rutiner för anmälan om missförhållanden setts över. Förslaget innebär några mindre förändringar ifrån de redan gällande rutinerna. Förändringarna är i huvudsak; att avdelningschefs skyldighet att avsluta en utredning om missförhållanden med ett beslut införs samt att kvalitetsinspektörens roll i samband med anmälning av missförhållanden införs i rutinerna.

Förslag till beslut

  1. Socialnämnden beslutar anta reviderade rutiner och instruktioner för anmälan enligt 14 kapitlet 2 § socialtjänstlagen samt 24a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 125/08-053

§1072 Ansökan om stimulansbidrag

Ärendebeskrivning

En ny lagstiftning, Lag Om Valfri­hetssystem (LOV), väntas träda i kraft den 1 januari 2009. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet som drivs i egen regi och överlåta valet av utförare till brukaren. Den föreslagna lagen är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas för stöd, vård- och omsorgstjänster. Regeringen har avsatt 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen föreslår att stimulansbidrag ansöks för att utreda förutsättningar och ersättningsmodell för ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem enligt LOV för särskilda boendeformer i Tyresö kommun.

Förslag till beslut

1. Socialnämnden ansöker om 1 300 tkr i stimulansbidrag för att utreda förutsättningar och ersättningsmodell för ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem enligt LOV inom särskilda boendeformer för äldre och yngre personer med funktionshinder.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 124/08-106

§1073 Yttrande till kommunstyrelsen om bildande av gemensamt samordningsförbund för Tyresö, Haninge och Nynäshamn

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har begärt socialnämndens yttrande i fråga om bildandet av ett gemensamt samordningsförbund för Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har funnits sedan den 1 januari 2004. Samordningen omfattar fyra parter; försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. Den 1 januari 2007 bildade de fyra parterna i Haninge Samordningsförbundet Haninge. Samordningsförbundet har inför år 2009 bjudit in Tyresö kommun och Nynäshamn kommun att gå med i förbundet och därmed bilda ett gemensamt samordningsförbund för de tre kommunerna, försäkringskassan, länsarbetsnämnden och landstinget. Förvaltningen föreslår att socialnämnden ställer sig positiv till att kommunen deltar i ett sådant samordningsförbund. Bedömningen är att ett samordningsförbund kan ge positiva effekter för såväl socialförvaltningen som utvecklingsförvaltningen. Målsättningen är att samordningsförbundet kan starta sin verksamhet under våren 2009 sedan förbundsordning, budget, organisation och verksamhetsplan antagits av de deltagande parterna.

Förslag till beslut

  1. Socialnämnden är positiv till deltagandet i ett gemensamt samordningsförbund mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamn kommuner, försäkringskassan i Stockholms län, Länsarbetsnämnden i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. En förutsättning för deltagande är att överenskommelse kan träffas beträffande förbundsordning, budget, organisation och verksamhetsplan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 117/08-770

§1074 Motion om grön hälsa med natur och djur

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion i kommunfullmäktige med namnet Grön hälsa med natur och djur – en naturlig väg till bättre hälsa i Tyresö kommun. Socialförvaltningen är positiv till inriktningen men föreslår socialnämnden besluta att avslå motionen. Detta mot bakgrund av att socialförvaltningen redan har flera verksamheter och projekt med denna inriktning, ytterligare verksamheter utvecklas kontinuerligt och nya projekt startar med inriktning djur och natur.

Förslag till beslut

  1. Socialnämnden avstyrker motionen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Mathias Tegnér (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckning

Ersättare Lillian Nylinder (mp) och Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat förslag om bifall till motionen om de hade haft rösträtt.


Dnr: 41/08-042

§1075 Delårsrapport per augusti och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom augusti.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 1 mnkr hänförligt till individ- och familjeomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Målen beräknas bli uppfyllda.

Förslag till beslut

  1. Socialnämnden noterar delårsrapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1076 Underlag till strategi- och budgetplan 2009-2011

Ärendebeskrivning

Information om socialförvaltningens underlag till strategi- och budgetplan 2009 lämnas.

Förslag till beslut

  1. Socialnämnden noterar underlaget till strategi- och budgetplan 2009.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1077 Information om sjukfrånvaron

Personalkontoret sammanställer månadsvis sjukfrånvaron per förvaltning, rullande 12 månader, vilket redovisas i detta ärende. Vidare redovisas månadsutfallet för juli 2008.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 7/08-002

§1078 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-08-21, 2008-08-26, 2008-09-16

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1079 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 28-30/08 (bilagor).

- Beslut – Ärende avseende enskild anmälan (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Rapport - Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:57, Nya bestämmelser om Lex Sara inom socialtjänsten och handikappomsorgen (bilaga).

- Cirkulär 08:60, Information om bedömningskriterier och förstärkt tillsyn gällandes kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (bilaga).

- Cirkulär 08:63, Budgetförutsättningar för åren 2009-2011 (bilaga).

- Cirkulär 08:64, Ändrade regler för överklagande av beslut av Arbetsmiljöverket.

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 08-08-12

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1080 Muntlig information från förvaltningen

Catarina Stavenberg

- Information om att Äldreguiden publicerats på socialstyrelsens webbplats. Äldreguiden är ett hjälpmedel för att jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre. På socialstyrelsens hemsida finns information om landets äldreboenden, korttidsboenden och kommuner. Äldreguiden visar omdömen från 1 - 5 på kvalitetsområden som delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

______________