Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-10-22

Sammanträde 2008-10-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1081 Verksamhetsuppföljning IFO – uppsökare bland ungdomar

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Gunilla Strindevall, uppsökarna Stefan Björkqvist och Arman Anvar samt praktikant Niki Frank om socialtjänstens arbete som uppsökare bland ungdomar.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1082 Information - kvalitetsinspektören

Ärendebeskrivning

Maria Johansson informerar vid detta sammanträde om sitt uppdrag och arbete som kvalitetsinspektör.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1083 Information - KomAn-projektet

Ärendebeskrivning

Utredare Mia Ledwith informerar om ett projekt som syftar till att hitta nya vägar för personer med funktionshinder att få arbete/sysselsättning på öppna marknaden. Tyresö deltar i projektet i samverkan med Haninge, Nynäshamn och Värmdö kommuner samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1084 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr: 66/08-73

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Vid detta sammanträde redovisas beslut som den 30 september 2008 inte var verkställda inom tre månader från beslutet.

Ordförandens förslag

Socialnämnden noterar rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1085 Delegation i samband med vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångs- och rättsvård

Dnr: 23/08-002

Ärendebeskrivning

Möjlighet till öppenvård inom den psykiatriska tvångs- och rättsvården infördes den 1 september 2008. Vårdformen beslutas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av chefsöverläkare. I samband med att chefsöverläkaren ansöker om tvångsvård i öppen form bifogas en vårdplan där såväl landstingets, kommunens och annan huvudmans ansvar för vårdens genomförande nedtecknas. Vårdplanen undertecknas av berörda parter. Förvaltningen föreslår att enhetschef från individ- och familjeomsorgsavdelningen samt avdelningschef från biståndsavdelningen i samråd med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, ska vara behöriga att godkänna sådan vårdplan. Förslaget föreslås införas i delegationsordningen.

Ordförandes förslag

  1. Socialnämnden delegerar till enhetschef inom individ- och familjeomsorgen eller avdelningschef inom biståndsavdelningen att för respektive ansvarsområde i samråd med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), godkänna vårdplan i samband med ärenden inom den öppna psykiatriska tvångs- och rättsvården.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1086 Ekonomisk rapport per september och prognos för året

Dnr: 41/08-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom september.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 1 mkr hänförligt till individ- och familjeomsorg. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Ordförandes förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1087 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 7/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-10-14

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1088 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 31-34/08 (bilagor).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om utvecklingsmedel för tidiga insatser – projekt Samordningsfunktion för utveckling av BBIC inom det sociala barnavårdsarbetet i södertörnskommunerna (bilaga).

- Beslut om stimulansbidrag – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2008 (bilaga).

- Beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet (704-07-113727), (bilaga)

- Beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet (704-06-99165), (bilaga).

- Faktablad 2008:04, Otillräcklig tillsyn av enskilt drivna hem för vård eller boende (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2008-09-11.

- Utdrag från sammanträdesprotokoll 2008-09-11, § 92 Motion om fritidsgårdar och satsningar på äldre ungdomar i Tyresö kommun (bilaga).

- Utdrag från sammanträdesprotokoll 2008-09-11, § 86 Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.

Socialnämndens ordförande

- Avsiktsförklaring – deltagande i SAMVERKAN SOCIALT FÖRETAGANDE (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1089 Muntlig information från förvaltningen

Anna Steele Karlström

- Socialnämnden den 17 december sker på Tyresö Slott kl 17.00. Efter sammanträdet inbjudes ledamöterna till julbord.

- På förslag från ordförande överenskommes att vid socialnämndens sammanträden fortsättningsvis införs en paus efter en timmes sammanträde för gemensamt kaffe (gäller ej december, se ovan).

Anita Brynje

- Den person som slutat på Fixarservice har nu ersatts med 2 personer. Frivilligcentralen förmedlar uppdragen.

Catarina Stavenberg

- Information om förslag till kvalitetsgarantier 2009. Kvalitetsgarantierna behandlas i budgetprocessen och fastställs av socialnämnden i december.

______________