Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-04-22

Sammanträde 2009-04-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1025 Information om sjukfrånvaron

1026 Verksamhetsuppföljning äldreomsorgen - Information från Nestor

1027 Översyn av familjehemsvården

1030 Rapport om ej verkställda beslut

1031 Trygghetsboende vid Björkbacken - planering

1032 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1025 Information om sjukfrånvaron

§1026 Verksamhetsuppföljning äldreomsorgen – information från Nestor FoU-center

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar Britt Almberg, chef för Nestor Forsknings och Utvecklingscenter om verksamhetsplanen 2009.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1027 Översyn av familjehemsvården

Dnr: 044/09-759

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens stab har genomfört en översyn av familjehemsvården med särskilt fokus på kostnadseffektivitet. Översynen visar att kostnaderna för familje- och jourhemsvården ökat mycket kraftigt sedan 2001 och är avsevärt högre än medelvärdet för länet och riket. Tyresö har även en högre andel placerade barn av barnen i befolkningen jämfört med riket och länet.

Kostnaden per vårddygn avviker dock inte från den genomsnittliga i länet, utan resultatet tyder på att Tyresö har fler långa placeringar, s.k. uppväxtplaceringar.

Däremot har Tyresö en mycket låg andel barn och ungdomar placerade i institutionsvård – markant lägre än länet och riket. Institutionsvård är en betydligt mer kostsam vårdform än familjehemsvård.

De sammantagna kostnaderna för barn- och ungdomsvården i Tyresö ökat med 12 procent, motsvarande 5,2 miljoner kronor, sedan 2001. De ökade kostnaderna beror framför allt på de satsningar som gjorts på förebyggande insatser och övrig öppenvård. En organisationsförändring som genomfördes 2007 innebar också att viss öppen verksamhet fördes över till socialförvaltningen från barn- och utbildnings­förvaltningen.

Översynen ger underlag för att vidta åtgärder inom följande områden:

 • Rutinerna för att överväga om ett barn kan placeras hos anhöriga eller andra närstående ses över och tydliggörs.
 • Kostnaderna för köp av extern familjebehandling bör under året kunna minska avsevärt till följd av tillskapandet av egen familjebehandling vid Resursenheten.
 • Konsulentstödda jour- och familjehem ska endast användas undantagsvis, då de placerade barnen har särskilda behov som kräver detta stöd eller då enda alternativet annars är en institutionsplacering.
 • Rutinerna för de biologiska föräldrarnas försörjningsansvar ses över.

Ordförandes förslag

 1. Socialnämnden noterar översynen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 045/09-042

§1028 Ekonomisk rapport per mars och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning t o m mars.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 3,5 mkr hänförligt till individ- och familjeomsorgen. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1029 Information - KomAn-projektet

Ärendebeskrivning

Muntlig information om KomAn - projektet som syftar till att hitta nya vägar för personer med funktionshinder att få arbete/sysselsättning på öppna marknaden. Tyresö deltar i projektet i samverkan med Haninge, Nynäshamn och Värmdö kommuner samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 015/09-709

§1030 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Vid detta sammanträde redovisas beslut som den 31 mars 2009 inte var verkställda inom tre månader från beslutet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 046/09-011

§1031 Trygghetsboende vid Björkbacken - planering

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-27 § 26 att ”Tyresö Bostäder AB får i uppdrag att uppföra ett s k trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum i huvudsak enligt socialförvaltningens förslag till innehåll i fastigheten och med stadsbyggnadskontoret som samordnare av projektet”. Av ordförandeutlåtandet framgår att i stadsbyggnadskontorets ansvar ligger självfallet att samarbeta med socialförvaltningen och socialnämnden för att närmare utveckla innehållet i trygghetsboendet. Socialförvaltningen bör ge Pensionärsrådet möjlighet att lämna synpunkter. I föreliggande ärende redogör socialförvaltningen för planeringen hittills av innehållet i trygghetsboendet och föreslår köregler.

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF har lämnat synpunkter vilka bifogas.

Ordförandes förslag

 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka planeringen av trygghetsboendet och fastställa att förmedlingsreglerna för seniorbostad även ska tillämpas för trygghetsbostad och att kötiden för seniorbostad får tillgodoräknas.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 022/09-002

§1032 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2009-03-17

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

__________

§1033 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 8-10 /09 (bilagor).

- Beslut om fördelning och utbetalning av bidrag. (bilaga).

- Beslut vid tillsyn av egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet inom Tyresö Kommun (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 09:19, Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om Avvikelse från tillstånd för enskild verksamhet LSS (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-03-19.

Socialnämndens ordförande

- Avtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Tyresö Kommun (bilaga).

Tyresö kommun- Socialförvaltningen

- Svar på inspektionsmeddelande till arbetsmiljöverket (bilaga).

Kommunala handikapprådet

- Protokoll från sammanträde 2009-03-23.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1034 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

Information om inbjudan till 1-års firande på Krusmyntan den 15 maj kl 14 – 17. Anmälan till Anita Lindbohm senast 5 maj.

Anna Steele Karlström (fp)

Information om en heldagskonferens för socialnämndens ledamöter den 20 augusti 2009. Programmet kommer bl.a innehålla framtidsfrågor samt information/utbildning i sekretessfrågor. Anmälan till Anita Lindbohm senast 1 juni. Plats bestäms senare när det preliminärt är klart hur många som kommer att närvara.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen

__________________