Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-02-24

Sammanträde 2010-02-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1
Bilagor till protokoll
Närvarolista februari.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1010 Information om KomAn-projektet

Ärendebeskrivning

Vid detta sammanträde informerar projektledare Anna Lexelius om KomAn - vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. KomAn är ett treårigt projekt med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Deltagande parter är Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan i nämnda kommuner

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0023/09-049

§1011 Interkontroll 2009

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2009 fastställdes av nämnden i februari.

Utöver nämndens fem kontrollmoment tillkommer tre kommunövergripande kontrollåtgärder som är obligatoriska för alla nämnder. Resultatet av varje års granskning ska redovisas för nämnden.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås. Det ankommer på respektive chef att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika att de realiseras.

I 2009 års granskning har inga väsentligare brister konstaterats. På två kvitton från handkassor och på två fakturor har förtydligande information saknats för att uppnå fullgod information.

Riktlinjer för användandet av socialförvaltningens bilar kommer att tas fram under 2010.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden godkänner redovisningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0026/10-12

§1012 Internkontrollplan 2010

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2010.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0025/10-003

§1013 Aktualisering av delegationsordningen

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutpunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella samt förtydliganden. Några beslutsnivåer har ändrats. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv stil.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Protokollsanteckning

Carl-Johan Karlsson (s) efterfrågar förtydliganden i ärendet där skillnaden mellan nuvarande och föreslagen delegation framgår.

Socialnämndens beslut

- Ärendet återremitteras.

_____________


Dnr: 015/09-709

§1014 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Länsstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska göras. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till Länsstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bifogad tabell). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2009.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 0007/10-003

§1015 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-02-16.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1016 Anmälningar / Meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Överenskommelser mellan staten och SKL på äldreområdet 2010 (bilaga).

- Cirkulär 10:12, Budgetförutsättningar för åren 2010-2013

Kommunförbundet Stockholms län

- Information om färdtjänstavtalet i Stockholms län (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Ansökan om statsbidrag till drogförebyggande arbete eller tidiga insatser 2010 (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträde 2009-12-03.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1017 Muntlig information och frågor

Lilian Nylinder (mp)

Fråga angående regler för hemförsäkring för de som har hemtjänst där personal har tillgång till nycket. Förvaltningen återkommer med svar.

Anita Brynje

- Information om förhandsbesked om utökning med 3 platser på Villa Victora för ensamkommande asylsökande ungdomar.

- Information om fortsatt diskussion angående tillgänglighet för kommuninvånare. Förvaltningen har haft möten med växeln och servicecenter.

- En brukarundersökning har gjorts för myndighetsutövning på IFO som redovisas vid nästa sammanträde.

Sara Sjögren, ny avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen presenterar sig och hälsas välkommen.

Henrik Gustavsson (c), ny ledamot i socialnämnden presenterar sig och hälsas välkomen.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________

§1018 Planeringsuppdrag - rapport

Ärendebeskrivning

Förvaltningen lämnar lägesrapport för pågående planeringsuppdrag.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

__________________