Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-03-31

Sammanträde 2010-03-31

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1019 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2009

1021 Aktualisering av delegationsordningen

1022 Granskning av enheterna för personlig assistans

1023 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1019 Resultat från brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade i sin verksamhets- och budgetplan för 2009-2011 att en brukarundersökning skulle genomföras inom individ- och familjeomsorgen under år 2009. Undersökningen har utvecklats och genomförts av Utredningsspecialisten/Bo Engström konsultfirma (tidigare Blekinge FoU) i samarbete med socialförvaltningens stab.

Bo Engström presenterar resultatet från undersökningen vid nämndens sammanträde. En sammanställning av resultatet biläggs. Hela undersökningen återges i rapporten Kvalitetsbarometern IFO 2009. Brukarnas upplevelse av kvalitet inom individ- och familjeomsorgen i Tyresö kommun. Rapporten finns tillgänglig under sammanträdet och delas ut till de ledamöter som önskar det.

En ny brukarundersökning inom IFO planeras genomföras år 2012.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar resultatet av brukarundersökningen.
  2. Socialnämnden uppdrar åt avdelningschefen för IFO att göra en åtgärdsplan för hur verksamheten ska utvecklas och förbättras med hänsyn till resultatet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0043/10-10

§1020 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar i ärendet bokslutet för år 2009, som innebär ett underskott om totalt 15,7 miljoner netto. Samtliga program utom den förvaltningsgemensamma verksamheten visar underskott.

Det uppkomna underskottet härrör huvudsakligen från ökade behov inom försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård och äldreomsorg. Åtgärder har vidtagits enligt en plan i samråd med den politiska ledningen.. Utvecklingen av försörjningsstödet, som har med lågkonjunkturen att göra, har fortlöpande redovisats i kommunstyrelsen. Underskottet har hanterats i särskild ordning på kommunövergripande nivå.

Merparten av alla kvalitetsgarantier, mål och åtaganden har uppfyllts och även ny verksamhet har växt fram.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2009.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

- Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag för 2009.

_____________


Dnr: 046/10-10

§1021 Ekonomisk rapport per februari 2010 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med februari.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 6 miljoner hänförligt främst till äldreomsorgen. Åtgärder pågår för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0025/10-003

§1022 Aktualisering av delegationsordningen

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutpunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella samt förtydliganden. Några beslutsnivåer har ändrats. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv stil.

Ärendet återremitterades vid socialnämndens sammanträde 2010-02-24.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1023 Granskning av enheterna för personlig assistans

Dnr: 0004/10-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av personlig assistans i Tyresö kommun. Granskningen har genomförts i form av besök, enskilda intervjuer av verksamhetschef, enhetschefer, en brukare och två gode män och en anhörig samt granskning av dokumentation och rutiner.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 0007/10-003

§1024 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-03-23.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1025 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Beslut om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen, Krusmyntan (bilaga).

- Tillsyn av socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem (bilaga).

- Rapport 2009:20, Granskning av socialtjänstens utredningar av vuxna personer med missbruksproblem.

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-02-18

- Utdrag; § 4 Avsägelser och fyllnadsval (bilaga)

- Utdrag; § 8 Förändring av arvode (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2010-02-18.

Socialförvaltningen

- Information angående Hästskons stöd- boendeenhet (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________


§1026 Muntlig information och frågor

Inbjudan till seminarium

Inbjudan till seminarium ”Matens betydelse för vård och omsorg om äldre” den 29 april kl 9-12, inbjudan finns på www.aldrecentrum.se.

Anna Steele Karlström (fp) informerar om att en ledamot från alliansen respektive en från oppositionen får ersättning för deltagande.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________