Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-05-19

Sammanträde 2010-05-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1036 Rapport om sjukfrånvaron

1037 Anmälan om granskning av Hushållsnära tjänster AB

1038 Yttrande över motion om ”Tak över huvud-garanti”

1040 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

1041 Anmälan om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista maj.pdf (82 kb)
Mötesinformation

 

§1036 Information om sjukfrånvaron

Ärendebeskrivning

Personalkontoret sammanställer månadsvis sjukfrånvaron per förvaltning. Vid detta sammanträde informerar Eva Liljequist från personalkontoret muntligt om den aktuella sjukfrånvaron på socialförvaltningen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 063/09-739

§1037 Anmälan om granskning av Hushållsnära tjänster AB – kundvalsföretag hemtjänst

Ärendebeskrivning

I samband med granskning av Hushållsnära tjänster under år 2009 framkom det att det fanns förbättringsområden som behövde åtgärdas. En uppföljning av tidigare granskning har därför genomförts av kvalitetsinspektör Maria Johansson. Granskningen har genomförts i form av intervjuer av verksamhetschef och samordnare samt granskning av företagets rutiner och dokumentation.

Kvalitetsinspektörens bedömning är att förbättringsåtgärder har vidtagits och att hemtjänst utförs enligt avtal.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1038 Yttrande över motion om ”Tak över huvud-garanti”

Ärendet utgår.

Dnr: 046/10-10

§1039 Ekonomisk rapport per april 2010 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med april.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 8 miljoner hänförligt främst till äldreomsorgen. Åtgärder pågår för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0078/10-61

§1040 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av den ökande tillströmningen av asylsökande barn och ungdomar i Stockholms län, och det stora behovet av fler mottagningsplatser i kommunerna, har länets kommuner gemensamt lämnat en avsiktsförklaring att utöka och långsiktigt upprätthålla nya anvisningsplatser.

Socialförvaltningen föreslår att mottagandet snarast utökas från sex till nio platser och från januari 2011 med ytterligare en plats, totalt 10 under förutsättning av att överenskommelse nås med Migrationsverket. Den nuvarande verksamheten fungerar väl men förvaltningens bedömning är att ett utökat mottagande innebär behov av en omorganisation inom individ- och familjeomsorgen och en delvis förändrad utformning av verksamheten. Verksamheten finansieras av ersättning från Migrationsverket.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn utökas enligt förvaltningens förslag.

  1. Socialnämnden tillstyrker organisationen av verksamheten och delegerar till förvaltningschefen att teckna överenskommelse med Migrationsverket, upphandla boendeverksamhet (HVB-hem) i privat regi samt teckna avtal.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0007/10-003

§1041 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-05-11.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1042 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Beslut - Tillsyn av familjehemsvård i Tyresö kommun.

- Beslut – Tillsyn enligt 25 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Villa Höglid (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 10:23, Vårpropostionen för år 2010.

- Cirkulär 10:24, Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-04-15.

Kommunstyrelsen

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2010-03-30, § 68 Val till kommunala pensionärsrådet (bilaga).

Tyresö kommun

- Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2009 (bilaga).

- Slutrapport Utvecklingsmedel till kommunerna för att förstärka kvinnojoursverksamheter och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 2007-2009 (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1043 Muntlig information och frågor

Anna Steele Karlström (fp)

Information om Första spadtaget för trygghetsboendet Björkbacken måndag den 24 maj kl 11.00.

Anita Brynje

Information om att Tyresö avancerat i näringslivsundersökning. Tyresö kommun har klättrat 50 platser till plats nummer 12 i Svenskt Näringslivs rankinglista. Det betyder att Tyresö är bland landets fem procent bästa kommuner vad gäller företagsklimat.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________