Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-12-15

Sammanträde 2010-12-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Prinsvillan, Lilla Tyresö. Kyrkvägen 5

Offentliga ärenden

1098 Granskning av Villa Persudde

1099 Granskning av Daglig verksamhet

1100 Granskning av Tyresö kommuns Ålderdomshem

1101 Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

1102 Verksamhets- och budgetplan 2011 samt KELP 2012-2013

1103 Anmälan om delegationsbeslut

2019 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1098 Granskning av Villa Persudde

Ärendebeskrivning

Enligt tillsynsplanen har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört en granskning av gruppboendet Villa Persudde som ingår i avdelningen verksamheter för personer med funktionshinder i Tyresö kommun. Granskningen har genomförts i form av intervju av enhetschef Lisa Wigerdal, besök i verksamheten den 30 mars 2010, intervju av två ur personalen på verksamheten, samtal med två biståndshandläggare samt intervju av två gode män.

Genomgång och granskning av dokumentation och rutiner har genomförts.

Verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Förvaltningschefen har givit avdelningschefen i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan i samråd med biståndschefen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan.
  2. Socialnämnden ger kvalitetsinspektören i uppdrag att göra en uppföljande granskning senast i november 2011. Uppföljningen rapporteras till nämnden.

____________

§1099 Granskning av Daglig verksamhet i Tyresö kommun

Dnr: 0156/10-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av daglig verksamhet i Tyresö kommun. Granskningen har genomförts i form av besök i fyra verksamheter, enskild intervju med enhetschef, arbetsterapeut, personal, brukare, gode män, anhöriga och biståndshandläggare samt granskning av dokumentation och rutiner.

Sammanfattningsvis är bedömningen att den dagliga verksamheten huvudsakligen arbetar enligt de intentioner lagstiftningen enligt LSS kräver. Verksamheten bör fortsätta utveckla både innehåll och former för att ännu mer öppna vägen till arbetslivet för målgruppen. Förvaltningschefen har givit avdelningschefen i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan i samråd med biståndschefen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1100 Granskning av Tyresö kommuns Ålderdomshem

Dnr: 0189/10-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har granskning skett under september år 2010 på ålderdomshemmet som ingår i Björkbackens äldrecentrum, av kvalitetsinspektör Maria Johansson. Intervjuer har skett med enhetschef, personal och boende. Genomgång av rutiner och dokumentation har utförts.

En sammanfattande bedömning är att Tyresö kommuns Ålderdomshem följer kommunens kvalitetsgarantier och gällande lagstiftning och tillsynen har avslutats.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


§1101 Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen

Dnr: 0188/10-003

Ärendebeskrivning

Som ett led i att uppdatera riktlinjerna från år 2005 har nya riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen arbetats fram. Förslaget innebär att omvårdnadsbidrag inte beviljas om den enskilde får bistånd till hemtjänst eller korttidsvård. Övriga ändringar är förtydliganden och inarbetning av tidigare antagna riktlinjer, t.ex. i fråga om parboende och vård i livets slutskede (Kastanjen). Den tidigare indelningen i olika inriktningar inom särskilt boende, huvudsakligen ålderdomshem och sjukhem, har upphört. Den särskilda inriktningen för personer med demenssjukdomar finns kvar. Riktlinjerna har förtydligats och kompletterats utifrån den tillämning som utvecklats exempelvis i fråga om korttidsboende då plats i särskilt boende beviljats men boende inte kan erbjudas enligt den enskildes förstahandsval.

Pensionärsrådet har informerats om förslag till nya riktlinjer vid möte den 25 november 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


§1102 Verksamhets – och budgetplan 2011 samt KELP 2012-2013

Dnr: 0191/10-010

Ärendebeskrivning

Socialnämndens nettobudget för 2011 är 536,9 miljoner en ökning med 23,7 miljoner jämfört med 2010 års budget. Nettoökningen utgörs av volymökningar framför allt inom äldreomsorgen, nya verksamheter samt pris- och löneökningar.

Nettoökningen för 2011 fördelar sig enligt följande:

§ Äldreomsorgen 15,7 miljoner för fler boendeplatser och fler hemtjänsttimmar samt anhörigstöd.

§ Omsorg om funktionshindrade 3,6 miljoner för ny gruppbostad LSS, daglig verksamhet samt Hästskons mellanboende.

§ Individ- och familjeomsorgen 0,9 miljoner för Hästskon. Försörjningsstöd sänks med 2,5 miljoner jämfört med 2010.

§ Pris och löneökningar 7 miljoner totalt för hela förvaltningen efter justerade personalomkostnader.

§ Justeringspost för kommungemensamma aktiviteter minus en miljon i förhållande till 2010 års budget.

Effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att klara nästa års utmaningar. Alla program har uppdraget att vidareutvecklas i enlighet med mål, nya behov och budgetförutsättningar för 2011. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. För att klara uppdraget inom ram genomförs en rad olika åtgärder som redovisas under respektive program.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar verksamhets- och budgetplanen 2011 samt KELP 2012 – 2013.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

- Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som lämnats i kommunfullmäktige.

- Ersättare Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att hon inte skulle ha deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt. Detta med hänvisning till det budgetförslag som lämnats till kommun-fullmäktige.

Protokollsanteckning

- Socialnämnden noterar önskemål om en fördjupad redovisning av insatser och kostnader för den kommunala hemtjänstens nattomsorg.

____________


§1103 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0007/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-12-07

-

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1104 Anmälningar / Meddelanden

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-11-18

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2010-11-25

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________


§1105 Muntlig information och frågor

Utbildning för förtroendevalda 2011

Information om introduktionsutbildning för alla förtroendevalda i Tyresö kommun som sker 18 och 19 januari kvällstid. Inbjudan kommer att skickas ut från kommunstyrelseförvaltningen.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________