Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-01-04

Sammanträde 2011-01-04

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1001 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i socialutskottet

1002 Sekretess – information samt sekretessbevis

1003 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista 110104.pdf (83 kb)
Mötesinformation

 

§1001 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskottet

Ärendebeskrivning

Socialutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande.

Socialnämndens beslut

Ledamöter

Andreas Jonsson (m)

Nomi Lind (fp)

Anna Lund (kd)

Barbro Rådberg (s)

Alfonso Morales (s)

Ersättare

Gerd Dufberg (m)

Nils Frykman (m)

Gunilla Lovén (m)

Inger Gemicioglu (v)

Peter Söderlund (mp)

Ordförande

Andreas Jonsson (m)

Vice ordförande

Nomi Lind (fp)

Beredskap

Andreas Jonsson (m)

Nomi Lind (fp)

Gerd Dufberg (m)

____________

§1002 Sekretess; information samt sekretessbevis

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ledamöter kommer att hantera och fatta beslut i ett stort antal ärenden som är sekretessbelagda.

Socialchefen Anita Brynje informerar ledamöterna under sammanträdet om sekretess och jäv. Nya ledamöter undertecknar sekretessbevis under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1003 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

- Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1004 Anmälningar / Meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 10:78, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011 (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om Bidrag till kompetensutveckling för personliga ombud 2010 (bilaga).

Kommunstyrelsen

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2010-11-30, § 187 (bilaga).

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2010-11-30, § 188 (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-12-09.

- Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 2010-12-09, § 29 (bilaga).

Tyresö Kommun, socialförvaltningen

- Handlingsplan – mot våld i nära relationer (bilaga).

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF

- Skrivelse angående Plan för utbyggnad av demensvården inom äldreomsorgen (bilaga).

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1005 Muntlig information och frågor

Alla närvarande vid sammanträdet gjorde en kort presentation av sig själva eftersom detta var mandatperiodens första sammanträde.

Anita Brynje berättade kort om förhållningssättet inom socialtjänsten; modighet, öppenhet, tydlighet och engagemang.

Andreas Jonsson lämnade information om följande

- Konferensen Frivilligt socialt arbete, den 17 februari

- Kick off för projektet Sammanhållen vård i hemmet, den 13 januari

- Seminariet Framtidens demensvård, den 27 januari

- Utbildning för socialnämndens ledamöter kommer att ordnas i början på året.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________