Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-02-23

Sammanträde 2011-02-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1006 Verksamhetsuppföljning - KomAn

1007 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

1009 Höjning av egenavgiften för familjerådgivning

1010 Aktualisering av delegationsordningen

1011 Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2010

1012 Rapportering av ej verkställda beslut

1013 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista febr 2011.pdf (184 kb)

§1006 Verksamhetsuppföljning – KomAn-projektet

Ärendebeskrivning

Vid detta sammanträde informerar projektledare Anna Lexelius och utredare Mia Ledwith om KomAn - vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. KomAn är ett treårigt projekt med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Deltagande parter är Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan i nämnda kommuner.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________

§1007 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr: 0190/10-12

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till ändringar i taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktions­nedsättning. Syftet är att öka intäkterna via taxan inom ramen för det lagstadgade högkostnadsskyddet (den s.k. maxtaxan). Ett ytterligare syfte är att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges.

Nuvarande taxa har varit oförändrad i sju år. Förvaltningen har övervägt andra taxesystem jämfört med nuvarande taxa, framför allt timtaxa och enhetstaxa, och föreslår att kommunen övergår från den nuvarande inkomst- och nivårelaterade taxan till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser.

Bestämmelserna i socialtjänstlagen syftar till att säkerställa att den enskilde skyddas mot för höga avgifter. Samtliga omsorgstagare ska också förbehållas ett lägsta medelsutrymme för sina personliga behov och andra levnadsomkost­nader (förbehållsbelopp) innan avgift tas ut. Den enskilde betalar aldrig mer i omsorgsavgift än sitt individuellt beräknade avgiftsutrymme. Om det inte finns något avgiftsutrymme sedan förbehållsbeloppet dragits av, betalas heller ingen omsorgsavgift.

Taxan är idag indelad i tre nivåer baserat på typ av insats samt insatsens omfattning. Förslaget innebär dels att maxavgifterna för brukarna i de nuvarande två lägre nivåerna för hemtjänst höjs upp till högkostnadsskyddet (1712 kr/mån) , dels att alla brukare ska betala upp till 100 procent av sitt avgiftsutrymme mot nuvarande 60 respektive 90 procent beroende på nivå. Vidare föreslås att en avgift för klientombud/boendestöd införs och att avgiften för trygghets­larm fortsättningsvis debiteras även personer som har hemtjänst­insatser i övrigt. Förändringarna föreslås gälla från och med april 2011.

En övergångsbestämmelse föreslås, vilket innebär att höjningen per person maximeras till 400 kronor per månad vid i övrigt oförändrade förhållanden. Över­gångsbestämmelsen gäller under tre månader, april - juni 2011, för personer som debiteras avgift för mars 2011.

Ändringsförslagen beräknas öka kommunens intäkter med cirka 1,5 miljon kronor per år.

Kommunala pensionärsrådet, KPR, har vid sitt sammanträde den 25 november informerats om förslaget att införa enhetstaxa. Information har även lämnats om preliminära avgifter. KPR avser att inge yttrande innan det slutliga förslaget tas upp i kommunfullmäktige. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, informerades om förslaget vid sitt sammanträde den 14 december.

Ordförandens förslag

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till ändringar i taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet med förslagen i tjänsteskrivelsen.

1. Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser. Följande avgifter fastställs och indexeras samtliga mot prisbasbeloppet:

· Städning: 650 kr/månad

· Tvätt: 500 kr/månad

· Inköp: 500 kr/månad

· Matdistribution: 200 kr/månad

· Trygghetslarm: 250 kr/månad, även för dem som har hemtjänst i övrigt

· Omvårdnad dag och kväll och/eller dagvård: 800 kr/månad

· Omvårdnad dygnet runt: 1712 kr/månad

· Korttidsvård: 157 kr/dag (varav 100 kr för mat)

· Ledsagning: 50 kr/tillfälle

· Klientombud/boendestöd: 500 kr/månad

forts

Forts § 1007

· Matlåda i ordinärt boende: 45 kr/matlåda

· Mat i särskilt boende: 3000 kr/månad

· Mat i dagvård: 63 kr/dag

2. Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

3. Förändringarna träder i kraft den 1 april 2011.

4. Övergångsbestämmelser enligt förslaget i tjänsteskrivelsen gäller under april - juni 2011.

5. I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsanvisningar.

6. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden

Alfonso Morales (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar avslag på ordförandens förslag.

Gerd Dufberg (m) och Monika Grönstedt (c) yrkar bifall på ordförandens förslag.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat på avslag på ordförandens förslag om hon hade haft rösträtt och hänvisar till sitt ersättaryttrande samt inkomna synpunkter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Alfonso Morales (s) och Peter Söderlund (mp) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till inkomna synpunkter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt (v):s ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt och hänvisar till sitt ersättaryttrande samt inkomna synpunkter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

___________

§1008 Granskning av Krusmyntan

Dnr: 0201/10-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har granskning utförts av Krusmyntans äldreboende av kvalitetsinspektör Maria Johansson. Besök har genomförts vid ett flertal tillfällen under år 2010 - 2011. Verksamhetschef Linda Malmgren, vice regiondirektör Sanna Tidala, tre gruppchefer, två ur omsorgspersonalen, en boende och tre anhöriga har intervjuats samt besök på närståenderåd har skett. Granskning av rutiner och dokumentation har genomförts.

Kvalitetsinspektörens bedömning är att Krusmyntans äldreboende bedriver en verksamhet enligt gällande lagstiftning, avtal och Tyresö kommuns kvalitetsgarantier.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________

§1009 Höjning av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr: 0175/10-52

Ärendebeskrivning

Kommunerna har en lagreglerad skyldighet att erbjuda familjerådgivning för de par och familjer som önskar det. I Tyresö är rådgivningen upphandlad i ett kundvalssystem. Sedan april 2009 har de enskilda paren möjlighet att välja mellan fyra olika rådgivningsbyråer.

Egenavgiften som de enskilda betalar är 175 kronor per besök, vilket är lägre än genomsnittet i länet. Avgiften är oförändrad sedan januari 2004. Förvaltningen föreslår att avgiften per besök höjs till 300 kronor från den 1 juni 2011.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att egenavgiften för familjerådgivning höjs till 300 kronor per besök från den 1 juni 2011.
  1. Paragrafen justeras omedelbart.
  1. Nämnden önskar information om verksamheten vid ett kommande sammanträde.

Yrkande

Alfonso Morales (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar på återremiss för komplettering av ärendet med en konsekvensanalys av föreslagen höjning.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att yrkandet om återremiss avslås.

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon yrkat på återremiss om hon hade haft rösträtt.

Yrkande

Alfonso Morales (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar ändring av punkt 1: Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att i det fall egenavgiften höjs ska avgiften vara 223 kronor per besök från 1 juni 2011, vilket motsvarar genomsnittsavgiften i länet.

Nils Frykman (m), Gerd Dufberg (m), Nomi Lind (fp) och Monika Grönstedt (c) yrkar bifall på ordförandens förslag.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att ändringsförslaget avslås.

Yrkande

Alfonso Morales (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar avslag på ordförandens förslag punkt 1.

Nils Frykman (m), Gerd Dufberg (m), Nomi Lind (fp) och Monika Grönstedt (c) yrkar bifall på ordförandens förslag.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att egenavgiften för familjerådgivning höjs till 300 kronor per besök från den 1 juni 2011.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

3. Nämnden önskar information om verksamheten vid ett kommande sammanträde.

Reservation

Alfonso Morales (s) och Peter Söderlund (mp) reserverar som mot beslutspunkt 1.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat i enligt med (s) och (mp) om hon hade haft rösträtt.

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade reserverat sig mot beslutspunkt 1 om hon hade haft rösträtt.

_____________________

§1010 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr: 0015/11-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella samt förtydliganden. Några beslutsnivåer har ändrats. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv fet stil.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1011 Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2010

Dnr: 0016/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens underlag till årsredovisning 2010 redovisas till nämnden.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1012 Rapportering av ej verkställda beslut

Dnr: 0061/10-006

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Länsstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Från 1 januari 2010 har ansvaret för inrapportering av ej verkställda beslut övergått till socialstyrelsen.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska göras. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bifogad tabell). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1013 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-02-15

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1014 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad 9/2010, Förändringar i lagstiftningen om personlig assistans m.m (bilaga).

- Meddelandeblad 11/2010, Risknormen för försörjningsstöd 2011 (bilaga).

- Meddelandeblad 1/2011, Nya bestämmelser gällande äldreomsorg från och med den 1 januari 2011 (bilaga).

- Meddelandeblad 2/2011, Ny bestämmelse som ger kommunerna befogenhet att lämna kompensation till enskild (bilaga).

- Beslut om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS, vid Jobbverkets dagliga verksamhet (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Styrelsens beslut nr 1, Överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreomsorgsområdet (bilaga).

- Styrelsens beslut nr 2, Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område (bilaga).

Socialnämnden

- Klagomål på äldreboendet Trollängen (bilaga).

- Svar på klagomål (bilaga)

Socialutskottet

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2011-02-15, § 5000 (bilaga).

Tyresö Kommun, socialförvaltningen

- Redovisning av verksamhet med Personligt ombud år 2010 (bilaga).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1015 Muntlig information och frågor

Konferensen den 17 februari

Andreas Jonsson (m) informerar om socialförvaltningens konferens ”Frivilligt socialt arbete i fokus” den 17 februari som var mycket uppskattad. Konferensen filmades och sändes på SVT2 samt Kunskapskanalen den 22 februari, och finns nu på SVT Play (sök på hela namnet för konferensen).

Konferensen kan också ses på kommunens hemsidas webb-TV http://www.tyreso.se/Malgruppsingang/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Konferens---frivilligt-socialt-arbete-i-fokus/.

Studiebesök för nämnden

Omar Abdullahi (mp) frågar efter möjligheter till studiebesök på socialförvaltningens verksamheter för nämndens ledamöter/ersättare.

Andreas Jonsson (m) föreslår att önskemål om studiebesök mailas till nämndsekreterare anita.lindbohm@tyreso.se . Ange vad ni är intresserade av för verksamheter så görs en plan utifrån önskemålen så långt det är möjligt.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________