Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-03-23

Sammanträde 2011-03-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1016 Information om sjukfrånvaro och medarbetarenkät

1017 Konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården

1018 Upphandling av nytt gruppboende för funktionshindrade

1020 Bokslut och verksamhetsberättelse

1023 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (184 kb)

§1016 Information om sjukfrånvaron samt resultat av medarbetarenkäten 2010

Ärendebeskrivning

Personalkontoret sammanställer månadsvis sjukfrånvaron per förvaltning. Vid detta sammanträde informerar Eva Liljequist från personalkontoret muntligt om den aktuella sjukfrånvaron på socialförvaltningen.

Eva Liljequist lämnar också en redogörelse av socialförvaltningens samlade resultatav medarbetarenkäten som all personal erbjöds att svara på under november 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1017 Konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården

Dnr: 0003/11-011

Ärendebeskrivning

Enligt policyn för konkurrensutsättning ska nämnderna kontinuerligt pröva i vilken form verksamheter ska bedrivas; i egen regi eller på entreprenad. Socialnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att konkurrensutsätta verksamheten på Ängsgårdens äldreboende. Förvaltningen anser att verksamheten kan konkurrensutsättas. Förvaltningen avser att inte lämna eget anbud vid upphandlingen.

Ärendet har förhandlats enligt MBL § 11 med de fackliga organisationerna 2011-02-22. KPR (Kommunala pensionärsrådet) har informerats om ärendet vid beredningen den 10 februari och vid sammanträdet den 24 februari. Pensionärsorganisationerna har lämnat skriftliga synpunkter i frågan. Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 1 mars 2011 informerats om förslag till konkurrensutsättning och godkänt att beslut kan fattas av socialnämnden.

Bilagor:

MBL § 11-protokoll 2011-02-22

Skriftliga synpunkter från KPR

Protokollsutdrag KS 2011-03-01, § 35

Ordförandens förslag

  1. Driften av verksamheten på äldreboendet Ängsgården konkurrensutsätts genom upphandling enligt LOU.

  1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samverkan med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen, godkänna förfrågningsunderlag och teckna avtal.

Yrkanden

Susann Ronström(s) och Peter Söderlund (mp) yrkar avslag på ordförandens förslag och hänvisar till (s):s respektive (mp):s reservationer i kommunstyrelsen 2011-03-01, §35.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat på avslag på ordförandens förslag om hon hade haft rösträtt och hon inkommer med ett ersättaryttrande.

Tilläggsyrkande

Susann Ronström(s) och Peter Söderlund (mp) yrkar att egenregianbud ska kunna läggas.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att tilläggsyrkandet avslås.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat i enligt med (s) och (mp) om hon hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till (s):s respektive (mp):s reservationer i kommunstyrelsen, 2011-03-01, §35.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt och hänvisar till sitt ersättaryttrande.

____________

§1018 Upphandling av nytt gruppboende för funktionshindrade

Dnr: 0032/11-011

Ärendebeskrivning

Nya gruppboenden för personer med funktionsnedsättningar planeras årligen för att tillgodose det växande behovet av bostäder. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att det gruppboende som planeras att stå klart år 2012 ska drivas i annan regi och upphandlas i konkurrens enligt LOU i syfte att skapa variation i utbudet. I uppdraget ingår även att överväga upphandling enligt den modell som tillämpades för äldreboendet Krusmyntan, det vill säga att upphandlingen omfattar såväl byggande, finansiering, ägande och drift. Den fastighet som är aktuell för nytt boende är Linde 13:9. Förvaltningen föreslår att upphandlingen genomförs enligt samma modell som tillämpades för äldreboendet Krusmyntan, det vill säga både byggande, finansiering, ägande och drift.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna det principiella förfarandet att genom upphandling av nytt gruppboende överlåta ansvaret för byggande, finansiering, ägande och drift till annan huvudman.

  1. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut uppdrar socialnämnden åt förvaltningschefen att i samverkan med upphandlingsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra upphandlingen, godkänna förfrågningsunderlag och teckna avtal.

Yrkande

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar i första hand på avslag på ordförandens förslag och i andra hand på att egenregianbud ska kunna läggas.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat i enligt med (s) och (mp) om hon hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) reserverar sig mot beslutet och hänvisar bland annat till Kommunals ställningstagande i MBL-protokoll 2011-03-21.

Protokollsanteckning

Ersättare Inger Gemicioglu (v) vill ha antecknat i protokollet att hon hade reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt och hänvisar till Kommunals ställningstagande i MBL-protokoll 2011-03-21.

___________

§1019 Ekonomisk rapport per februari 2011 och prognos för året

Dnr: 0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med februari.

Årsprognosen visar ett sammantaget balanserat resultat för socialförvaltningen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1020 Bokslut och verksamhetsberättelser

Dnr: 0042/11-10

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett sammantaget underskott för årets verksamhet med 16,4 miljoner. Det förklaras främst av ökade kostnader för äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar överskott.

Det uppkomna underskottet härrör från ökade behov inom försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård men framför allt av kraftiga efterfrågandeökningar inom äldreomsorgen. Underskottet har fortlöpande redovisats i kommunstyrelsen. Hanteringen av underskott och åtgärdsplaner har fortlöpande redovisats i nämnd.

Merparten av alla kvalitetsgarantier, mål och åtaganden har uppfyllts.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2010.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1021 Internkontroll 2010

Dnr: 0026/10-12

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2010 fastställdes av nämnden i februari.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås. Det är respektive chefs ansvar att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika att de realiseras. I 2010 års granskning har inga väsentligare brister konstaterats. Den obalans i bokföringen som konstaterades på fem klientkonton för förmedlingsmedel inom försörjningsstöd har åtgärdats.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner rapport om intern kontroll för 2010.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1022 Interkontrollplan 2011

Dnr: 0041/11-12

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för år 2011.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1023 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-03-08, 2011-03-15

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1024 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Beslut angående tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen (bilaga).

Kommunstyrelsen

- Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011-2013 med åtagande för 2011 (bilaga).

Socialnämndens ordförande

- Brev från Kerstin Malmgren, anhöriggruppen daterat februari 2011.

- Svar på brev från anhöriggruppen.

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2011-02-17.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

- Sammanträdesprotokoll 2010-12-14

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2011-02-24.

Samordningsförbundet

- Nyhetsbrev 1/2011 (bilaga).

- Inbjudan till samverkansdag (bilaga).

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1025 Muntlig information och frågor

Avdelningschef Ann-Kristin Olovsdotter

Information om att omvandlingen av ålderdomshem till fler demensplatser har påbörjats. Avdelning Nejlikan anpassar från 1 april verksamheten till demensboende och omvandlingen sker successivt.

Stabschef Catarina Stavenberg

Information om granskning av gruppboendet Gränsvägen som kommer redovisas till nämnden vid sammanträde den 25 maj.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson

Följande inbjudningar har lämnats vid sammanträdet:

- Socialnämndens seminariedagar 13-14 april.

- Invigning av Hästskons Mellanvårdsboende den 5 april kl 14.00.

- 30-årsfest för Tyresö ungdomsmottagning den 31 mars kl 14-18.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________

§1026 Ändring av sammanträdesdatum

Ärendebeskrivning

Datum för socialnämndens sammanträden fastställs årligen av nämnden i en sammanträdesplan. Sammanträdesplan för 2011 fastställdes 2010-11-24, § 1094.

April-sammanträdet fastställdes till den 20 april men behöver nu flyttas för att vara anpassad till den nya budgetordningen i kommunen. Nytt förslag är den 4 maj.

Ordförandens förslag

- Sammanträdet den 20 april flyttas till den 4 maj.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________