Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-11-23

Sammanträde 2011-11-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1079 Uppföljning av granskning på Gränsvägens gruppboende.

1080 Verksamhetsuppföljning - projekt Carpe

1081 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning 2012- 2015

1083 Riktlinjer för Kommunal hälso- och sjukvård

1086 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista november.pdf (184 kb)

§1079 Uppföljning av tidigare granskning på Gränsvägens gruppboende - anmälan

Ärendebeskrivning

Kvalitetsinspektören har fått i uppdrag av socialnämnden att följa upp den åtgärdsplan som upprättades för att komma tillrätta med de brister/förbättringsområden som framkom på Gränsvägens gruppboende i samband med granskning av verksamheten under våren 2011.

Intervjuer med regionchef och verksamhetschef, besök på verksamheten och intervju av gruppboendechef, samtal med tre biståndshandläggare, samt intervju av sex anhöriga/gode män har genomförts.

Sammanfattningsvis är bedömningen att insatserna på Gränsvägens gruppboende har lett till en förbättring av innehållet i verksamheten, vilken i sin tur har lett till att de boende trivs. Alla gode män utom en upplever att de boende får den omsorg de behöver.

En god man funderar på att försöka hitta annat boende för sin son, då behoven inte tillgodoses enligt hennes bedömning.

Bilaga: Åtgärdsplan

Vid sammanträdet medverkar områdeschef Katarina Hult, verksamhetschef Rosemary Ricket samt gruppchef Katarina Andersson från Carema Care.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1080 Verksamhetsuppföljning - Projekt Carpe

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar projektledare Carina Schmidt om Carpe, ett samverkansprojekt för kompetensutveckling inom området funktionsnedsättning. Samverkanspartner är Socialstyrelsen, Habilitering & Hälsa (Stockholms läns landsting), Kommunal, Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) samt 19 kommuner däribland Tyresö.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1081 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning 2012-2015

Dnr: 0142/11-003

Ärendebeskrivning

Behovsplanen är en framskrivning av det kvantitativa behovet av insatser för personer med funktionsnedsättning till och med år 2015. Planen omfattar insatser för personer med utvecklingsstörning, fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Generellt kommer behovet av insatser att öka i förhållande till förra årets beräkning, vilket även medför en kostnadsökning. De största kostnadsökningarna beror på ökat behov av gruppbostäder och servicebostäder. Vidare ökar behovet av daglig verksamhet liksom behovet av hemtjänst bland personer som är yngre än 65 år. Det har också skett en fördyring av platser för korttidsvistelse.

Ett ökat behov och/eller ökade kostnader kan ses även gällande externa köp av boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, korttidstillsyn för skolungdomar och externt boende utanför kommunen enligt LSS och SoL.

Barnboendet Hällebo har öppnat och har plats för tre barn. En plats planeras för försäljning under 2012. Ersättningsboende för Villa Höglid och Villa Linde har försenats under byggprocessen och kommer att stå klart under 2012. År 2013 planeras även ett nytt gruppboende. Behovet av nya gruppboenden och servicebostäder årligen kvarstår enligt förra årets beräkning.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2012-2015 beräknas till 40,5 Mkr. Med utgångspunkt i budget 2011 blir fördelningen per år följande:

2012 9,5 Mkr

2013 12,6 Mkr

2014 10,2 Mkr

2015 8,2 Mkr

Ärendet har behandlats i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) vid sammanträde den 28 september 2011. Protokollsutdrag biläggs.


Ordförandens förslag

  1. Socialförvaltningens beräkning av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2012-2015 godkänns.

  1. Finansiering utifrån socialförvaltningens beräkning beaktas i budgetprocessen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1082 Ekonomisk rapport per oktober och prognos för året

Dnr: 0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med oktober.

En klar förbättring i årsprognosen kan konstateras. Underskottet inom IFO har minskat sedan föregående prognos. Detta beror på att den åtgärdsplan som fastlagts börjat få effekt. Sammantaget har årsprognosen sjunkit med 1,1 miljon i förhållande till föregående månad och visar ett sammantaget underskott med 7,1 miljoner.

En plan har antagits med ett antal åtgärder som bland annat innebär vakanshållning av vissa tjänster, minskning av institutionsvård, tomgångshyror inom äldrevården etc.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1083 Riktlinjer för Kommunal hälso- och sjukvård

Dnr:0187/11-014

Ärendebeskrivning

Enligt §§ 18 och 18a i Hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer eller deltar i viss dagverksamhet.

Kommunen har i särskilda boendeformer för äldre hälso- och sjukvårdsansvar t.o.m. sjuksköterskenivå. Landstinget fullgör enligt särskilt avtal hälso- och sjukvårdsinsatserna för personkretsen som tillhör LSS.

Hälso- och sjukvården styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och av Socialstyrelsen utgivna förordningar samt författningar och allmänna råd.

All personal inom kommunen som arbetar med hälso- och sjukvårdsarbete berörs av kompendiet Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård vilket kommer att implementeras i verksamheterna genom Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Tidigare riktlinjer har uppdaterats och i viss mån utvidgats pga. ändringar i lagstiftningen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.
  2. Medicinskt ansvarig sjuksköterska får delegation att göra löpande uppdateringar av riktlinjerna. Anmälan om detta görs till nämnden.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1084 Södertörns nyckeltal

Ärendebeskrivning

Årets nyckeltalsrapporter för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt inom funktionshinderområdet redovisar kvalitativa och ekonomiska nyckeltal för verksamhetsåret 2010. Ett syfte med rapporterna är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. Dessutom är målsättningen att ge underlag för bedömning av kvaliteten på verksamheten i kommunen i förhållande till kostnaden samt i jämförelse med andra kommuner. Rapporterna kommer att beaktas i den fortsatta verksamhetsplaneringen.

Rapporterna som presenterades på ett seminarium i Tyresö den 7 oktober finns tillgängliga på http://www.sodertornskommunerna.se/nyckeltal.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1085 Sammanträdesplan 2012

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2012. Följande datum föreslås för sammanträden 2012. Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början klockan 19.00.

25 januari
29 februari
28 mars

18 april
23 maj
20 juni
29 augusti
19 september
24 oktober
28 november
19 december

Ordförandens förslag

- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2012 fastställs enligt förslaget.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1086 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-11-15.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1087 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Beslut om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsrog om äldre personer (bilaga).

- Beslut – tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen, Villa Victoria (bilaga).

- Beslut – tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen, Villa Madeleine (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2011-10-13, § 89 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2011-10-20 samt 2011-11-25.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

____________

§1088 Muntlig information och frågor

Anita Brynje, förvaltningschef

Information om tekniska justeringar av Budget 2012-2014 som framgår av bilaga.

Bilaga: Omslutningsförändringar Budget 2012-2014

Susann Ronström (s)

- Fråga angående anhörigstödet.

- Fråga angående antal fattiga barn i Tyresö med anledning av Rädda barnens undersökning.

Förvaltningen återkommer med svar.

Ändrad sammanträdestid den 14 december

Nästa sammanträde den 14 december börjar kl 18.00, i Myggdalen plan 1. Direkt efter sammanträdet bjuds ledamöterna på en jultallrik.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________