Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-05-23

Sammanträde 2012-05-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1048 Kvalitetscontroller Medborgarfokus - muntlig presentation

1049 Verksamhetsuppföljning - Mottagande Ensamkommande flyktingungdomar

1050 Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten- ensamkommande barn och ungdomar

1051 Delårsbokslut per april 2012 och prognos för året

1052 Plan för införande av valfrihet enligt LOV

1053 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funtionsnedsättning

1054 Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området

1055 Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området.

1056 Yttrande gällande tillsyn av stödboendet 54:an, återrapportering

1057 Länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

1058 Ansökan om stimulansbidrag - anmälan

1059 Anmälan av delegationsbeslut

§1048 Kvalitetscontroller Medborgarfokus – muntlig presentation

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Projekt Medborgarfokus startade i januari 2012 i syfte att förbättra kommunens service och information samt pröva nya former för kommunikation och dialog med medborgarna. Projektet innefattar även en kvalitetsgrupp som ska vara ett fristående och oberoende granskningsorgan inom kommunen.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren informerar vid sammanträdet om sitt arbete med granskningar inom socialförvaltningen.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

§1049 Verksamhetsuppföljning – Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Leena Andersson om arbetet kring mottagande av ensamkommande flyktingungdomar inom mottagningsenheten, socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.


Diarienummer

2012/SN 0152 005

§1050 Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar

Socialnämndens beslut

 1. Kommunförbundet Stockholms läns förslag om länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar, antas.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län, KSL, rekommenderar kommunerna att anta länsgemensamma riktlinjer för socialtjänstens handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med riktlinjerna är att de ska tydliggöra socialtjänstens ansvar i förhållande till andra aktörer och utgöra en samlad vägledning för handläggningen av ärendena. En ytterligare aspekt är att de gemensamma riktlinjerna underlättar en likvärdig behandling då de ensamkommande barnen och ungdomarna är mycket rörliga mellan länets kommuner.

Socialförvaltningen rekommenderar socialnämnden att anta de länsgemensamma riktlinjerna enligt KSL:s rekommendation.

Ordförandens förslag

 1. Kommunförbundet Stockholms läns förslag om länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar, antas.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten – ensamkommande barn och ungdomar (KSL, Kommunförbundet Stockholms Län)


Diarienummer

2012/SN 0098 10

§1051 Delårsbokslut per april 2012 och prognos för året

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten inklusive planerade åtgärder för att minska prognostiserat underskott.
 2. Socialnämnden begär att kommunstyrelsen ska utöka nämndens anslag med 5 miljoner för volymökningar inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och 750 tkr inom försörjningsstöd samt 3 miljoner till utvecklingsprojekt.
 3. Förvaltningen återkommer till sammanträdet i juni med en åtgärdsplan för ett balanserat resultat.

__________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger årligen, per april och augusti, redovisas Delårsbokslut I respektive Delårsbokslut II till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt respektive nämnd. Föreliggande rapport avser Delårsbokslut I, förbrukning till och med april samt prognos för hela året.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 11,9 miljoner hänförligt främst till Omsorg om personer med funktionsnedsättning, minus 8 miljoner och till Individ- och familjeomsorgen, minus 3,9 miljoner. Det överskott som redovisas i periodutfallet för Äldreomsorgen, 2,8 miljoner, beräknas plana ut under året. Hittills i år har behov av köpta platser varit lägre än tidigare år. Den kommunala utföraren, äldreomsorgen, beräknas redovisa ett underskott vid årets slut på 3 miljoner.

En åtgärdsplan för att minska underskotten är framtagen och bifogas

prognosen.

Arbetet med måluppfyllelser pågår enligt plan. Det specifika målet för försörjningsstöd, mål 2, inom Individ- och familjeomsorgen: Högst 2,2 procent av befolkningen är i behov av försörjningsstöd under 2012 - bedöms inte bli uppfyllt.

Socialnämndens övriga mål förväntas bli helt eller delvis uppfyllda.

forts

forts § 1051

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten inklusive planerade åtgärder för att minska prognostiserat underskott.
 2. Socialnämnden begär att kommunstyrelsen ska utöka nämndens anslag med 5 miljoner för volymökningar inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och 750 tkr inom försörjningsstöd samt 3 miljoner till utvecklingsprojekt.
 3. Förvaltningen återkommer till sammanträdet i juni med en åtgärdsplan för ett balanserat resultat.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk rapport

Planerade eller vidtagna åtgärder, bilaga 1


Diarienummer

2011/SN 0099 011

§1052 Plan för införande av valfrihet enligt LOV

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att föreslå vilka verksamheter som under år 2013 och år 2014 ska utredas för konkurrensutsättning enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem.

2. Uppdraget ska redovisas i socialnämnden i september 2012.

Reservation

Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar en blank reservation.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande och vice ordförande har formulerat målsättningen att utveckla valfriheten för medborgarna och konkurrensutsättningen av kommunal verksamhet enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Ordföranden föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att redovisa en plan över vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas enligt LOV samt överväga vilka verksamheter som bör utredas i detta syfte. I uppdraget ingår att ange förslag till tidplan för införande av valfrihetssystem inom socialnämndens olika verksamheter samt redovisa en kartläggning av inom vilka verksamheter valfrihetssystem enligt LOV har införts i landets kommuner.

Ordförandens förslag

 1. Förvaltningen får i uppdrag att föreslå vilka verksamheter som under år 2013 och år 2014 ska utredas för konkurrensutsättning enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem.
 2. Uppdraget ska redovisas i socialnämnden i september 2012.

Yrkanden

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar på avslag på ordförandens förslag.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

Diarienummer

2011/SN 069 003

§1053 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialnämndens beslut

1. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning fastställs.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens har arbetat fram förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med riktlinjerna är främst att de ska verka som vägledning i handläggarens arbete med rättssäker utredning, behovsbedömning, beslutsfattande och uppföljning.

Ordförandens förslag

 1. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning fastställs.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning


Diarienummer

2012/SN 089 003

§1054 Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området

Socialnämndens beslut

1. Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området antas enligt förslag.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande har formulerat förslag till policy för samarbete med idéburna organisationer. Syftet med en sådan policy är att tydliggöra socialnämndens förhållningssätt och grundprinciper i frågan. Genom dialog och samverkan med idéburna organisationer kan kommunen ta tillvara nya perspektiv och kompetenser. Genom samarbete ökar också möjligheterna för såväl socialnämnden som för berörda organisationer att utifrån sina respektive roller uppnå gemensamma mål.

Socialförvaltningen bör, utifrån policyn, ges i uppdrag att initiera en överenskommelse om samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området.

Ordförandens förslag

1. Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området antas enligt förslag.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Policy för samarbete med idéburna organisationer


Diarienummer

2012/SN 088 003

§1055 Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området

Socialnämndens beslut

1. ”Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området” fastställs enligt förslag.

2. Socialnämndens ”Allmänna riktlinjer för föreningsstöd från socialnämnden” och ”Riktlinjer för föreningsstöd – handikappföreningar”, beslutade 2003-11-18 § 1104 och kompletterade 2005-12-14 § 1085 samt 2005-11-23 § 1074, upphör.

3. Beslutet ska omprövas om kommunstyrelsen inte övertar ansvaret för ekonomiskt stöd med särskilt reglerade bidragsnivåer per medlem till pensionärsföreningarna.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämndens ordförande att se över riktlinjerna för föreningsstöd och lämnar förslag till ny riktlinje. I uppdraget ingick även att vidga målgruppen för mottagare av stödet. I förslaget har de två nuvarande riktlinjerna ”Allmänna riktlinjer för föreningsstöd från socialnämnden” och ”Riktlinjer för föreningsstöd – handikappföreningar” arbetats samman till en gemensam riktlinje. Målgruppen har vidgats till att omfatta idéburna organisationer inom det sociala området. I förslaget utgår de tidigare särskilt reglerade bidragsnivåerna per medlem för föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning samt pensionärsföreningar.

Ordförandens förslag

1. ”Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området” fastställs enligt förslag.

2. Socialnämndens ”Allmänna riktlinjer för föreningsstöd från socialnämnden” och ”Riktlinjer för föreningsstöd – handikappföreningar”, beslutade 2003-11-18 § 1104 och kompletterade 2005-12-14 § 1085 samt 2005-11-23 § 1074, upphör.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer


Diarienummer

2012/SN 0198 013

§1056 Yttrande gällande tillsyn av stödboendet 54:an enligt socialtjänstlagen, återrapportering

Socialnämndens beslut

 1. Socialförvaltningens förslag till åtgärder med anledning av Socialstyrelsens beslut den 24 april 2012 godkänns.
 2. Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av stödboendet 54:an, återrapportering, antas och lämnas till Socialstyrelsen.

__________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade den 28 mars 2012, § 1029, beslut om yttrande gällande Socialstyrelsens tillsyn vid stödboendet 54:an. Socialstyrelsen bedömer dock att de åtgärder som socialnämnden har redovisat inte är tillräckliga för att komma till rätta med konstaterade brister och vidhåller i beslut den 24 april 2012 att socialnämnden ska vidta åtgärd i form av att boendet ska ha personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. Om de krav som ställs inte uppfylls kan Socialstyrelsen komma att utförda ett föreläggande med eller utan vite. Socialförvaltningen lämnar förslag till åtgärder och yttrande med anledning av Socialstyrelsens beslut den 24 april 2012.

Ordförandens förslag

 1. Socialförvaltningens förslag till åtgärder med anledning av Socialstyrelsens beslut den 24 april 2012 godkänns.
 2. Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av stödboendet 54:an, återrapportering, antas och lämnas till Socialstyrelsen.

Bilagor:

Yttrande

Beslut från socialstyrelsen 2012-04-24

Yttrande antaget av socialnämnden 2012-03-28, § 1029

Beslut från socialstyrelsen 2012-05-10


Diarienummer

2012/SN 0075 012

§1057 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Socialnämndens beslut

 1. Kommunfullmäktige rekommenderas att säga upp ”Överenskommelse mellan länets kommuner om samarbete vid flyttningar mellan kommunerna vad gäller personer med behov av särskilt boende”, att upphöra att gälla den 31 december 2013.

__________________________________________________

Ärendebeskrivning

Sedan den 1 juli 2002 finns det en överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län som reglerar betalningsansvaret för äldre personer som önskar flytta till särskilt boende i annan kommun inom länet. Kommunförbundet Stockholms län, KSL, rekommenderar de kommuner som deltar i överenskommelsen att fatta beslut om att överenskommelsen ska sägas upp, att upphöra att gälla den 31 december 2013.

Ordförandens förslag

 1. Kommunfullmäktige rekommenderas att säga upp ”Överenskommelse mellan länets kommuner om samarbete vid flyttningar mellan kommunerna vad gäller personer med behov av särskilt boende”, att upphöra att gälla den 31 december 2013.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Rekommendation från KSL

Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar 2002-02-21


Diarienummer

2012/SN 0052 012

§1058 Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom Daglig verksamhet enligt LSS

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

__________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Förvaltningschef Ingrid Boheman Risto har 2012-04-11 beslutat att ansöka om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom Daglig verksamhet enligt LSS.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Bilagor:

Ansökan

Information från socialstyrelsen om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssysten 2012.


Diarienummer

2012/SN 015-003

§1059 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-04-27, 2012-05-10 samt 2012-05-15.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto

§1060 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Information om att söka statsbidrag för att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg om personer med demenssjukdom (bilaga).

- Tillsynsrapport 2012, Hälso- och sjukvård och socialtjänst, http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/Documents/2012-4-20.pdf

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 12:14, Vårpropositionen för år 2012 (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Brev angående Kommunplan 2013-2015 (bilaga).

Kommunstyrelsen

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll KS 2012-04-24, § 71 (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2012-04-19.

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2012-04-19, § 27, Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2012-04-19, § 42, Revidering av reglementen (bilaga).

Tyresö kommun, socialförvaltningen

- Svar till arbetsmiljöverket från försörjningsstödsenheten (bilaga).

- Trygg i Tyresö, Lägesrapport maj 2012 (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2012-03-29.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

§1061 Muntlig information och frågor

Ingen särskild information lämnades vid detta sammanträde.

____________________________________________________________