Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-09-19

Sammanträde 2012-09-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1082 Granskning av Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning - anmälan

1083 Uppföljning av brukarundersökning på Syrenens äldreboende - anmälan

1084 Delårsbokslut per augusti 2012 och prognos för året

1085 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen

1086 Svar på motion "Projekt Arbetslinjen"

1087 Svar på "Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering.

1088 Överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landsting om WebCare

1089 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista sept 2012.pdf (189 kb)

§1082 Granskning av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning - anmälan

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av socialnämnden i december 2011 ska granskning av enskilda verksamheter ske minst en gång per år enligt gällande avtal.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskningar av Jobbverket Tyresö och Fontänhuset Sköndal, de två företag som utför sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning i Tyresö enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Bilagor:

Granskning av Jobbverket

Granskning av Fontänhuset Sköndal


Diarienummer

2012/KS 0296 013

§1083 Uppföljning av kvalitetsförbättringar på Syrenens äldreboende med anledning av brukarundersökning 2011

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kvalitetscontroller Eva Lindgren har på uppdrag av socialnämndens ordförande genomfört en granskning på Syrenens äldreboende, som en uppföljning av brukarundersökning 2011.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar anmälan.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse


Diarienummer

2012/SN 0098 10

§1084 Delårsbokslut per augusti 2012 och prognos för året

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten och hänvisar till den åtgärdsplan som rapporterades i juni för att nå ett balanserat resultat.

Särskilt yttrande

Susann Ronström (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger årligen, per april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport, ett delårsbokslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt respektive nämnd. Föreliggande rapport avser delårsbokslut med förbrukning till och med augusti samt prognos för hela året.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med netto 12,1 miljoner varav 3 miljoner täcks av kommunstyrelsens medelsreserv. Underskottet är hänförligt främst till Omsorg om personer med funktionsnedsättning, minus netto 4,2 miljoner och till Individ- och familjeomsorgen, minus netto 5,3 miljoner. En ny hemtjänstersättning beslutades av socialnämnden i augusti 2012. Ersättning utgår retroaktivt från 1/1 2012 både avseende hemtjänst i äldreomsorg och inom funktionshinderområdet. Under 2012 har beslutats att endast kompensera privat regi samt prognostiserat underskott i egen regi. Merkostnaden beräknas till totalt 4,6 miljoner 2012, varav äldreomsorgen prognostiseras 4 miljoner och Omsorg om personer med funktionshinder, 0,6 miljoner.

Sammantaget beräknas Äldreomsorgens underskott till minus netto 2,6 miljoner varav beställaren (bistånd) lämnar ett överskott på 0,4 och kommunal utförare ett underskott på 3 miljoner.

Hittills i år har behov av köpta platser varit lägre än tidigare år vilket har påverkat prognosen positivt. Den kommunala utföraren, äldreomsorgen, beräknas redovisa ett underskott vid årets slut på 4,5 miljoner, varav 1,5 miljoner inom hemtjänsten. Underskott täcks till stor del av ett prognostiserat överskott hos beställaren (bistånd) och förvaltningsgemensamma kostnader.

En åtgärdsplan för att minska underskotten är framtagen och har tidigare redovisats i nämnden.

Samtliga mål enligt kommunplan beräknas bli uppfyllda till 2014. Av socialnämndens mål för 2012 beräknas alla mål bli uppfyllda med undantag för ett mål inom Individ- och familjeomsorgen som beräknas bli delvis uppfyllt samt två mål inom Omsorg om personer med funktionshinder som beräknas bli delvis uppfyllda.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten och hänvisar till den åtgärdsplan som rapporterades i juni för att nå ett balanserat resultat.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Måluppfyllelser

Ekonomiskt rapport


Diarienummer 2011/SN 0091 50

§1085 Införande av värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden beslutar att från och med 1 januari 2013 införa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen enligt förvaltningens förslag

 1. Socialnämnden beslutar att de nuvarande kvalitetsgarantierna inom äldreomsorgen upphör från och med den 1 januari 2013

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har arbetat i projektform med att ta fram förslag till värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Garantierna bygger på den nationella värdegrunden i äldreomsorgen som sedan 1 januari 2011 regleras av socialtjänstlagen. Synpunkter från personer i målgruppen, anhöriga och frivilligorganisationer har inhämtats genom fokusgrupper. Arbetet i projektet har resulterat i förslag att ersätta de tidigare kvalitetsgarantierna för äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna omfattar hela äldreomsorgen i Tyresö kommun, d.v.s. biståndsavdelningen och verksamheter i både kommunal och enskild regi och börjar gälla den 1 januari 2013. Implementeringen kommer att genomföras bland annat som en del i verksamheternas värdegrundsarbete.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden beslutar att införa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen enligt förvaltningens förslag

 1. Socialnämnden beslutar att de nuvarande kvalitetsgarantierna inom äldreomsorgen upphör från och med den 1 januari 2013

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Diarienummer 2012/SN 0132 001

§1086 Svar på motion ”Projekt Arbetslinjen”

Socialnämndens beslut

 1. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Särskilt yttrande

Peter Söderlund (mp) inkommer med ett särskilt yttrande.

____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (S) och Karin Ljung (S) föreslår i en motion till kommunfull­mäktiges sammanträde i april 2012 att alla arbetslösa som uppbär försörjnings­stöd ska erbjudas en tolv månader lång anställning av kommunen. Redan idag använder sig Försörjningsstödsenheten i Tyresö av möjligheten att erbjuda anställning i kommunen till personer som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Det är dock i få fall som detta är möjligt, eftersom de allra flesta med långvarigt försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat på grund av olika former av arbetshinder eller sjukdom. Motionen föreslås därför avslås.

Ordförandens förslag

 1. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Yrkanden

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Motionen

Diarienummer

2012/SN 0141 001

§1087 Svar på ”Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Socialnämndens beslut

 1. bifalla att-sats fyra utifrån att socialförvaltningen genomför en statistisk översyn av biståndsbedömda beslut om hemtjänst,

 1. anse att-sats fem besvarad avseende ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet då samsyn bör finns i alla grupper i respektive nämnd och detta inte kunnat uppnås p.g.a. tidsbrist.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna i Tyresö har lämnat ”Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering” (KF 2012-05-10, § 46). Socialnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande gällande de delar som är direkt riktade mot socialnämndens verksamhetsområde, vilket avser att-sats fyra och del av att-sats fem.

Ordförandens förslag

Kommunstyrelse/kommunfullmäktige föreslås:

 1. bifalla att-sats fyra utifrån att socialförvaltningen genomför en statistisk översyn av biståndsbedömda beslut om hemtjänst,

 1. anse att-sats fem besvarad avseende ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området.

Yrkanden

Peter Söderlund (mp) yrkar att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen i sin helhet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Motionen


Diarienummer

2012/SN 0082 012

§1088 Överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landsting om WebCare

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden tecknar överenskommelse med Stockholms läns landsting om WebCare.

__________________________________________________________

Ärendebeskrivning

WebCare är ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus. Systemet har funnits sedan 2003 och används dagligen av kommunens äldreomsorgshandläggare och av demenssjuksköterskan. I Stockholms län finns ca 5000 användare idag. Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar nu kommuner och stadsdelar i länet att ingå överenskommelse med Stockholms läns landsting om förvaltning, drift och utveckling av WebCare. Tidigare har det inte funnits några avtal eller överenskommelser som reglerat användande, juridik och ekonomi. Syftet med överenskommelsen är att ha en gemensam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling samt att stärka säkerheten för den enskilde.

Överenskommelsen gäller från 2012-01-01 och en gemensam organisation för beslut och beställning i form av ett objektägarråd har inrättats.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden tecknar överenskommelse med Stockholms läns landsting om WebCare.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Rekommendation KSL


Diarienummer

2012/SN 015-003

§1089 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-09-04.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto.

§1090 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Tyresö kommun

- Svar från förvaltningen på fråga från (s)(bilaga).

Orkidén omsorgsföretaget

- Information om namnändring (bilaga).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

§1091 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Andreas Jonsson, ordförande informerar om ett nytt ekonomistyrningssystem i kommunen som införs under hösten och våren 2013, med bättre möjligheter för uppföljningar.