Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-02-27

Sammanträde 2013-02-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1009 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012

1010 Analys av socialförvaltningen genomförd av PwC - muntligt

1011 Genomlysning av försörjningsstödsenhetens arbete - muntligt

1012 Förtydligande av IFO:s åtgärdspaket med konsekvensbeskrivningar - anmälan

1013 Målstrategier för äldreomsorgen

1014 Beräkning av behov av äldreomsorg 2013-2019

1015 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2013-2016

1016 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS

1017 Förslag till reviderad förbundsordning Samordningsförbundet Östra Södertörn

1018 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2012 - anmälan

1019 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista februari.pdf (128 kb)

§1009 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2012

2013/SN 0034 010

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2012.

________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett sammantaget underskott för årets verksamhet med 9,0 miljoner. Det förklaras främst av ökade kostnader för samtliga verksamhetsområden i storleksordningen -3,4 till - 4,8 miljoner kronor. Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar ett överskott motsvarande +2,8 miljoner kronor.

Det uppkomna underskottet inom äldreomsorgen härrör från de kommunala boendena inklusive dagvården. Underskottet inom hemtjänst beror i sin helhet på den höjda ersättningen.

Underskottet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beror framför allt på ökade kostnader för personlig assistans, särskild de 20 första timmarna. Överskott inom det förvaltningsgemensamma området förklaras av ett förhållandevis stort antal icke tillsatta vakanser under året.

Hanteringen av befarat underskott och åtgärdsplaner har fortlöpande redovisats i socialnämnden. I Bilaga till bokslutet redovisas för åtgärdspaket som till största delen genomförs under 2013.

Merparten av alla mål, åtaganden och kvalitetsgarantier har uppfyllts.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Bokslut och verksamhetsberättelse 2012

Bilaga 1 – Kvalitetsgarantier

§1010 Analys av socialförvaltningen av PwC- jämförelse med andra kommuner.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Verksamhetscontroller Bengt Isaksson ger muntlig föredragning av en analys av Socialförvaltningen i Tyresö Kommun genomförd av PwC (PricewaterhouseCoopers AB).

I materialet görs jämförelser mot andra jämförbara kommuner, länet, riket och kommungruppen större städer. Analysen omfattar Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg, och Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Med jämförbara kommuner i analysen menas de sju mest lika kommunerna ur ett strukturellt perspektiv. (Källan är kolada:se). Jämförbara kommuner kan också vara olika för olika områden som jämförs. Analysen bygger på standardkostnader och folkmängd.


Diarienummer

2013/SN 0038 52

§1011

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Avdelningschef Sara Strandberg ger muntlig föredragning av den genomlysning av försörjningsstödsenhetens arbete som genomförts av konsult Anne-Maj Tilling. Genomgången är fokuserad på de delar i handläggningen som genom förändringar ska kunna göra att enheten minskar sina kostnader för försörjningsstöd och förhoppningsvis på sikt uppnår en budget i balans.

Konsulten har med början i oktober fram till januari gått igenom samtliga akter i de 318 hushåll som var aktuella och beviljades ekonomiskt bistånd i september 2012.

Bilaga:

Rapport konsultuppdrag Anne-Maj Tilling


Diarienummer

2012/SN 0027 003

§1012 Förtydligande av Individ- och familjeomsorgens åtgärdspaket för att uppnå en budget i balans för budgetåret 2013

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Särskilda yttranden

Susann Ronström (s) inkommer med särskilt yttrande för socialdemokraterna och

Peter Söderlund (mp) för miljöpartiet.

Protokollsanteckning

Inger Lundgren (v) vill ha antecknat i protokollet att vänsterpartiet anser att de föreslagna neddragningarna inte ska genomföras och att frågorna borde ha beslutats i socialnämnden.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Bifogat material avser komplettering/förtydligande av det åtgärdspaket som presenterades i nämnden i december 2012 med diarienummer 2012/SN 0027 003. Förtydligandet avser Individ- och familjeomsorgen. Till varje föreslagen åtgärd bifogas också en konsekvensanalys.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse.

Bilaga 1, Konsekvensanalys; Försörjningsstödsenheten

Bilaga 2, Konsekvensanalys; Elektronikåtervinnarna

Bilaga 3, Konsekvensanalys; Verksamhetsutvecklare

Bilaga 4, Konsekvensanalys; Uppsökare

Bilaga 5, Konsekvensanalys; Steget

§1013 Ärendet utgår.

Diarienummer 2013/SN 0039 010

§1014 Beräkning av behov av äldreomsorg 2013-2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner beräkningen av behov av äldreomsorg år 2013-2019.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen gör årligen en beräkning av kommande behov av permanenta platser i särskilt boende samt behov av hemtjänst. Syftet är att lägga en grund för fortsatt planering av kommunens äldreomsorg gällande kapacitet och resurser.

Antalet äldre beräknas öka med 612 personer eller 8,3 procent under planperioden. Högst ökningstakt är det inom den mest omsorgskrävande gruppen, de över 80 år. Detta föranleder ett ökat omsorgsbehov inom äldreomsorgen. Prognosen visar dock på ett något mindre behov av boendeplatser än prognosen från 2011. Förvaltningen bedömer därför att kommunen har goda möjligheter att tillgodose uppkomna behov inom befintligt och planerat bostadsbestånd. Även prognosen för antalet personer med kommande behov av hemtjänst är lägre än tidigare beräkningar. Prognosen visar dock en ökning av antal hemtjänsttimmar per person, vilket indikerar att de personer som erhåller hemtjänst har ett mer omfattande omsorgsbehov än tidigare.

Behovsberäkningen är skickat till det kommunala pensionärsrådet 2012-02-20.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse


Diarienummer

2013/SN 0037 010

§1015 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2013-2016

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner beräkningen av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2013-2016.

________________________________________________

Ärendebeskrivning

Behovsplanen är en uppskattning av det kvantitativa behovet av insatser för personer med funktionsnedsättning till och med år 2016. Planen omfattar insatser för personer med utvecklingsstörning, fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning samt förvärvad hjärnskada.

Generellt kommer behovet av insatser att öka årligen.

De största kostnadsökningarna beror på ökat behov av gruppbostäder och servicebostäder (särskilt boende för barn och vuxna) som beräknas öka med 16,2 miljoner kronor under planperioden. Biståndsavdelningen uppskattar att kostnaderna för externt köpta platser ökar med 6,4 miljoner kronor.

Kostnaderna för personlig assistans beräknas under planperioden öka med 5,3 miljoner kronor. Vidare beräknas behovet av daglig verksamhet öka med 3,6 miljoner kronor de närmsta åren.

Antalet hemtjänsttimmar för personer yngre än 65 år har tidigare år ökat kraftigt och en kostnadsökning sker även 2013 för att sedan plana ut under resten av planperioden.

Prognosen tyder på ett överskridande av budgeten för 2013, där framförallt personlig assistans bedöms kosta mer än budgeterat (-3,5 Mkr). Om de befarade volym- och kostnadsökningarna slår in under 2013 går förvaltningen mot ett underskott under innevarande år och måste bevaka kostnaderna, samt se vilka kostnadsdämpande åtgärder som går att göra.

Det totala tillkommande behovet av medel för åren 2014-2016 beräknas till 32 miljoner kronor enligt följande fördelning:

2014: 12,7 Mkr

2015: 9 Mkr

2016: 10,3 Mkr

Kostnadsökningen för år 2014-2016 motsvarar en ökning med 17,9 procent med utgångspunkt i 2013 års budget för insatser inom funktionshinderområdet.

Forts

Forts § 1015

Ärendet har kommunicerats med Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor (KRF).

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Beräkning av behov för insatser för personer med funktionsnedsättning år 2013-2016.


Diarienummer

2013/SN 0029 003

§1016 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Socialnämndens beslut

1. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fastställs.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. Uppdrag inom socialnämndens verksamhetsområde regleras enligt nämndens delegationsordning. För en enhetlig tillämpning av lämnad delegation bör nämnden fastställa riktlinjer för handläggning. Socialförvaltningens stab har, i samarbete med biståndsavdelningen, arbetat fram förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Information om riktlinjerna har lämnats till kommunala rådet för funktionshinderfrågor för synpunkter.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Riktlinjer


Diarienummer 2012/SN 0004 006

2013/SN 0028 005

§1017 Förslag till reviderad förbundsordning för Samordnings-förbundet Östra Södertörn

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer ändringar gällande §§ 5, 6, 14 och 16 i förbundsordningen för Samordnings-förbundet Östra Södertörn enligt förslag.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Östra Södertörn har beslutat om förslag till reviderad förbundsordning. Förändringarna innebär huvudsakligen att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med kvalificerad majoritet, vilket här avser minst 2/3 respektive 5/6 av ledamöterna, beroende på vilken fråga beslutet gäller. Samordningsförbundet hemställer att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen §§ 5, 6, 14 och 16.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse


Diarienummer

2013/SN 0025 12

§1018 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2012 – anmälan

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan

________________________________________________________________

Medborgarfokus, Tyresö kommun

- Redovisning av verksamhet om personligt ombud 2012 till Länsstyrelsen i Stockholms Län (bilaga).


Diarienummer

2013/SN 012 003

§1019 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2013-02-19.

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto.

§1020 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad nr 15/2012, Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (bilaga).

- Meddelandeblad nr 16/2012, Hemtjänst, hushållstjänster och servicetjänster utan behovsprövning (bilaga).

- Meddelandeblad nr 17/2012, Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Information om statliga stimulansmedel aktuella för Stockholms län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen (bilaga).

- Cirkulär 13:6, Budgetförutsättningar för åren 2013-2016 (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Skrivelse angående utredning ”Långsiktiga konsekvenser av en förändrad ålders-struktur” (bilaga).

§1021 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Nämndkonferens den 4 april kl 12.00-17.00

Torsdagen den 4 april på eftermiddagen inbjuds till nämndkonferens som inleds med gemensam lunch.

Önskemål om ämnen för konferensen mailas till Nomi Lind.

Drift av Trollängen

Ingrid Boheman Risto informerar om upphandlingen av driften på Trollängen. Ärendet är överklagat och domen från Kammarrätten visar att upphandlingen ska göras om. Kommunen har nu överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Nuvarande entreprenör, Carema Care sköter driften fortsättningsvis av äldreboendet Trollängen tills ärendet är slutligt avgjort.

Förslag om ny organisation på socialförvaltningen

Ingrid Boheman Risto informerar om bakgrunden till behov av anpassning av socialförvaltningen bl.a utifrån direktiv i nämndplanen.

Konsulterna Carlén & Werner har på uppdrag av förvaltningschefen tagit fram en rapport med ett förslag på beställar-/utförarorganisation som utgår från konkurrensneutralitet. Synpunkter på förslaget ska nu inhämtas från alla berörda parter och i samverkan med fackliga organisationer. Ingrid Boheman Risto informerar om förslaget.

§1022 Tillfällig delegat vid brådskande ärenden

Socialnämndens beslut

  1. Nämnden uppdrar åt ledamot Anna Lund att fatta beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas samt fatta beslut i brådskande ärenden som delegerats till socialutskottet, där utskottets beslut inte kan avvaktas.
  2. Uppdraget avser perioden torsdag den 14 mars kl 18.00 till lördag den 16 mars kl 18.00.
  3. Beredskapsarvode utgår med 200 kr för aktuell period samt om beredskapen bryts av arbete som hänförs sig till uppdraget utbetalas timarvode.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt gällande delegationsordning för socialnämnden uppdrar nämnden åt ordföranden och i dennes frånvaro 1:e vice ordförande att fatta beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas.

”Nämnden uppdrar åt ordföranden i socialnämnden och i dennes frånvaro 1:e vice ordförande i socialnämnden, ordföranden och vice ordföranden i socialutskottet samt ersättare Gerd Dufberg att fatta beslut i brådskande ärenden som delegerats till socialutskottet, där utskottets beslut inte kan avvaktas.

Besluten anmäls vid nästa sammanträde.”

För brådskande ärenden finns ett beredskapsschema upprättad för ett år i taget för ordförande Andreas Jonsson, 1:e vice ordförande Nomi Lind samt ersättare Gerd Dufberg. Under perioden torsdag den 14 mars kl 18.00 till lördag den 16 mars kl 18.00 är ovanstående personer förhindrade att inneha beredskapen.

Förslaget är att ledamot i socialnämnden samt socialutskottet Anna Lund ges uppdraget under aktuell period att fatta beslut i brådskande ärenden där nämndens/socialutskottets beslut inte kan avvaktas.

Beredskapsarvode utgår med 200 kr för ovanstående period. Om beredskapen bryts av arbete som hänför sig till uppdraget utbetalas timarvode enligt bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö 2012, bilaga 3 (senast reviderad § 2 KS 2012-11-27 § 175).