Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-03-27

Sammanträde 2013-03-27

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista mars.pdf (128 kb)

§1023 Anmälan om granskning av Gränsvägens gruppbostad

2013/SN 0054 013

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2012-11-27, § 177 fastställt en kommunövergripande granskningsplan för privat och kommunal verksamhet för år 2013.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av Gränsvägens gruppbostad som drivs av Omsorgsföretaget Orkidén AB.

Bilaga:

Granskningsrapport

§1024 Målstrategier för äldreomsorgen

Diarienummer 2013/SN 0019 010

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen ska samtliga verksamhetsområden redovisa sina målstrategier och aktiviteter utifrån enhetsplanerna för 2013. Vid sammanträdet presenteras äldreomsorgens målstrategier av Auli Metsänsalo, avdelningschef för biståndsavdelningen, och Ann-Kristin Olovsdotter, avdelningschef för äldreomsorg i egen regi.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§1025 Målstrategier för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Diarienummer 2013/SN 0020 010

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen ska samtliga verksamhetsområden redovisa sina målstrategier och aktiviteter utifrån enhetsplanerna för 2013. Vid sammanträdet presenteras målstrategier för verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning av Auli Metsänsalo, avdelningschef för biståndsavdelningen, och Gunny Bäckström, avdelningschef för utförarenheterna inom verksamhetsområdet i egen regi.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§1026 Granskning interkontroll 2012

Diarienummer 2013/SN 0052 016

Socialnämndens beslut

- Socialförvaltningens godkänner rapport om intern kontroll för 2012.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens årsredovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2012 fastställdes av nämnden i mars.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås. Det är respektive chefs ansvar att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika dem.

I 2012 års internkontroll redovisas granskningar gjorda av externa granskare och granskningar gjorda av staben. De brister som har framkommit handlar om handläggning och myndighetsutövning inom biståndsavdelningen och avdelningen för individ- och familjeomsorgen. Ett utvecklingsarbete har påbörjats eller kommer att påbörjas avseende de brister som redovisats.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Årsrapport över kvalitetsgranskning och tillsyn under 2012

§1027 Uppföljning av byte av insatser i hemtjänsten

Diarienummer 2012/SN 0004 006 2013/SN 0024 010

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar uppföljningen.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 april 2010, § 1030, att ge förvaltningen i uppdrag att införa ökat brukarinflytande inom hemtjänsten.

I februari 2012 infördes möjligheten för brukare inom hemtjänsten att byta insatser utifrån dagsform och behov. Tyresö gick därmed över från detaljerade insatsbeslut till rambeslut med angiven maxtid för omvårdnads- respektive serviceinsatser med syftet att öka brukarinflytandet och självbestämmandet för personer med behov av hemtjänst. En uppföljning av hur möjligheten till byte av insatser har nyttjats, visar bland annat att 10-15 procent av hemtjänsttagarna som har service- och omvårdnadsinsatser har bytt insatser vid något tillfälle. Byten görs framförallt mellan serviceinsatser och kvinnor och yngre personer byter insatser i högre utsträckning än män och äldre personer. Utförarna tycker i huvudsak att byten av insatser har fungerat bra och uppfattar att brukare som har använt sig av möjligheten att byta insatser känner större delaktighet och upplever ökat inflytande.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§1028 Remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016

Diarienummer 2013/SN 0065 010

Socialnämndens beslut

- Ordförandes förslag till yttrande antas som nämndens remissvar angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför Kommunplan 2014-2016.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutets utan hänvisar till sitt särskilda yttrande.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Omar Abdullahi (mp) att miljöpartiet inte deltar i beslutet utan hänvisar till sitt särskilda yttrande.

Särskilda yttranden

Socialdemokraterna och miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden.

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan ska enligt styrprocessens årshjul lämnas på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 2 april 2013. Remissvaren kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier vid kommunplanekonferensen den 17 april 2013.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som förslaget till kommunplan behandlas i juni 2013. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren.

Nämnderna får även i uppdrag att i sina remissvar överväga och redovisa vilka investeringar i gällande investeringsprogram som kan senareläggas.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 28 maj 2013 och av kommunfullmäktige den 12 juni 2013.

Ordförandeutlåtande

Socialnämnden bedömer att förslaget till omvärldsanalys och övriga förutsättningar inför kommunplan 2014-2016 väl speglar en förmodad framtidsbild vad avser socialnämndens ansvarsområde.

Socialnämnden vill ändå understryka följande;

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ökar behoven fortsatt i enlighet med socialnämndens årliga prognoser. Andelen beviljade insatser (enligt LSS och Socialtjänstlagen) beräknas öka med uppemot 18 procent till år 2015.

Inom äldreomsorgen får Tyresö under det kommande decenniet se en fördubbling av medborgare i den mest omsorgskrävande åldersgruppen – de över 80 år. Samtidigt med ökad insatsvolym medför de nya föreskrifterna om ökat fokus på individen ett ökat och förändrat utrednings- och beslutsförfarande.

Situationen inom Individ- och familjeomsorgen är inte lika förutsägbar. Bland annat har socialtjänsten under de senaste åren kommit i kontakt med ett allt större antal barn och ungdomar som varit i akut behov av stöd i olika former. Nämndens ökade ambitioner när det gäller samarbete med andra aktörer, framförallt skola och fritid, har delvis bidragit till ökade antalet aktualiseringar hos socialtjänsten. Utvecklingen är likartad på flera håll i landet och bristande resurser hos de olika aktörerna innebär att utredningar inte hinns göras inom den tidsram som är önskvärd och nödvändigt och som också anges i den nya och stramare lagstiftningen där också kraven på tätare uppföljning av placerade barn och ungdomar.

Avtalet för familjerådgivning löper ut under 2013 och en ny upphandling avslutas inom kort. Inför den nya avtalsperioden har ersättningens konstruktion anpassats till andra kommuners ersättningssystem och även höjts något. Tyresö ligger dock fortfarande bland de kommuner som har de lägre ersättningsnivåerna i länet. För att kunna genomföra upphandlingen av familjerådgivning inom ram för rådande budget inom Individ- och familjeomsorgen, har antal samtalstillfällen per kund sänkts från fem till tre. Fler samtal kan dock erbjudas vid behov efter godkännande från kommunen. För att kunna återgå till att erbjuda kommuninvånarna fem samtalstillfällen, som är det vanliga bland andra kommuner i länet, samt höja ersättningen så att Tyresö kommer upp i nivå med den genomsnittliga ersättningen i länet, behövs ytterligare medel anslås för familjerådgivning.


I dagsläget är inga justeringar av taxor eller avgifter planerade. Dock övervägs detta i samband med införande av valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling). Valfrihetssystem utreds löpande under planperioden.

Alla planerade investeringar är nödvändiga att få till i tid för att kunna bedriva den planerade verksamheten.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse remiss

Utkast till Kommunplan 2014-2016, Omvärldsanalys och verksamhetsförändringar

Skrivelse från Kommunala pensionärsrådet (KPR)

§1029 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2013/SN 012 003

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2013-03-14, 2013-03-19

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto.

§1030 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad nr 4/2013, Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär (bilaga).

- Information om stimulansbidrag för 2013 för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV (bilaga).

- Fördelning av utvecklingsmedel för 2013 till kommuner för arbete mot våld i nära relationer (bilaga).

- Fördelning av utvecklingsmedel för 2013 till ideella föreningar för arbete mot våld i nära relationer (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2013-02-14.

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2013-02-13.

Socialnämndens ordförande

- Skrivelse från miljöpartiet de gröna Tyresö (bilaga).

- Svar på skrivelse (bilaga).

§1031 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Granskning Gränsvägens gruppbostad

Andreas Jonsson, ordförande informerar om att en uppföljning av granskningen med en åtgärdsplan från Gränsvägens gruppbostad kommer upp på socialnämnden i maj.

Upphandling av driften på Trollängens äldreboende

Ingrid Boheman Risto informerar om att Tyresö kommun inte fick prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Upphandlingen måste därför göras om och diskussioner pågår nu om tillvägagångssätt för det. Avtalet med Carema är förlängt tills upphandlingen är klar.