Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-06-19

Sammanträde 2013-06-19

Datum
Klockan
19:00
Plats

1057 Information om Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

1058 Anmälan om granskning av gruppbostad Kanelgränd 22

1059 Ersättning för palliativ vård

1060 Reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

1061 Svar på motion "SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd"

1062 Information om socialförvaltningens organisationsarbete

1063 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (190 kb)

§1057 Information om Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enhetschef Eva Tullander informerar muntligt om lagändring i socialtjänstlagen (Betänkande 2012/13:SoU22).

Reglerna i socialtjänstlagen ändras för att öka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete. Samtidigt ökar socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja dessa personer till egen försörjning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2013.

§1058 Anmälan om granskning av gruppbostad Kanelgränd 22

Diarienummer 2013/SN 0109 013

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö bostadsenhet drivs i kommunal regi och består av fem olika verksamheter, varav Kanelgränd 22 är en gruppbostad för personer med olika funktionsnedsättningar. Boendeplats på Kanelgränd 22 beviljas genom biståndsbeslut enligt LSS. Enheten har granskats av kvalitetsgruppen i projekt Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet 2013.

Resultatet av granskningen visar bland annat att personalen på enheten har utbildning och kompetens för att arbeta med personerna som bor på gruppbostaden och att personalkontinuiteten är hög. I granskningen framkommer även att den löpande dokumentationen behöver utvecklas och att enhetschefen, på grund av bostadsenhetens storlek och geografiskt spridda grupper, inte har möjlighet att närvara i verksamheten i tillfredställande omfattning. En i personalen utsedd samordnare bistår enhetschefen med att bland annat leda det dagliga arbetet.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Granskningsrapport

§1059 Ersättning för palliativ vård

Diarienummer 2013/SN 0108 050

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Avdelningen Kastanjen vid Björkbackens äldrecentrum har haft en högre ersättning för palliativ vård i livets slutskede. Idag tillgodoses palliativ vård i alla särskilda boenden i kommunen varför en högre ersättning till Björkbackens äldrecentrum inte längre bedöms vara motiverad.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§1060 Reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen

Diarienummer: 2013/SN 0156 003

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden antar Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -socialförvaltningen, Tyresö kommun
  2. Socialnämnden ger förvaltningschefen delegation att vid behov revidera Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -socialförvaltningen, Tyresö kommun

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2012 trädde föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. De ersatte tidigare föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för socialtjänsten (SOSFS 2006:11) och hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). Utifrån de nya föreskrifterna föreslår förvaltningen en revidering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete för Socialförvaltningen. Ärendet har beretts inom staben i samarbete med förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor har delgetts ärendet den 29 maj 2013.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

§1061 Svar på motion ”SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd”

Diarienummer 2013/SN 0110 001

Socialnämndens beslut

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Yrkande

Peter Söderlund (mp) yrkar att kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna i Tyresö har lämnat motionen ”SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd” (KF 2013-03-21, § 18). I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Socialnämnden har fått motionen på remiss för besvarande. Socialförvaltningen lämnar förslag till socialnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Motionen

§1062 Information om socialförvaltningens organisationsarbete

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen

________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Ingrid Boheman Risto informerar muntligt om det arbete som pågår inom socialförvaltningen gällande förslag till ny organisation.

§1063 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2013/SN 012003

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälan

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2013-05-31

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto.

§1064 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Beslut om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS vid Jobbverkets dagliga verksamhet (bilaga).

Socialförvaltningen

- Revisionsrapport pwc – Privata medel Tyresö kommun (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2013-05-15.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Nyhetsbrev nr 3/2013 (bilaga).

§1065 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Seniorguiden i sommar

Avdelningschef Auli Metsänsalo informerar om att seniorguiden är stängd över sommaren och att hänvisning sker till biståndshandläggare och servicecenter. Utvärdering av seniorguiden sker efter sommaren då det varit mycket få samtal till telefonnumret.