Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-10-30

Sammanträde 2013-10-30

Datum
Klockan
Plats

4 Information om personlig assistans från försäkringskassan

Socialnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om reglerna kring personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Vid sammanträdet medverkar Kajsa Eriksson, handläggare och Susanne Larsson, samverkansansvarig båda från försäkringskassan.

5 Information om medarbetarenkät 2013

Socialnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid detta sammanträde informerar Annie Birgersson från personalenheten, konsult- och servicekontoret om socialförvaltningens samlade resultat av medarbetarenkäten 2013.

6 Information om projekt "Våldsutsatta familjer"

Socialnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Leena Andersson och projektledare Marita Widlund informerar om ett två-årigt projekt i samverkan med skolan. Projektet som avslutas vid årsskiftet syftar till att identifiera barn som lever i våldsutsatta miljöer.

7 Nämndplan 2014

Dnr 2013/SN 0168 003

Socialnämndens förslag till beslut

1. Nämndplanen för 2014 fastställs.
2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omfördelar motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgens budgetram samt 1,5 mkr från omsorg för personer med funktionsnedsättning till individ- och familjeomsorgen avseende budgetåret 2014.
3. Inga budgetmässiga åtgärder ska initieras av förvaltningen innan beslut enligt punkt 2 ovan erhållits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
För socialnämndens samtliga tre verksamhetsområden sammantaget presenteras en budget i balans för budgetåret 2014. Socialförvaltningen konstaterar dock att det är mycket tveksamt om de befarat och fortsatt ökade placeringskostnaderna kan finansieras inom ramen för den budget som individ- och familjeomsorgen tilldelats för budgetåret. Socialförvaltningen konstaterar vidare att budgetläget för äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning pekar mot ett överskott för budgetåret 2014 motsvarande 1,5 mkr för respektive verksamhetsområde. Socialförvaltningen föreslår därför att medel motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgen och 1,5 mkr från omsorgen för personer med funktionsnedsättning – totalt 3,0 mkr- omfördelas till individ- och familjeomsorgen för att kunna täcka de ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet.

Bilagor
Arbetstagarorganisationerna yrkande.pdf
NÄMNDPLAN 2014.pdf
BILAGA 1 NYCKELTAL NÄMNDPLAN 2014.pdf
BILAGA 2 KVALITETSGARANTIER VÄRDIGHETSGARANTIER.pdf
BILAGA 3 RISKHANTERING OCH INTERNKONTROLL.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan 2014.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2013

Dnr 2013/SN 0069 006

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg. Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut för perioden 1 juli-30 september 2013.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik sept.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/SN 0012 003

Socialnämndens förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande
- Socialutskottet 2013-09-20, 2013-09-24, 2013-10-22.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut oktober.pdf
Indexreglering hemtjänstersättning kundval 2013.pdf

10 Anmälningar/meddelanden oktober 2013

Dnr 2013/SN 0172 001

Socialnämndens förslag till beslut

Anmälningar och meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
IVO, inspektionen för vård och omsorg
Anmälningsplikt för kommuner och landsting för verksamhet som bedrivs enligt SoL och LSS.

Socialstyrelsen
2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa – bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade mål (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 13:47 – Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2014 Cirkulär 13: 49 – Prelimära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning. Cirkulär 13: 53 – Budgetförutsättningar för åren 2013-2017.

Kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll 2013-10-10 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2013-10-10, § 112 – Avsägelser och fyllnadsval (bilaga)

Tyresö kommun
Ny e-postadress till förtroendevalda (bilaga)

Ambea (f.d Carema)
Nya bolagsnamn inom Ambea (bilaga)

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-10-10 § 112.pdf
Ny epostadress förtroendevalda.pdf
Information Vardaga fd Carema.pdf
Socialstyrelsen 2013 överenskommelse inom området psykisk ohälsa.pdf

11 Information och frågor

Socialnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från verksamhet och ledamöter.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (54 kb)

§1082 Information om personlig assistans från försäkringskassan

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Information om reglerna kring personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Vid sammanträdet medverkar Kajsa Eriksson, handläggare och Susanne Larsson, samverkansansvarig båda från försäkringskassan.

Beslut/Protokollsutdrag
§1082_prot_20131030.pdf (46 kb)

§1083 Information om medarbetarenkät 2013

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Vid detta sammanträde informerar Anna Birgersson från personalenheten, konsult- och servicekontoret om socialförvaltningens samlade resultat av medarbetarenkäten 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§1083_prot_20131030.pdf (46 kb)

§1084 Information om projekt "Våldsutsatta familjer"

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Enhetschef Leena Andersson och projektledare Marita Widlund informerar om ett två-årigt projekt i samverkan med skolan. Projektet som avslutas vid årsskiftet syftar till att identifiera barn som lever i våldsutsatta miljöer.

Beslut/Protokollsutdrag
§1084_prot_20131030.pdf (100 kb)

§1085 Nämndplan 2014

Dnr 2013/SN 0168 003

Socialnämndens beslut

1. Nämndplanen för 2014 fastställs.

2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omfördelar motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgens budgetram samt 1,5 mkr från omsorg för personer med funktionsnedsättning till individ- och familjeomsorgen avseende budgetåret 2014.

3. Inga budgetmässiga åtgärder ska initieras av förvaltningen innan beslut enligt punkt 2 ovan erhållits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet och hänvisar till särskilt yttrande.

Särskilt yttrande

Susann Ronström (s) lämnar särskilt yttrande (bilaga). Tom Nilstierna (mp) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

För socialnämndens samtliga tre verksamhetsområden sammantaget presenteras en budget i balans för budgetåret 2014. Socialförvaltningen konstaterar dock att det är mycket tveksamt om de befarat och fortsatt ökade placeringskostnaderna kan finansieras inom ramen för den budget som individ- och familjeomsorgen tilldelats för budgetåret. Socialförvaltningen konstaterar vidare att budgetläget för äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning pekar mot ett överskott för budgetåret 2014 motsvarande 1,5 mkr för respektive verksamhetsområde. Socialförvaltningen föreslår därför att medel motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgen och 1,5 mkr från omsorgen för personer med funktionsnedsättning – totalt 3,0 mkr- omfördelas till individ- och familjeomsorgen för att kunna täcka de ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet.

Bilagor

Arbetstagarorganisationerna yrkande.pdf

Tjänsteskrivelse nämndplan 2014.pdf

BILAGA 1 NYCKELTAL NÄMNDPLAN.pdf

BILAGA 2 KVALITETSGARANTIER VÄRDIGHETSGARANTIER.pdf

BILAGA 3 RISKHANTERING OCH INTERNKONTROLL.pdf

NÄMNDPLAN 2014 SLUTVERSION 2013 11 01.pdf

Samverkansprotokoll.pdf

§1086 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2013

Dnr 2013/SN 0069 006

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten noteras.

Socialnämndens beslut

2. Uppdrag till förvaltningen att vid nästa rapportering redovisa åtgärder i syfte att minska antalet ej verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg. Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut för perioden 1 juli-30 september 2013.

Bilagor

Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut.pdf

Sammanställning - statistik sept.pdf

§1087 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/SN 0012 003

Socialnämndens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2013-09-20, 2013-09-24, 2013-10-22.

Bilagor

Bilaga delegationsbeslut oktober.pdf

Indexreglering hemtjänstersättning kundval 2013.pdf

§1088 Anmälningar/meddelanden oktober 2013

Dnr 2013/SN 0172 001

Socialnämndens beslut

- Anmälningar och meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet

IVO, inspektionen för vård och omsorg - Anmälningsplikt för kommuner och landsting för verksamhet som bedrivs enligt SoL och LSS. Socialstyrelsen - 2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa – bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade mål (bilaga). Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 13:47 – Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2014 - Cirkulär 13: 49 – Prelimära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning. - Cirkulär 13: 53 – Budgetförutsättningar för åren 2013-2017. Kommunfullmäktige - Sammanträdesprotokoll 2013-10-10 - Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2013-10-10, § 112 – Avsägelser och fyllnadsval (bilaga) Tyresö kommun - Ny e-postadress till förtroendevalda (bilaga) Ambea (f.d Carema) - Nya bolagsnamn inom Ambea (bilaga)

Bilagor

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-10-10 § 112.pdf

Ny epostadress förtroendevalda.pdf

Information Vardaga fd Carema.pdf

Socialstyrelsen 2013 överenskommelse inom området psykisk ohälsa.pdf

§1089 Information och frågor

Dnr 2013/SN 0173 001

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Önskemål finns om att varje månad bilägga en skriftlig rapport till nämnden om viktiga händelser ungefär som kommunchefens rapport till KS. Förvaltningen återkommer i frågan. Sara Strandberg, avdelningschef individ- och familjeomsorgen informerar om ett projekt med föreningen Maskrosbarn som heter "Pimp My Soc". Projektet är framtaget av ungdomar och syftar till att förbättra socialtjänsten utifrån ungdomars erfarenheter och synpunkter. Ungdomarna har bl.a reagerat på att rummen på en socialförvaltning ofta ser tråkiga ut. En film spelas in med skådespelare Susanne Reuter som socialsekreterare först i ett vanligt kontorsrum och sedan i ett "pimpat" av ungdomar till ett hemtrevligare rum.

Beslut/Protokollsutdrag
§1089_prot_20131030.pdf (48 kb)