Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-04-23

Sammanträde 2014-04-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Budgetuppföljning per 31 mars 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 mars 2014 godkännes.

Beskrivning av ärendet
Rapporten avser utfall per 31 mars samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning mars.pdf
Sammanställning mars.pdf

2 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2013

Dnr 2014/SN 0020 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
MAS har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna för vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen.

MAS har genomfört årliga kvalitetsuppföljningar för medicintekniska produkter i kommunens vård- och omsorgsboende, kvalitetsgranskat användandet av icke lämpliga läkemedel för äldre samt granskat dokumentation till vissa delar. Apotekets kvalitetsgranskning läkemedelshantering har genomförts i alla vård- och omsorgsboenden under 2013. Alla vård- och omsorgsboenden för äldre har haft planerade och oplanerade platsbesök av medicinskt ansvariga sjuksköterskan samt mer planerade/strukturerade besök enligt verksamheternas önskemål.

Inom verksamheterna där Carema Care/Vardaga är vårdgivare utförs egenkontroll/ kvalitetstillsyn av deras egen kvalitetsutvecklare. Denna egenkontroll/ kvalitetstillsyn är en kontroll av efterlevnaden av riktlinjer, rutiner och en uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån identifierade risker och händelser. Dessa dokument delges kommunens MAS som komplettering för fortsatt patientsäkerhetsarbete. Under 2013 har MAS även gjort ett antal hälso- och sjukvårdsuppföljningar inom LSS-gruppbostäder i samarbete med kvalitetscontroller från kommunens kvalitetsenhet. MAS har haft kontakt med verksamheterna för att kunna göra uppföljningar av rutiner samt i utvecklandet av avvikelserapportering samt delegeringsförfarandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2013.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2013.pdf

3 Målstrategier för individ- och familjeomsorgen 2014

Dnr 2014/SN 0066 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av målstrategier för individ- och familjeomsorgen 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
I Nämndplan 2014 anges verksamhetsspecifika mål för respektive verksamhetsområde samt kommungemensamma mål. Enligt kommunens styrprocess ska verksamheterna, utifrån enhetsplanerna för 2014, redovisa vilka målstrategier och aktiviteter de avser arbeta efter i syfte att uppnå målen. Målstrategier för individ- och familjeomsorgen 2014 presenteras för socialnämnden den 23 april.

Bilagor
Tjänsteskrivelse målstrategier IFO.pdf

4 Silviahemscertifiering av äldreomsorgen

Dnr 2014/SN 0085 50

Socialnämndens förslag till beslut
1.Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för att Silviahemscertifiera äldreomsorgen under kommande mandatperiod, avseende biståndsavdelning, hemtjänst och äldreboenden.
2. Utredningen ska presenteras för nämnden i oktober 2014.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande lämnar ordförandeutlåtande med förslag om att socialförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för att Silviahemscertifiera äldreomsorgen under kommande mandatperiod.

Ordförandeutlåtande
Se bilaga.

Bilagor
Ordförandeutlåtande Silviahemscertifiering.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik mars 2014.pdf

6 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-04-15.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
- Beslut angående tillsyn av Hällebo (bilaga).

Socialstyrelsen
- Beslut om statsbidrag Omvårdnadslyftet 2014 (bilaga).
- Beslut om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare (bilaga).
- Meddelandeblad nr 2/2014 - Kunskaper hos personal som ger stöd, servide eller omsorg till personer med funktionsnedsättning (bilaga).

Länsstyrelsen Stockholm
- Beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2014 (bilaga).

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 2014-03-06.

Kommunala pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 2014-03-17.

Bilagor
Beslut IVO Tillsyn Hällebo.pdf
Beslut IVO Omvårdnadslyftet 2014.pdf
Beslut socialstyrelsen utv medel.pdf
Meddelandeblad nr 2-2014.pdf
Beslut Länsstyrelsen personligt ombud 2014.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förv chefens rapport april.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§1038 Budgetuppföljning per 31 mars 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 mars 2014 godkännes.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Lena Hedström (V) vill ha antecknat i protokollet att hon hade yrkat i enlighet med S och MP om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Rapporten avser utfall per 31 mars samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll.

Ordförandeförslag
- Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 mars 2014 godkännes.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att rapporten avseende budgetuppföljning per 31 mars 2014 noteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning mars.pdf
Sammanställning mars.pdf

§1039 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2013

Dnr 2014/SN 0020 014

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
MAS har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna för vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen.

MAS har genomfört årliga kvalitetsuppföljningar för medicintekniska produkter i kommunens vård- och omsorgsboende, kvalitetsgranskat användandet av icke lämpliga läkemedel för äldre samt granskat dokumentation till vissa delar. Apotekets kvalitetsgranskning läkemedelshantering har genomförts i alla vård- och omsorgsboenden under 2013. Alla vård- och omsorgsboenden för äldre har haft planerade och oplanerade platsbesök av medicinskt ansvariga sjuksköterskan samt mer planerade/strukturerade besök enligt verksamheternas önskemål.

Inom verksamheterna där Carema Care/Vardaga är vårdgivare utförs egenkontroll/ kvalitetstillsyn av deras egen kvalitetsutvecklare. Denna egenkontroll/ kvalitetstillsyn är en kontroll av efterlevnaden av riktlinjer, rutiner och en uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån identifierade risker och händelser. Dessa dokument delges kommunens MAS som komplettering för fortsatt patientsäkerhetsarbete. Under 2013 har MAS även gjort ett antal hälso- och sjukvårdsuppföljningar inom LSS-gruppbostäder i samarbete med kvalitetscontroller från kommunens kvalitetsenhet. MAS har haft kontakt med verksamheterna för att kunna göra uppföljningar av rutiner samt i utvecklandet av avvikelserapportering samt delegeringsförfarandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2013.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2013.pdf

§1040 Målstrategier för individ- och familjeomsorgen 2014

Dnr 2014/SN 0066 010

Socialnämndens beslut
- Redovisningen av målstrategier för individ- och familjeomsorgen 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
I Nämndplan 2014 anges verksamhetsspecifika mål för respektive verksamhetsområde samt kommungemensamma mål. Enligt kommunens styrprocess ska verksamheterna, utifrån enhetsplanerna för 2014, redovisa vilka målstrategier och aktiviteter de avser arbeta efter i syfte att uppnå målen. Målstrategier för individ- och familjeomsorgen 2014 presenteras för socialnämnden den 23 april.

Bilagor
Tjänsteskrivelse målstrategier IFO.pdf

§1041 Silviahemscertifiering av äldreomsorgen

Dnr 2014/SN 0085 50

Socialnämndens beslut
1.Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för att Silviahemscertifiera äldreomsorgen under kommande mandatperiod, avseende biståndsavdelning, hemtjänst och äldreboenden.
2. Utredningen ska presenteras för nämnden i oktober 2014.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande lämnar ordförandeutlåtande med förslag om att socialförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för att Silviahemscertifiera äldreomsorgen under kommande mandatperiod.

Yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
Se bilaga.

Bilagor
Ordförandeutlåtande Silviahemscertifiering.pdf

§1042 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006
 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik mars 2014.pdf

§1043 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-04-15.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1044 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
- Beslut angående tillsyn av Hällebo (bilaga).

Socialstyrelsen
- Beslut om statsbidrag Omvårdnadslyftet 2014 (bilaga).
- Beslut om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare (bilaga).
- Meddelandeblad nr 2/2014 - Kunskaper hos personal som ger stöd, servide eller omsorg till personer med funktionsnedsättning (bilaga).

Länsstyrelsen Stockholm
- Beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2014 (bilaga).

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 2014-03-06.
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2014-04-10, § 46, Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 2014-03-17.

Bilagor
Beslut IVO Tillsyn Hällebo.pdf
Beslut IVO Omvårdnadslyftet 2014.pdf
Beslut socialstyrelsen utv medel.pdf
Meddelandeblad nr 2-2014.pdf
Beslut Länsstyrelsen personligt ombud 2014.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-04-10 § 46.pdf

§1045 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Vid sammanträdet informeras om nämndkonferensen fredagen den 16 maj som kommer ha temat barn och unga. Sven Bremberg, docent och barnläkare på Karolinska instituet kommer att prata om barn och ungas uppväxtvillkor i ett omvärldsperspektiv och Christina Högblom, socialtjänstinspektör informerar om en granskning av barnavårdsutredningar som gjorts i Stockholms stad.

Bilagor
Förv chefens rapport april.pdf