Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-05-21

Sammanträde 2014-05-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året samt tilläggsäskande avseende investeringar 2014.

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och controller Elisabeth Larsson presenterar resultatet vid sammanträdet.

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde. Vid sammanträdet redovisar enhetschef Eva Tullander, försörjningsstödsenheten resultatet för mål 3 i nämndplanen avseende personer i åldersgruppen 25 till 65 år som har beviljats ekonomiskt bistånd i mars månad.

Tilläggsäskande avseende investeringar under budgetåret 2014 redovisas per verksamhetsområde. Socialförvaltningen ansöker om extra investeringsmedel motsvarande 10 500 tkr budgetåret 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tertial 1 samt tilläggsäskande.pdf
Kompletterande investeringsbehov under 2014.pdf
Måluppfyllelser Tertial 1 2014.pdf

2 Analys av kostnader för särskilt boende inom äldreomsorgen i Tyresö

Dnr 2014/SN 0139 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Controller Jörgen Sjödin, kommunledningskontoret presenterar en analys av Tyresö kommuns kostnader för särskilt boende (vård och omsorgsboende) inom äldreomsorgen jämfört med andra kommuner.

Bilagor
Särskilt boende inom äldreomsorgen i Tyresö.pdf

3 Lokalförsörjning - nuläge och planerade byggnationer

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetscontroller Bengt Isaksson gör en muntlig presentation av nuläget vad gäller olika former av boende inom ramen för socialnämndens verksamhetsområde samt vad som är på gång på kortare och längre sikt.

4 Svar på remiss gällande delbetänkandet "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga" (SOU 2014:3)

Dnr 2014/SN 0086 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande remiss "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU2014:3)" antas.

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har lämnat remiss gällande delbetänkande av utredningen om tvångsvård för barn och unga "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga", SOU 2014:3. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över remissen. Socialnämnden föreslås i helhet tillstyrka de förslag som läggs fram i delbetänkandet.

Bilagor
Svar på remiss delbetänkande.pdf
YTTRANDE Delbetänkande placeringsformer för barn och unga.pdf
Sammanfattning SOU 2014,3.pdf

5 Yttrande gällande "Tillsyn av socialtjänsten, Barn och Ungdom, Tyresö kommun"

Dnr 2014/SN 0030 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande "Tillsyn av socialtjänsten, Barn och Ungdom, Tyresö kommun" antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en egen initierad tillsyn av kommunens arbete med anmälningar gällande barn och unga med anledning av de ändringar i socialtjänstlagen, SoL, som trädde i kraft den 1 januari 2013. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande avseende redovisning av vidtagna åtgärder med anledning tillsynen.

Bilagor
Yttrande.pdf
Beslut.pdf

6 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-04-15, 2014-04-25, 2014-05-12.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Ansökan stimulansbidrag LOV.pdf
Tillämpningsregler avgifter inom ÄO och FO.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten, Medborgarfokus Tyresö kommun
- Uppföljning av allvarlig brist på Ängsgårdens demensboende (bilaga).

Rädda barnen
Ung röst - Rapport 2014 (bilaga).

Kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll 2014-05-08.

Bilagor
Uppföljning allvarlig brist Ängsgården maj 2014.pdf
Rädda barnen rapport tyresö.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (118 kb)

§1046 Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året samt tilläggsäskande avseende investeringar 2014.

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.

2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.

3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.

4. Socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen 7,5 mkr för insatser till barn & unga.

5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.

6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.
Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och controller Elisabeth Larsson presenterar resultatet vid sammanträdet.

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde. Vid sammanträdet redovisar enhetschef Eva Tullander, försörjningsstödsenheten resultatet för mål 3 i nämndplanen avseende personer i åldersgruppen 25 till 65 år som har beviljats ekonomiskt bistånd i mars månad.

Tilläggsäskande avseende investeringar under budgetåret 2014 redovisas per verksamhetsområde. Socialförvaltningen ansöker om extra investeringsmedel motsvarande 10 500 tkr budgetåret 2014.

Ordförandeutlåtande
Se bilaga.

Ordförandeförslag
1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.

2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.

3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.

4. Socialnämnden äskar 7,5 mkr för insatser till barn & unga. 5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader. 6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.

6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tertial 1 samt tilläggsäskande.pdf
Kompletterande investeringsbehov under 2014.pdf
Måluppfyllelser Tertial 1 2014.pdf
Sammanställning uppföljning per april.pdf
Ordförandeutlåtande Tertial 1.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

§1047 Analys av kostnader för särskilt boende inom äldreomsorgen i Tyresö

Dnr 2014/SN 0139 50

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Controller Jörgen Sjödin, kommunledningskontoret presenterar en analys av Tyresö kommuns kostnader för särskilt boende (vård och omsorgsboende) inom äldreomsorgen jämfört med andra kommuner.

Bilagor
Särskilt boende inom äldreomsorgen i Tyresö.pdf

§1048 Lokalförsörjning - nuläge och planerade byggnationer

Dnr 2014/SN 0148 010

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetscontroller Bengt Isaksson gör en muntlig presentation av nuläget vad gäller olika former av boende inom ramen för socialnämndens verksamhetsområde samt vad som är på gång på kortare och längre sikt.

Bilagor
Särskilt yttrande (S) § 1048.pdf

§1049 Svar på remiss gällande delbetänkandet "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga" (SOU 2014:3)

Dnr 2014/SN 0086 52

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande remiss "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU2014:3)" antas.

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har lämnat remiss gällande delbetänkande av utredningen om tvångsvård för barn och unga "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga", SOU 2014:3. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över remissen. Socialnämnden föreslås i helhet tillstyrka de förslag som läggs fram i delbetänkandet.

Bilagor
Svar på remiss delbetänkande.pdf
YTTRANDE Delbetänkande placeringsformer för barn och unga.pdf
Sammanfattning SOU 2014,3.pdf

§1050 Yttrande gällande "Tillsyn av socialtjänsten, Barn och Ungdom, Tyresö kommun"

Dnr 2014/SN 0030 013

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande "Tillsyn av socialtjänsten, Barn och Ungdom, Tyresö kommun" antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en egen initierad tillsyn av kommunens arbete med anmälningar gällande barn och unga med anledning av de ändringar i socialtjänstlagen, SoL, som trädde i kraft den 1 januari 2013. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande avseende redovisning av vidtagna åtgärder med anledning tillsynen.

Bilagor
Yttrande.pdf
Beslut.pdf

§1051 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-04-15, 2014-04-25, 2014-05-12.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Ansökan stimulansbidrag LOV.pdf
Tillämpningsregler avgifter inom ÄO och FO.pdf

§1052 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten, Medborgarfokus Tyresö kommun
- Uppföljning av allvarlig brist på Ängsgårdens demensboende (bilaga).

Rädda barnen
Ung röst - Rapport 2014 (bilaga).

Kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll 2014-05-08.

Bilagor
Uppföljning allvarlig brist Ängsgården maj 2014.pdf
Rädda barnen rapport tyresö.pdf

§1053 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf