Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-11-26

Sammanträde 2014-11-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Budgetuppföljning per 31 oktober 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
-Budgetuppföljning per 31 oktober 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningens controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning nov 2014.pdf
Budgetuppföljning okt 2014.pdf

2 Nämndplan 2015

Dnr 2014/SN 0219 003

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. I budgetramen för 2015 återföra de 1 500 tkr som flyttades från Omsorgen för personer med funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen i början på 2014.

2. I budgetramen överföra de 1 500 tkr som flyttades från Äldreomsorgen till Individ- och familjeomsorgen i början på 2014 till Omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

3. Det nämndöverskridande arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år. De 2 500 tkr som är avsatta för detta under 2015 överförs till verksamhetsområdet Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

4. Starten för Silviahemscertifiering av Äldreomsorgen skjuts upp med ett år. De 1 900 tkr som är avsatta för detta under 2015 överföras till verksamhetsområdet Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

5. I syfte att kunna uppnå en budget i balans för verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning, tillförs 7 500 tkr utöver de förändringar som anges i punkterna 1-4 ovan (7 400 tkr).

6. Socialpsykiatrin flyttas över i sin helhet från Individ- och familjeomsorgen till Omsorgen för personer med funktionsnedsättning från och med halvårsskiftet 2015. I anslutning till verksamhetsöverföringen ska socialpsykiatrins uppdrag tydliggöras. Ramjustering görs enligt separat utredning.

Socialnämndens förslag till beslut
1. Efter beslut i kommunstyrelsen och i samband med uppföljning T1 2015 kommer nämndplanen att revideras.

2. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2015

Beskrivning av ärendet
För Individ- och familjeomsorgen samt för Äldreomsorgen presenteras en budget i balans i nämndplanen 2015. För verksamhetsområdet Omsorg för personer med Funktionsnedsättning konstateras att det är ytterst tveksamt om verksamheten kan bedrivas inom ramen för tilldelad budget.

Till Nämndplan 2015 hör fem bilagor. Bilaga 1, Nyckeltal, delas ut vid nämndens sammanträde.
Ärendet kommer att redovisas muntligt vid nämndens sammanträde.

Ordförandeutlåtande
Se ordförandeutlåtande i bilaga.

Bilagor
Ordförandeutlåtande Nämndplan 2015.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan 2015.pdf
NÄMNDPLAN 2015 SOCIALNÄMNDEN.pdf
BILAGA 2 Kvalitetsgarantier Värdighetsgarantier.pdf
BILAGA 3 Riskhantering - 2015.pdf
Bilaga 4 Handlingsplan för kommunikation.pdf
BILAGA 5 Styrande planer och policys - 2015.pdf

3 Redovisning av åtgärder för att nå budget i balans verksamhetsåret 2015

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialförvaltningens redovisning av åtgärder för att nå budget i balans verksamhetsåret 2015 godkänns.

2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att lämna återkoppling i ärendet i februari 2015.

Beskrivning av ärendet
I samband med delårsbokslut per augusti 2014 gav socialnämnden förvaltningschefen i uppdrag att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når balans för verksamhetsåret 2015.

Handlingar delas ut vid sammanträdet.

4 Revisionsgranskning av funktionen bostadsanpassningsbidrag

Dnr 2014/SN 0229 013

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande revisionsrapport över funktionen bostadsanpassningsbidrag (BAB) antas och lämnas till Tyresö kommuns revisorer.

2. Kommunstyrelsen ombeds utreda frågan om den organisatoriska tillhörigheten för funktionen bostadsanpassningsbidrag.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av området bostadsanpassningsbidrag (BAB). Studien har tittat på om organisationen och handläggningsrutiner kring bostadsanpassningsbidrag är ändamålsenliga och om den interna kontrollen avseende bostadsanpassningsbidrag är tillfredsställande. PwCs granskningsrapport ligger till grund för revisorernas samlade bedömning. Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna i rapporten ett antal rekommendationer. Revisorerna önskar få del av nämndes yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2014-12-22.

Bilagor
Yttrande revisorsgranskning bostadsanpassningsbidrag.pdf
MIssivskrivelse.pdf
Revisionsrapport.pdf

5 Skrivelse angående finskspråkig vård- och omsorgsavdelning för äldre

Dnr 2014/SN 0207 009

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande Finska föreningens skrivelse "Finskspråkig avdelning för äldre/demenssjuka" antas och överlämnas till Finska föreningen.

Beskrivning av ärendet
Finska föreningen har den 16 september 2014 inkommit med en skrivelse till kommunen där de framför önskemål om att kommunen ska inrätta en finskspråkig vård- och omsorgsavdelning för äldre. De vill även att rekrytering av personal med kunskaper i finska språket ska utökas inom hemtjänsten.

Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över skrivelsen där det framgår att efterfrågan av vård- och omsorgsboende med finskspråkig personal i dagsläget är låg och att kommunen tillgodoser behovet genom köp av externa platser. Vidare att det inom kommunens valfrihetsystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice finns utförare som har finskspråkig personal.

Ordförandeutlåtande
Omsorgen i Tyresö ska vara individbaserad och medarbetarna lyhörda för den enskildes önskemål. För att omsorgen ska kunna uppfylla detta måste medarbetarna och omsorgstagaren kunna kommunicera med varandra. Därför är det, tack vare LOV (Lagen om valfrihetssystem), glädjande att fler aktörer med bl a finskspråkig personal är etablerade och fler på väg in i Tyresö. Även vid behov av vård- och omsorgsboende finns också flera språkalternativ. Under 2015 kommer vi att utreda möjligheten att upphandla även dessa tjänster enligt LOV vilket skulle öka valmöjligheterna ytterligare.

Bilagor
Yttrande skrivelse från Finska föreningen.pdf
Skrivelse ang äldre/demenssjuka.pdf
Protokollsutdrag KPR.pdf

6 Svar på motion Äldreomsorg på finska *

Dnr 2014/SN 0039 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Tyresö har lämnat en motion i vilken de föreslår att en kartläggning görs av antal finsktalande äldre i kommunen, deras önskemål samt efterfrågan av äldreomsorg. Vidare att kommunen investerar i kompetens- och kvalitetsutveckling av personal för att erbjuda och tillgodose äldre finsktalandes behov av rehabilitering och äldreomsorg.
Socialnämnden har fått motionen på remiss som en del i kommunstyrelsens beredning. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Omsorgen i Tyresö ska vara individbaserad och medarbetarna lyhörda för den enskildes önskemål. För att omsorgen ska kunna uppfylla detta måste medarbetarna och omsorgstagaren kunna kommunicera med varandra. Därför är det, tack vare LOV (Lagen om valfrihetssystem), glädjande att fler aktörer med bl a finskspråkig personal är etablerade och fler på väg in i Tyresö. Även vid behov av vård- och omsorgsboende finns också flera språkalternativ. Under 2015 kommer vi att utreda möjligheten att upphandla även dessa tjänster enligt LOV vilket skulle öka valmöjligheterna ytterligare.

Bilagor
Yttrande motion äldreomsorg på finska.pdf
Motion Äldreomsorg på finska.pdf

7 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum *

Dnr 2013/SN 0229 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Tyresö föreslår i en motion att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur äldres tillgång till Tyresö centrum från Björkbacken, seniorbostäderna och trygghetsboendet kan förbättras genom en kulvert eller gångbro inom centrumområdets förändringsarbete.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har lämnat yttrande. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen till kommunala rådet för funktionshinder, kommunala pensionärsrådet samt socialnämnden.
Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Tillgängligheten kommer att bli en allt större fråga i Tyresö i takt med att fler blir äldre. Samtidigt står vi inför en omvandling av kommunens centrala delar. Många bostäder kommer att byggas och utemiljöerna kommer att moderniseras och bli mer trivsamma. Här är den fysiska tillgängligheten en viktig pusselbit för att nå den attraktiva kommun som vi i majoriteten strävar efter.

Bilagor
Yttrande motion tillgängligheten för äldre i Tyresö centrum.pdf
Motion Öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf
Remiss.pdf

8 Svar på motion Genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen *

Dnr 2014/SN 0040 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Tyresö har lämnat motionen "Genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen" (KF 2013-12-12 § 128). Socialnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som en del i kommunstyrelsens beredning. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Samverkan och samarbete är sedan länge ett ledord i Tyresö. Med en klok styrning och medarbetare som har kunskap och förståelse för sina olika roller och uppdrag kan vi dra nytta av de många kompetenser och det stora engagemang som finns i Tyresö. Vår kommun har ca 2 700 medarbetare varav de flesta ägnar sina dagar åt att förbereda våra barn och unga för vuxenlivet. Det är ett av de viktigaste uppdragen vi har som politiker och kommun. De senaste årens stora satsningar på utbildning och socialtjänst är betydelsefulla, men räcker inte för att nå de högt ställda mål som vi har. För att nå goda resultat krävs dessutom att vårt arbete ständigt omformas och utvecklas. Det som var rätt att göra förr kan med ny kunskap och nya förutsättningar bli något annat och mycket bättre. Därför måste fokus nu ligga på ett systematiskt kvalitetsarbete med målet att hitta alla dem vi är satta att hjälpa och erbjuda insatser som verkligen gör skillnad. På så sätt minskar behovet av kostsamma akutinsatser och vi får mer resurser till verksamhet här hemma i Tyresö. Det motionärerna efterfrågar är redan gjort. Nu behöver vi gå vidare i vårt långsiktiga arbete att minska utsattheten för våra barn- och unga.

Bilagor
Yttrande motion genomlysning av IFO.pdf
Motion Genomlysning av behovet inom IFO.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen
- "Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning", revidering sept 2014 samt bakgrundsoinformation från SKL "Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014".

- Svar på skrivelse från lokalföreningen Hassela solidaritet Trollbäcken.

- Resultat från den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2014.

Länsstyrelsen Stockholm
- "Reviderad information angående fördelningstal 2015 avseende mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn" samt två bilagor.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
- Uppföljning av lagstiftningen om kommunal rapporteringsskyldighet gällande ej verkställda beslut, "Hur länge ska man behöva vänta?".

Socialstyrelsen
- Pressmeddelande "Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden" samt utkast "SOSFS om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden".

Kommunala pensionärsrådet, KPR
- Protokoll från sammanträde den 28 oktober 2014.

Kommunstyrelsen
- Protokollsutdrag från sammanträde den 11 november 2014.

Bilagor
1 Inventering psykisk funktionsneds Reviderad 2014.pdf
1 Bakgrund inventering, SKL Överenskommelse 2014.pdf
2 Svar på skrivelse Hassela solidaritet Trollbäcken.pdf
3 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014.pdf
4 Brev till kommunerna i november om fördelningstal 2015.pdf
4 BILAGA kommunfördelning ekb 141106.pdf
4 BILAGA information EKB.pdf
5 IVO, Hur länge ska man behöva vänta.pdf
6 Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden.pdf
6 Utkast SOSFS bemanning i särskilda boenden.pdf
7 Protokoll KPR 141028.pdf
Protokollsutdrag KS 141111.pdf

10 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-11-05 och 2014-11-18.

Bilagor
Delegationsbeslut nov 2014.pdf

11 Förvaltningschefens rapport november 2014

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport nov 2014.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (118 kb)

§1093 Budgetuppföljning per 31 oktober 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
Mötet ajourneras mellan kl 19:45 och 20:10.

- Ärendet återremitteras för att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen för 2014.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (s) inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningens controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll.

Ordförandeförslag
Ordförande Andreas Jonsson (m) föreslår att mötet ajourneras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning nov 2014.pdf
Budgetuppföljning okt 2014.pdf

§1094 Nämndplan 2015

Dnr 2014/SN 0219 003

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. I budgetramen för 2015 återföra de 1 500 tkr som flyttades från Omsorgen för personer med funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen i början på 2014.

2. I budgetramen överföra de 1 500 tkr som flyttades från Äldreomsorgen till Individ- och familjeomsorgen i början på 2014 till Omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

3. Det nämndöverskridande arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år. De 2 500 tkr som är avsatta för detta under 2015 överförs till verksamhetsområdet Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

4. Starten för Silviahemscertifiering av Äldreomsorgen skjuts upp med ett år. De 1 900 tkr som är avsatta för detta under 2015 överföras till verksamhetsområdet Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

5. I syfte att kunna uppnå en budget i balans för verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning, tillförs 7 500 tkr utöver de förändringar som anges i punkterna 1-4 ovan (7 400 tkr).

Socialnämndens beslut
1. Efter beslut i kommunstyrelsen och i samband med uppföljning T1 2015 kommer nämndplanen att revideras.

2. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2015.

Protokollsanteckning
Det antecknas på begäran av Carl-Johan Karlsson (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som finns i kommunplanen.

Peter Söderlund (mp) deltar inte i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som finns i kommunplanen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer vision och mål inom fem prioriterade strategiska målområden. De anger även inriktning och anslagsfördelning för varje verksamhetsområde. Fullmäktige har också möjlighet att ge särskilda uppdrag till nämnderna. De strategiska målen formuleras så att de är nedbrytbara på nämndnivå. Uppdragen till nämnderna kan beskrivas som åtaganden som omfattar specifika och avgränsade aktiviteter eller insatser som antingen är tidsatta eller ska genomföras under mandatperioden.

Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna. I nämndplanerna fastställs kvalitetsgarantier för verksamhetsområdet.

För Individ- och familjeomsorgen samt för Äldreomsorgen presenteras en budget i balans i nämndplanen 2015.

För verksamhetsområdet Omsorg för personer med Funktionsnedsättning konstateras att det är ytterst tveksamt om verksamheten kan bedrivas inom ramen för tilldelad budget.

Ordförandeutlåtande
Se ordförandeutlåtande i bilaga.

Bilagor
Ordförandeutlåtande Nämndplan 2015 reviderad.pdf
Tjänsteskrivelse Nämndplan 2.pdf
NÄMNDPLAN 2015 SOCIALNÄMNDEN.pdf
BILAGA 2 Kvalitetsgarantier Värdighetsgarantier.pdf
BILAGA 3 Riskhantering - 2015.pdf
Bilaga 4 Handlingsplan för kommunikation.pdf
BILAGA 5 Styrande planer och policys - 2015.pdf

§1095 Redovisning av åtgärder för att nå budget i balans verksamhetsåret 2015

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
Mötet ajourneras mellan kl 21:50 och 22:00.

1. Förvaltningens rapport noteras.

2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag gällande åtgärder för en budget i balans.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i början av 2015.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (s) och Peter Söderlund (mp) inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag (2014-09-24, § 1071) att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar har nämnden når balans för budgetåret 2015.

För Individ- och familjeomsorgen bedöms de föreslagna åtgärderna att innebära en budget i balans under 2015. Här kan också effekterna av de föreslagna åtgärderna redan nu beräknas i stort.

Åtgärdspaketet för Äldreomsorgen är i dagsläget ingen förutsättning för att nå en budget i balans under 2015 utan är nödvändig för att bereda utrymme för att kunna möta ytterligare volymökningar. För de flesta av de listade åtgärderna kan effekterna inte beräknas utan där krävs en mera omfattande analys.

När det gäller Omsorgen om personer med funktionsnedsättning är läget betydligt besvärligare och kan möjligtvis innebära att - trots nedan föreslagna åtgärder - en balanserad budget inte kan uppnås under 2015.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (s) begär ajournering av mötet.

Carl-Johan Karlsson (s) yrkar på återremiss gällande beslutspunkterna
1 och 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss och finner att yrkandet avslås.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärder för budget i balans 2015.pdf

§1096 Revisionsgranskning av funktionen bostadsanpassningsbidrag

Dnr 2014/SN 0229 013

Socialnämndens beslut
1. Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande revisionsrapport över funktionen bostadsanpassningsbidrag (BAB) antas och lämnas till Tyresö kommuns revisorer.

2. Kommunstyrelsen ombeds utreda frågan om den organisatoriska tillhörigheten för funktionen bostadsanpassningsbidrag.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av området bostadsanpassningsbidrag (BAB). Studien har tittat på om organisationen och handläggningsrutiner kring bostadsanpassningsbidrag är ändamålsenliga och om den interna kontrollen avseende bostadsanpassningsbidrag är tillfredsställande. PwCs granskningsrapport ligger till grund för revisorernas samlade bedömning. Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna i rapporten ett antal rekommendationer. Revisorerna önskar få del av nämndes yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2014-12-22.

Bilagor
Yttrande revisorsgranskning bostadsanpassningsbidrag.pdf
MIssivskrivelse.pdf
Revisionsrapport.pdf

§1097 Skrivelse angående finskspråkig vård- och omsorgsavdelning för äldre

Dnr 2014/SN 0207 009

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande Finska föreningens skrivelse "Finskspråkig avdelning för äldre/demenssjuka" antas och överlämnas till Finska föreningen.

Reservation
Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning.
Peter Söderlund (mp) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Finska föreningen har den 16 september 2014 inkommit med en skrivelse till kommunen där de framför önskemål om att kommunen ska inrätta en finskspråkig vård- och omsorgsavdelning för äldre. De vill även att rekrytering av personal med kunskaper i finska språket ska utökas inom hemtjänsten.

Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över skrivelsen där det framgår att efterfrågan av vård- och omsorgsboende med finskspråkig personal i dagsläget är låg och att kommunen tillgodoser behovet genom köp av externa platser. Vidare att det inom kommunens valfrihetsystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice finns utförare som har finskspråkig personal.

Ordförandeutlåtande
Omsorgen i Tyresö ska vara individbaserad och medarbetarna lyhörda för den enskildes önskemål. För att omsorgen ska kunna uppfylla detta måste medarbetarna och omsorgstagaren kunna kommunicera med varandra. Därför är det, tack vare LOV (Lagen om valfrihetssystem), glädjande att fler aktörer med bl a finskspråkig personal är etablerade och fler på väg in i Tyresö. Även vid behov av vård- och omsorgsboende finns också flera språkalternativ. Under 2015 kommer vi att utreda möjligheten att upphandla även dessa tjänster enligt LOV vilket skulle öka valmöjligheterna ytterligare.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (s) yrkar att skrivelsen utformas i den anda och med de att-satser som framgår av motionen i § 1098, "Äldreomsorg på finska".

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden besluter enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Yttrande skrivelse från Finska föreningen.pdf
Skrivelse ang äldre/demenssjuka.pdf
Protokollsutdrag KPR.pdf

§1098 Svar på motion Äldreomsorg på finska

Dnr 2014/SN 0039 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Tyresö har lämnat en motion i vilken de föreslår att en kartläggning görs av antal finsktalande äldre i kommunen, deras önskemål samt efterfrågan av äldreomsorg. Vidare att kommunen investerar i kompetens- och kvalitetsutveckling av personal för att erbjuda och tillgodose äldre finsktalandes behov av rehabilitering och äldreomsorg.
Socialnämnden har fått motionen på remiss som en del i kommunstyrelsens beredning. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Omsorgen i Tyresö ska vara individbaserad och medarbetarna lyhörda för den enskildes önskemål. För att omsorgen ska kunna uppfylla detta måste medarbetarna och omsorgstagaren kunna kommunicera med varandra. Därför är det, tack vare LOV (Lagen om valfrihetssystem), glädjande att fler aktörer med bl a finskspråkig personal är etablerade och fler på väg in i Tyresö. Även vid behov av vård- och omsorgsboende finns också flera språkalternativ. Under 2015 kommer vi att utreda möjligheten att upphandla även dessa tjänster enligt LOV vilket skulle öka valmöjligheterna ytterligare.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (s) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Peter Söderlund (mp) stödjer socialdemokraternas yrkande.

Gerd Dufberg (m) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Yttrande motion äldreomsorg på finska.pdf
Motion Äldreomsorg på finska.pdf

§1099 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/SN 0229 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Tyresö föreslår i en motion att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur äldres tillgång till Tyresö centrum från Björkbacken, seniorbostäderna och trygghetsboendet kan förbättras genom en kulvert eller gångbro inom centrumområdets förändringsarbete.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har lämnat yttrande. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen till kommunala rådet för funktionshinder, kommunala pensionärsrådet samt socialnämnden.
Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Tillgängligheten kommer att bli en allt större fråga i Tyresö i takt med att fler blir äldre. Samtidigt står vi inför en omvandling av kommunens centrala delar. Många bostäder kommer att byggas och utemiljöerna kommer att moderniseras och bli mer trivsamma. Här är den fysiska tillgängligheten en viktig pusselbit för att nå den attraktiva kommun som vi i majoriteten strävar efter.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Gerd Dufberg (m) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Yttrande motion tillgängligheten för äldre i Tyresö centrum.pdf
Motion Öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf
Remiss.pdf

§1100 Svar på motion Genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2014/SN 0040 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Tyresö har lämnat motionen "Genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen" (KF 2013-12-12 § 128). Socialnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som en del i kommunstyrelsens beredning. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Samverkan och samarbete är sedan länge ett ledord i Tyresö. Med en klok styrning och medarbetare som har kunskap och förståelse för sina olika roller och uppdrag kan vi dra nytta av de många kompetenser och det stora engagemang som finns i Tyresö. Vår kommun har ca 2 700 medarbetare varav de flesta ägnar sina dagar åt att förbereda våra barn och unga för vuxenlivet. Det är ett av de viktigaste uppdragen vi har som politiker och kommun. De senaste årens stora satsningar på utbildning och socialtjänst är betydelsefulla, men räcker inte för att nå de högt ställda mål som vi har. För att nå goda resultat krävs dessutom att vårt arbete ständigt omformas och utvecklas. Det som var rätt att göra förr kan med ny kunskap och nya förutsättningar bli något annat och mycket bättre. Därför måste fokus nu ligga på ett systematiskt kvalitetsarbete med målet att hitta alla dem vi är satta att hjälpa och erbjuda insatser som verkligen gör skillnad. På så sätt minskar behovet av kostsamma akutinsatser och vi får mer resurser till verksamhet här hemma i Tyresö. Det motionärerna efterfrågar är redan gjort. Nu behöver vi gå vidare i vårt långsiktiga arbete att minska utsattheten för våra barn- och unga.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Yttrande motion genomlysning av IFO.pdf
Motion Genomlysning av behovet inom IFO.pdf

§1101 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen
- "Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning", revidering sept 2014 samt bakgrundsoinformation från SKL "Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014".

- Svar på skrivelse från lokalföreningen Hassela solidaritet Trollbäcken.

- Resultat från den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2014.

Länsstyrelsen Stockholm
- "Reviderad information angående fördelningstal 2015 avseende mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn" samt två bilagor.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
- Uppföljning av lagstiftningen om kommunal rapporteringsskyldighet gällande ej verkställda beslut, "Hur länge ska man behöva vänta?".

Socialstyrelsen
- Pressmeddelande "Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden" samt utkast "SOSFS om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden".

Kommunala pensionärsrådet, KPR
- Protokoll från sammanträde den 28 oktober 2014.

Kommunstyrelsen
- Protokollsutdrag från sammanträde den 11 november 2014.

Bilagor
1 Inventering psykisk funktionsneds Reviderad 2014.pdf
1 Bakgrund inventering, SKL Överenskommelse 2014.pdf
2 Svar på skrivelse Hassela solidaritet Trollbäcken.pdf
Skrivelse Hassela.pdf
3 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014.pdf
4 Brev till kommunerna i november om fördelningstal 2015.pdf
4 BILAGA kommunfördelning ekb 141106.pdf
4 BILAGA information EKB.pdf
5 IVO, Hur länge ska man behöva vänta.pdf
6 Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden.pdf
6 Utkast SOSFS bemanning i särskilda boenden.pdf
7 Protokoll KPR 141028.pdf
Protokollsutdrag KS 141111.pdf

§1102 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-11-05 och 2014-11-18.

Bilagor
Delegationsbeslut nov 2014.pdf

§1103 Förvaltningschefens rapport november 2014

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport nov 2014.pdf

§1104 Övrig information och frågor.

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Upphandling av platser på skyddat boende.
Barbro Rådberg (s) frågar om det stämmer att socialförvaltningen planerar att gå ut med anbudsförfarande för att upphandla platser på skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Stabschef Ansa Haapala informerar att det stämmer och att förvaltningen köper platser i den omfattningen att det enligt upphandlingsreglerna är tvingande att upphandla.

Upphandlingen görs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.

Utbildning till förtroendevalda 2015
Information om att kommunkansliet planerar utbildning för alla förtroendevalda nästa mandatperiod. Utbildning består av två femtimmarspass kl 16:00-21:00 den 20 januari och 4 februari.

Socialförvaltningen planerar en heldagskonferens specifikt för socialnämnden den 27 februari.

Inbjudningar kommer till berörda efter KF i december.

Beslut/Protokollsutdrag
§1104_prot_20141126.pdf (110 kb)