Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-12-17

Sammanträde 2014-12-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Granskning av Linnean - korttidsboende

Dnr 2014/SN 0265 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Korttidsboende Linnean har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 29 september till 17 november 2014. Boendet drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Enheten är en relativt ny avdelning som öppnade för drygt två år sedan. Korttidsplats på Linnean beviljas genom biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Beslutet fattas enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten har sju korttidsplatser.

Förvaltningens bedömning är att enheten fungerar bra. Personalen behöver dock få en genomgång av hur de ska rapportera missförhållanden i vård och omsorg enligt Lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Linnean korttidsboende.pdf
Granskningsrapport Linnean korttidsboende.pdf

2 Utökat mottagande av ensamkommande barn

Dnr 2014/SN 0175 61

Socialnämndens förslag till beslut
1. Mottagandet av ensamkommande barn utökas med 15 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.

2. Förvaltningschef ges delegation att teckna överenskommelse med Migrationsverket om utökat mottagande enligt ovan.

3. Förvaltningschef ges delegation att vid behov teckna nya överenskommelser med Migrationsverket om antalet boendeplatser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm har den 11 november 2014 lämnat information till kommunerna om länets fördelningstal för 2015. För Tyresö kommun visar fördelningstalen på ett behov omytterligare 15 platser för asylsökande ensamkommande barn 2015. Utifrån fördelningstalen för 2015 rekommenderar socialförvaltningen att en ny överenskommelse om ytterligare 15 platser för asylsökande ensamkommande barn tecknas med Migrationsverket.

Förvaltningschef bör ges delegation att teckna överenskommelsen enligt ovan. Förvaltningschef bör också ges delegation att vid behov teckna nya överenskommelser med Migrationsverket om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökat mottagande ensamkommande.pdf
Fördelningstal 2015 från Länsstyrelsen.pdf

3 Svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2014/SN 0038 001
Socialnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
I motionen "Öka ambitionen av ekologisk mat" (Dnr 2013/KS 0483001) föreslår Miljöpartiet och Socialdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Det är välgörande för hälsa och natur att använda bra och naturliga råvaror. Därför har majoriteten en målsättning om att fortsätta öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter. Maten ska också vara nyttig i övrigt, välsmakande och anpassad efter den enskildes önskemål.

För de äldre som bor på ett vård- och omsorgsboende är det kanske viktigare att maten är god och näringsrik än att den är ekologisk. Dessa olika målsättningar står förstås inte mot varandra men strävan att öka den ekologiska andelen måste i viss mån anpassas till tillgång och prisbild. Att forcera utvecklingen mot ekologisk kosthållning får inte äventyra de andra kvalitetsfaktorerna. Det är, i det här sammanhanget liksom andra, viktigt att de som använder våra välfärdstjänster får vara med och avgöra vad som är viktigt att prioritera. Strävan mot en ekologisk kosthållning är bra, men måste ligga på en nivå som är rimlig i förhållande till övriga kvalitetsfaktorer.

Bilagor
Svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf

4 Arbetsordning för socialutskottet

Dnr 2014/SN 0272 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Arbetsordningen för socialutskottet antas.
2. Arbetsordningens § 3 ersätter socialnämndens beslut 2011-02-15, § 5000 angående närvarorätt vid extra utskott.

Beskrivning av ärendet
I reglementet för socialnämnden regleras att det inom socialnämnden ska finnas ett utskott. Förslag till en arbetsordning för socialutskottet har nu tagits fram.

I förslaget föreslås en minskning av antal ledamöter från fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Ersättare föreslås ha närvarorätt vid utskottets alla sammanträden, inklusive extra utskott. I delegationsordningen regleras vilka som på nämndens uppdrag har rätt att fatta beslut i brådskande ärenden där utskottets beslut inte kan avvaktas. Nu föreslås samtliga ledamöter och ersättare i socialutskottet ges denna rätt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsordning.pdf
Arbetsordning - socialutskottet.pdf

5 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-11-28, 2014-12-09.

6 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum ÄBIC, 2014.
- Meddelandeblad nr 6/2014, Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015.
- Meddelandeblad nr 7/2014, Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
- Cirkulär 14:48, Ersättningar för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2015.
- Cirkulär 14:49, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015.
- Cirkulär 14:50, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
- Beslut angående tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen.

Socialförvaltningen
- Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgens utförarverksamheter i egen regi.

Bilagor
Beslut om statsbidrag ÄBIC 2014.pdf
Meddelandeblad 6-2014 Högkostnadsskydd 2015.pdf
Meddelandeblad 7-2014 Behandling vid undernäring.pdf
Cirkulär 14 48 Ersättning famhemsvård 2015.pdf
Cirkulär 14 49 Ersättning kontaktperson mm LSS 2015.pdf
Cirkulär 14 50 Ersättning kontaktperson mm SoL 2015.pdf
Beslut från IVO - Tillsyn Villa Sjöhagen.pdf
Brukarundersökningar inom IFOs utförarverksamheter i egen regi.pdf

7 Förvaltningschefens rapport oktober 2014

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1105 Granskning av Linnean - korttidsboende

Dnr 2014/SN 0265 013

Socialnämndens beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Korttidsboende Linnean har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 29 september till 17 november 2014. Boendet drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Enheten är en relativt ny avdelning som öppnade för drygt två år sedan. Korttidsplats på Linnean beviljas genom biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Beslutet fattas enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten har sju korttidsplatser.

Förvaltningens bedömning är att enheten fungerar bra. Personalen behöver dock få en genomgång av hur de ska rapportera missförhållanden i vård och omsorg enligt Lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Linnean korttidsboende.pdf
Granskningsrapport Linnean korttidsboende.pdf

§1106 Utökat mottagande av ensamkommande barn

Dnr 2014/SN 0175 61

Socialnämndens beslut
1. Mottagandet av ensamkommande barn utökas med 15 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.

2. Förvaltningschef ges delegation att teckna överenskommelse med Migrationsverket om utökat mottagande enligt ovan.

3. Förvaltningschef ges delegation att vid behov teckna nya överenskommelser med Migrationsverket om antalet boendeplatser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm har den 11 november 2014 lämnat information till kommunerna om länets fördelningstal för 2015. För Tyresö kommun visar fördelningstalen på ett behov omytterligare 15 platser för asylsökande ensamkommande barn 2015. Utifrån fördelningstalen för 2015 rekommenderar socialförvaltningen att en ny överenskommelse om ytterligare 15 platser för asylsökande ensamkommande barn tecknas med Migrationsverket.

Förvaltningschef bör ges delegation att teckna överenskommelsen enligt ovan. Förvaltningschef bör också ges delegation att vid behov teckna nya överenskommelser med Migrationsverket om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökat mottagande ensamkommande.pdf
Fördelningstal 2015 från Länsstyrelsen.pdf

§1107 Svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2014/SN 0038 001

Socialnämndens beslut
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) inkommer med särskilda yttranden.

Beskrivning av ärendet
I motionen "Öka ambitionen av ekologisk mat" (Dnr 2013/KS 0483001) föreslår Miljöpartiet och Socialdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Ordförandeutlåtande
Det är välgörande för hälsa och natur att använda bra och naturliga råvaror. Därför har majoriteten en målsättning om att fortsätta öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter. Maten ska också vara nyttig i övrigt, välsmakande och anpassad efter den enskildes önskemål.

För de äldre som bor på ett vård- och omsorgsboende är det kanske viktigare att maten är god och näringsrik än att den är ekologisk. Dessa olika målsättningar står förstås inte mot varandra men strävan att öka den ekologiska andelen måste i viss mån anpassas till tillgång och prisbild. Att forcera utvecklingen mot ekologisk kosthållning får inte äventyra de andra kvalitetsfaktorerna. Det är, i det här sammanhanget liksom andra, viktigt att de som använder våra välfärdstjänster får vara med och avgöra vad som är viktigt att prioritera. Strävan mot en ekologisk kosthållning är bra, men måste ligga på en nivå som är rimlig i förhållande till övriga kvalitetsfaktorer.

Bilagor
Svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf

§1108 Arbetsordning för socialutskottet

Dnr 2014/SN 0272 003

Socialnämndens beslut
1. Arbetsordningen för socialutskottet antas.

2. Arbetsordningens § 3 ersätter socialnämndens beslut 2011-02-15, § 5000 angående närvarorätt vid extra utskott.

Reservation
Peter Söderlund (MP) reserverar.
Carl-Johan Karlsson (S) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning och inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
I reglementet för socialnämnden regleras att det inom socialnämnden ska finnas ett utskott. Förslag till en arbetsordning för socialutskottet har nu tagits fram.

I förslaget föreslås en minskning av antal ledamöter från fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Ersättare föreslås ha närvarorätt vid utskottets alla sammanträden, inklusive extra utskott. I delegationsordningen regleras vilka som på nämndens uppdrag har rätt att fatta beslut i brådskande ärenden där utskottets beslut inte kan avvaktas. Nu föreslås samtliga ledamöter och ersättare i socialutskottet ges denna rätt.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar på återremiss för förtydliganden.

Carl-Johan Karlsson (S) yrkar i andra hand om ändringar avseende arbetsordningen, beslutspunkt 1: § 2 Antal ledamöter och ersättare i socialutskottet föreslås bibehållas med fem ledamöter och fem ersättare och inte minskas. § 4 angående Anmälan om frånvaro föreslås strykas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på förslagen om arbetsordningen beslutspunkt 1 och finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsordning.pdf
Arbetsordning - socialutskottet.pdf

§1109 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-11-28, 2014-12-09.

Beslut/Protokollsutdrag
§1109_prot_20141217.pdf (107 kb)

§1110 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum ÄBIC, 2014.
- Meddelandeblad nr 6/2014, Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015.
- Meddelandeblad nr 7/2014, Socialstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
- Cirkulär 14:48, Ersättningar för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2015.
- Cirkulär 14:49, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015.
- Cirkulär 14:50, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
- Beslut angående tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen.

Socialförvaltningen
- Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgens utförarverksamheter i egen regi.

Bilagor
Beslut om  statsbidrag ÄBIC 2014.pdf
Meddelandeblad 6-2014 Högkostnadsskydd 2015.pdf
Meddelandeblad 7-2014 Behandling vid undernäring.pdf
Cirkulär 14 48 Ersättning famhemsvård 2015.pdf
Cirkulär 14 49 Ersättning kontaktperson mm LSS 2015.pdf
Cirkulär 14 50 Ersättning kontaktperson mm SoL 2015.pdf
Beslut från IVO - Tillsyn Villa Sjöhagen.pdf
Brukarundersökningar inom IFOs utförarverksamheter i egen regi.pdf

§1111 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1112 Övriga frågor

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gerd Dufberg (M) delar med sig av 25 års erfarenheter från förtroendeuppdraget i socialutskottet.

Avgående ledamöterna och ersättare tackas av i samband med en avslutning då detta är socialnämndens sista sammanträde för mandatperioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§1112_prot_20141217.pdf (107 kb)