Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-01-07

Sammanträde 2015-01-07

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskottet samt delegat avseende brådskande ärenden.

Socialnämndens förslag till beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.
3. Delegationsordningen revideras i enlighet med den nya arbetsordningen avseende Brådskande ärenden.

Beskrivning av ärendet
Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Förslaget är enligt följande:

Ledamöter
Andreas Jonsson (M)
Anna Lund (KD)
Barbro Rådberg (S)

Ersättare
Peter Freij (M)
Tony Thorén (FP)
Peter Söderlund (MP)

Ordförande
Andreas Jonsson (M)

Vice ordförande
Anna Lund (KD)

Socialberedskap
Enligt antagen arbetsordning för socialutskottet (2014-12-17, § 1108) uppdras till ledamöter och ersättare i socialutskottet att fatta beslut i brådskande ärende där utskottets beslut inte kan avvaktas. Delegationen gäller endast under förutsättning att ledamot/ersättare i utskottet också är ordinarie ledamot i socialnämnden.

2 Sekretess - information samt sekretessbevis

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ledamöter kommer att hantera och fatta beslut i ett stort antal ärenden som är sekretessbelagda.
Information lämnas och nya ledamöter undertecknar sekretessbevis under sammanträdet.

3 Information

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om utbildning till förtroendevalda
Kommunkansliet erbjuder utbildning för alla förtroendevalda i Tyresö kommun den 20 januari och 4 februari kl 16-21.

En utbildningsdag för socialnämndens ledamöter planeras den 20 februari. Dessutom kommer ett särskilt utbildningstillfälle ordnas specifikt för de som sitter i socialutskottet.

§1001 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskottet samt delegat avseende brådskande ärenden.

§1002 Sekretess - information samt sekretessbevis