Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-02-25

Sammanträde 2015-02-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskning av Ängsgården - demensboende

Dnr 2015/SN 0031 013

Socialnämndens förslag till beslut
-Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ängsgården demensboende har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 2014-11-11 till 2014-12-29.

Förvaltningens bedömning är att verksamheten måste åtgärda de brister som anges i rapporten angående utbildning av personal när det gäller rutiner och tillämpning av begränsningsåtgärder. En uppföljning kommer att ske av förvaltningen under våren 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Ängsgården.pdf
Ängsgården - granskningsrapport.pdf

2 Rapport barn och unga (0-20) aktuella inom IFO i Tyresö - utveckling 2009-2014

Dnr 2015/SN 0030 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef har anlitat en konsult för arbete med justering av organisation på socialförvaltningen för en mer anpassad organisation, i att möta det alltmer omfattande uppdrag som förvaltningen har. I uppdraget som nu pågår ingår att även se över verksamhetens inriktning och personalresurser. Denna rapport är en första del i att beskriva situationen på IFO.

Utvecklingen av anmälningar , utredningar och placeringskostnader 2009-2014 bygger på underlag från individ- och familjeomsorgen som sammanställts och kvalitetsgranskats av verksamhetscontroller tillsammans med avdelningschef och verksamhetsområdesansvariga inom individ- och familjeomsorgen. Analysen av personalresurser bygger på underlag och beräkningar som gjorts av IFOs barn- och ungdomsenhet.

I samband med nämndens sammanträde kommer bifogade rapport att kompletteras med en muntlig redovisning av representant från individ- och familjeomsorgen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapport barn och unga.pdf
Rapport barn och unga aktuella inom IFO Tyresö 2009-2014.pdf

3 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014

Dnr 2015/SN 0028 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 27,2 miljoner kronor varav verksamheterna i kommunal regi svarar för 6,0 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2013 var 9,7 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgens underskott uppgår till 5,9 miljoner. För Äldreomsorgen uppgår underskottet till totalt 16,8 miljoner - 9,3 miljoner för myndigheten och 7,5 miljoner för utföraren i kommunal regi. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning uppvisar ett underskott på totalt 4,5 miljoner - 6,0 miljoner för myndigheten och +1,5 miljoner utföraren i kommunal regi.

Prognos- och analysarbetet under året har inte varit tillfredsställande och där måste ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra träffsäkerheten. De kraftiga volymökningarna bland annat för köpta platser både inom äldreomsorgen och funktionshinder borde ha kunnat förutses vid ett tidigare skede under året. Förseningar i utvecklingen av BesTyr, främst budgetmodulen, har också haft betydelse för ett traditionellt uppföljningsarbete.

Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas. Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningens stabsfunktion och kommunledningskontorets controllers.

Bilagor
Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2014.pdf
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2014.pdf

4 Riskhantering och internkontroll 2014 - återrapportering

Dnr 2015/SN 0029 016

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapport avseende kontrollplan 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Det yttersta syftet med den planering, styrning och uppföljning som sker genom kommunens styrsystem är att medborgarna ska få största möjliga nytta av de resurser som ställs till den kommunala verksamhetens förfogande.

Den systematiska riskhanteringen utgör ett komplement till styrsystemet som syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet som t.ex. dåligt utnyttjande av resurser eller för stor, eller onödigt, risktagande. Därmed utgör den ett stöd för att på bästa sätt uppfylla beslutade verksamhetsmål och att undvika oönskade händelser eller utfall i samband med det. Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Efter varje verksamhetsår redovisas resultatet av de kontrollåtgärder som har genomförts under året till ansvarig nämnd.

Bilagor
Riskhantering och interkontroll 2014.pdf
Bilaga - Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan 2014.pdf

5 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen *

Dnr 2015/SN 0008 12

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Egenavgift för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik fastställs till 164 kronor per dygn.
2. Egenavgift enligt punkt 1 gäller inte för skyddat boende. För skyddat boende utgår ingen egenavgift.
3. Egenavgiften enligt punkt 1 träder ikraft den 1 april 2015.
4. Avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet enligt följande:
- frukost 20 procent,
· lunch med 40 procent,
· middag med 40 procent eller, när det bara ingår lättare kvällsmål, med 20 procent.
5. Årlig justering av matavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet och bestämmelser för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
6. Årlig justering av boendeavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser förslag på en egenavgift om 164 kronor per dygn för mat och boende som vuxna personer med missbruksproblematik ska betala vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen föreslårvidare att en avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet. Förvaltningens förslag på egenavgift är likvärdigt med ett flertal andra kommuners avgifter och följer bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Ärendet gäller även förslag om att insatsen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor undantas egenavgift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse .pdf

6 Yttrande till IVO gällande tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen

Dnr 2014/SN 0135 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens yttrande och redovisning av vidtagna åtgärder gällande tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den 26 augusti 2014 en anmäld inspektion på gruppbostaden Villa Sjöhagen. IVO har i sitt tillsynsbeslut från 19 november 2014 ställt följande krav på åtgärder:

- Säkerställa att kamera och TV-monitor tas bort.
- Säkerställa att individuella riskbedömningar upprättas och att ett samtycke inhämtas från samtliga boende vars spisar är avstängda.
- Säkerställa att de enskilda inventeringar som upprättats av nämnden, om hinder i de enskildas lägenheter och i inomhus- och utomhusmiljö, kompletteras med individuella riskbedömningar och den enskildes samtycke.

Redovisning av vidtagna åtgärder skulle varit IVO tillhanda senast den 2 februari 2015. Uppskov har dock medgetts till den 6 mars 2015. Förvaltningen har vidtagit ålagda åtgärder. Förvaltningen föreslår att förvaltningens yttrande och redovisning av vidtagna åtgärder antas av nämnden och lämnas till IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande till IVO.pdf
Beslut.pdf

7 Avtalsuppföljning av Lindalens städ och hemtjänst AB hösten 2014

Dnr 2015/SN 0018 012

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av verksamheten på Lindalens städ och hemtjänst AB under oktober-december 2014. Till grund för denna uppföljning ligger samtal med ledningen, inhämtade av dokument, ett föranmält besök med socialchef, två oanmälda besök, kontroll av genomförandeplaner och social dokumentation för ett antal brukare.

Kvalitetsenheten har tidigare genomfört granskningar av verksamheten. Utifrån de brister som då framkom upprättades åtgärdersplaner.

Socialförvaltningens sammanfattande bedömning är att de åtgärder som tidigare genomförts har inte varit hållbara över tid. En granskning behöver göras utifrån de brister som noterats vid avtalsuppföljningen. Förvaltningen kommer att uppdra till Kvalitetsenheten att genomföra en fördjupad granskning av Lindalens städ och hemtjänst AB. Vidare kommer förvaltningen att fortlöpande följa hur Lindalens arbete fortskrider med att komma till rätta med bristerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avtalsuppföljning Lindalen.pdf

8 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-02-06, 2015-02-17.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Avgifter för äldre och funktionsnedsatta 2015.pdf
Tilläggsavtal drift av Ängsgården.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
FoU Södertörn (Forskning och Utveckling)
- Verksamhetsplan 2015-2017 (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
- Information om statliga stimulandsmedel 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 2014-02-05
- Skrivelse "Synpunkter på Nämndplan 2015 (bilaga)
- Svar på skrivelse (bilaga)

Bilagor
Information om statliga stimulansmedel - socialtjänst.pdf
Synpunkter nämndplan KPR.pdf
Svar till KPR angående nämndplan 2015.pdf

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1013 Granskning av Ängsgården - demensboende

Dnr 2015/SN 0031 013

Socialnämndens beslut
-Granskningen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Ängsgården demensboende har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 2014-11-11 till 2014-12-29.

Förvaltningens bedömning är att verksamheten måste åtgärda de brister som anges i rapporten angående utbildning av personal när det gäller rutiner och tillämpning av begränsningsåtgärder. En uppföljning kommer att ske av förvaltningen under våren 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Ängsgården.pdf
Ängsgården - granskningsrapport.pdf

§1014 Rapport barn och unga (0-20) aktuella inom IFO i Tyresö - utveckling 2009-2014

Dnr 2015/SN 0030 010

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef har anlitat en konsult för arbete med justering av organisation på socialförvaltningen för en mer anpassad organisation, i att möta det alltmer omfattande uppdrag som förvaltningen har. I uppdraget som nu pågår ingår att även se över verksamhetens inriktning och personalresurser. Denna rapport är en första del i att beskriva situationen på IFO.

Utvecklingen av anmälningar, utredningar och placeringskostnader 2009-2014 bygger på underlag från individ- och familjeomsorgen som sammanställts och kvalitetsgranskats av verksamhetscontroller tillsammans med avdelningschef och verksamhetsområdesansvariga inom individ- och familjeomsorgen. Analysen av personalresurser bygger på underlag och beräkningar som gjorts av IFOs barn- och ungdomsenhet.

Vid sammanträdet kompletterades bifogad rapport med en muntlig redovisning av enhetschef Caroline Andréasson och enhetschef Leena Andersson från individ- och familjeomsorgen.

Förvaltningens förslag till beslut är att informationen ska noteras.

Justering
Justering av paragraf 1014 har överlämnats till socialnämnden på grund av oenighet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapport barn och unga.pdf
Rapport barn och unga aktuella inom IFO Tyresö 2009-2014.pdf

§1015 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014

Dnr 2015/SN 0028 010

Socialnämndens beslut
- Bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2014 godkänns.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) inkommer med särskilda yttranden.

Protokollsanteckning
Det antecknas på begäran av Carl-Johan Karlsson (S) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Det antecknas även att Peter Söderlund (MP) och Gunilla Andersson (V) inte deltar i beslutet. Gunilla Andersson (V) hänvisar till vänsterpartiets budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 27,2 miljoner kronor varav verksamheterna i kommunal regi svarar för 6,0 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2013 var 9,7 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgens underskott uppgår till 5,9 miljoner. För Äldreomsorgen uppgår underskottet till totalt 16,8 miljoner - 9,3 miljoner för myndigheten och 7,5 miljoner för utföraren i kommunal regi. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning uppvisar ett underskott på totalt 4,5 miljoner - 6,0 miljoner för myndigheten och +1,5 miljoner utföraren i kommunal regi.

Prognos- och analysarbetet under året har inte varit tillfredsställande och där måste ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra träffsäkerheten. De kraftiga volymökningarna bland annat för köpta platser både inom äldreomsorgen och funktionshinder borde ha kunnat förutses vid ett tidigare skede under året. Förseningar i utvecklingen av BesTyr, främst budgetmodulen, har också haft betydelse för ett traditionellt uppföljningsarbete.

Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas. Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningens stabsfunktion och kommunledningskontorets controllers.

Bilagor
Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2014.pdf
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2014.pdf

§1016 Riskhantering och internkontroll 2014 - återrapportering

Dnr 2015/SN 0029 016

Socialnämndens beslut
- Rapport avseende kontrollplan 2014 godkänns.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Det yttersta syftet med den planering, styrning och uppföljning som sker genom kommunens styrsystem är att medborgarna ska få största möjliga nytta av de resurser som ställs till den kommunala verksamhetens förfogande.

Den systematiska riskhanteringen utgör ett komplement till styrsystemet som syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet som t.ex. dåligt utnyttjande av resurser eller för stor, eller onödigt, risktagande. Därmed utgör den ett stöd för att på bästa sätt uppfylla beslutade verksamhetsmål och att undvika oönskade händelser eller utfall i samband med det. Riskhanteringen innefattar följande sex moment:
1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Efter varje verksamhetsår redovisas resultatet av de kontrollåtgärder som har genomförts under året till ansvarig nämnd.

Bilagor
Riskhantering och interkontroll 2014.pdf
Bilaga - Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan 2014.pdf

§1017 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2015/SN 0008 12

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Egenavgift för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik fastställs till 164 kronor per dygn.
2. Egenavgift enligt punkt 1 gäller inte för skyddat boende. För skyddat boende utgår ingen egenavgift.
3. Egenavgiften enligt punkt 1 träder ikraft den 1 maj 2015.
4. Avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet enligt följande:
- frukost 20 procent,
· lunch med 40 procent,
· middag med 40 procent eller, när det bara ingår lättare kvällsmål, med 20 procent.
5. Årlig justering av matavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet och bestämmelser för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
6. Årlig justering av boendeavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser förslag på en egenavgift om 164 kronor per dygn för mat och boende som vuxna personer med missbruksproblematik ska betala vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen föreslårvidare att en avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet. Förvaltningens förslag på egenavgift är likvärdigt med ett flertal andra kommuners avgifter och följer bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Ärendet gäller även förslag om att insatsen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor undantas egenavgift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse .pdf

§1018 Yttrande till IVO gällande tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen

Dnr 2014/SN 0135 013

Socialnämndens beslut
- Förvaltningens yttrande och redovisning av vidtagna åtgärder gällande tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen antas och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den 26 augusti 2014 en anmäld inspektion på gruppbostaden Villa Sjöhagen. IVO har i sitt tillsynsbeslut från 19 november 2014 ställt följande krav på åtgärder:

- Säkerställa att kamera och TV-monitor tas bort.
- Säkerställa att individuella riskbedömningar upprättas och att ett samtycke inhämtas från samtliga boende vars spisar är avstängda.
- Säkerställa att de enskilda inventeringar som upprättats av nämnden, om hinder i de enskildas lägenheter och i inomhus- och utomhusmiljö, kompletteras med individuella riskbedömningar och den enskildes samtycke.

Redovisning av vidtagna åtgärder skulle varit IVO tillhanda senast den 2 februari 2015. Uppskov har dock medgetts till den 6 mars 2015. Förvaltningen har vidtagit ålagda åtgärder. Förvaltningen föreslår att förvaltningens yttrande och redovisning av vidtagna åtgärder antas av nämnden och lämnas till IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande till IVO.pdf
Beslut.pdf

§1019 Avtalsuppföljning av Lindalens städ och hemtjänst AB hösten 2014

Dnr 2015/SN 0018 012

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av verksamheten på Lindalens städ och hemtjänst AB under oktober-december 2014. Till grund för denna uppföljning ligger samtal med ledningen, inhämtade av dokument, ett föranmält besök med socialchef, två oanmälda besök, kontroll av genomförandeplaner och social dokumentation för ett antal brukare.

Kvalitetsenheten har tidigare genomfört granskningar av verksamheten. Utifrån de brister som då framkom upprättades åtgärdersplaner.

Socialförvaltningens sammanfattande bedömning är att de åtgärder som tidigare genomförts har inte varit hållbara över tid. En granskning behöver göras utifrån de brister som noterats vid avtalsuppföljningen. Förvaltningen kommer att uppdra till Kvalitetsenheten att genomföra en fördjupad granskning av Lindalens städ och hemtjänst AB. Vidare kommer förvaltningen att fortlöpande följa hur Lindalens arbete fortskrider med att komma till rätta med bristerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avtalsuppföljning Lindalen.pdf

§1020 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-02-06, 2015-02-17.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Avgifter för äldre och funktionsnedsatta 2015.pdf
Tilläggsavtal drift av Ängsgården.pdf

§1021 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
FoU Södertörn (Forskning och Utveckling)
- Verksamhetsplan 2015-2017 (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
- Information om statliga stimulandsmedel 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 2014-02-05
- Skrivelse "Synpunkter på Nämndplan 2015 (bilaga)
- Svar på skrivelse (bilaga)

Bilagor
Information om statliga stimulansmedel - socialtjänst.pdf
Synpunkter nämndplan KPR.pdf
Svar till KPR angående nämndplan 2015.pdf

§1022 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf