Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-04-29

Sammanträde 2015-04-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskning av stödboendet Källan

Dnr 2015/SN 0064 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Källan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 15-02-04 till 15-02-28. Stödboendet drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av Tyresö kommun.

Förvaltningens bedömning är att stödboende Källan omgående behöver åtgärda de brister som anges i rapporten. De brister som framkommit är att det saknas genomförandeplaner för samtliga boende samt att det saknas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Utöver detta anges i rapporten flera förbättringsområden där stödboendet behöver göra ett utvecklingsarbete. Det gäller till exempel att utveckla rutiner för att säkerställa drogfrihet och riskbedömningar. Förvaltningen kommer fortlöpande att följa utvecklingsarbetet och ett första avstämningsmöte kommer att ske i slutet av maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Källan.pdf
Källan rapport - slutversion.pdf

2 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2014

Dnr 2015/SN 0035 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna för vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen. I Tyresö kommun finns fyra vård- och omsorgsboenden för äldre och en dagverksamhet. Björkbackens vård- och omsorgsboende drivs i kommunal regi, Trollängen drivs sedan 1 september av Förenade Care AB, Ängsgården drivs av Ansvar & Omsorg samt Krusmyntan som drivs av Vardaga. Dagverksamheten drivs i kommunal regi.

Under 2014 har MAS genomfört kvalitetsuppföljningar av hälso- och sjukvård på Björkbackens, Krusmyntans och Ängsgårdens vård- och omsorgsboenden för äldre enligt kvalitetsgranskningsdokumentet QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar), utfört journal-granskning och kvalitetsgranskat användning av icke lämpliga läkemedel för äldre enligt Socialstyrelsens lista 2014 "Olämpliga läkemedel för äldre" i alla vård- och omsorgsboenden.
Apotekets kvalitetsgranskning läkemedelshantering har genomförts i alla vård- och omsorgsboenden under 2014 samt Vårdhygien Stockholms län har gjort uppföljningar av vårdhygienisk standard i samtliga vård- och omsorgsboenden.
Alla boenden har haft planerade och oplanerade platsbesök av MAS samt mer strukturerade besök enligt verksamheternas önskemål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse 2014 till SN.pdf

3 Ekonomisk uppföljning per mars

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 mars 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse presenteras i samband med tertial 1 och 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk rapport per mars till SN.pdf

4 Organisatorisk tillhörighet för funktionen bostadsanpassning

Dnr 2014/SN 0229 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämndens beslut 2014-11-26, § 1096 punkt 2 om att kommunstyrelsen ska utreda frågan om den organisatoriska tillhörigheten för funktionen bostadsanspassningsbidrag återtas.

Beskrivning av ärendet
PwC fick under 2014 i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö att genomföra en granskning av området bostadsanpassningsbidrag (BAB). I revisionsrapporten rekommenderades socialnämnden bland annat att ta ställning till om nuvarande organisation av BAB, inom socialförvaltningen, är den mest ändamålsenliga.

I socialförvaltningens yttrande gällande revisionsrapporten som antogs av socialnämnden (2014-11-26, § 1096), föreslogs att den organisatoriska tillhörigheten av BAB skulle utredas av kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att frågan inte bör utredas vidare i nuläget. Ställningstagandet baserar sig på socialförvaltningens aktuella läge och utvecklingen de närmaste åren. Andelen äldre i Tyresö ökar kraftigt vilket medför en ökning av hemtjänstinsatser, vård- och omsorgsboenden och troligen även bostadsanpassningsbidrag, då fler förväntas bo kvar hemma med olika former av stöd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Revisonsgransning av funktionen bostadsanpassning.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2015

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik mars.pdf

6 Avsägelse socialutskottet

Socialnämndens förslag till beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barbro Rådberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet från 2015-05-01.

7 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-03-31, 2015-04-21.

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm
- Beslut om statsbidrag för personligt ombud 2015 (bilaga)

Socialförvaltningen
- Åtgärdsplan från Ansvar och Omsorg AB angående Ängsgården (bilaga)

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2015-03-03, § 24 (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2015-04-15.

Bilagor
Beslut statsbidrag personligt ombud 2015.pdf
Åtgärdsplan granskningsrapport Ängsgården.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-03-05 § 24.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§1036 Granskning av stödboendet Källan

Dnr 2015/SN 0064 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Källan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 15-02-04 till 15-02-28. Stödboendet drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av Tyresö kommun.

Förvaltningens bedömning är att stödboende Källan omgående behöver åtgärda de brister som anges i rapporten. De brister som framkommit är att det saknas genomförandeplaner för samtliga boende samt att det saknas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Utöver detta anges i rapporten flera förbättringsområden där stödboendet behöver göra ett utvecklingsarbete. Det gäller till exempel att utveckla rutiner för att säkerställa drogfrihet och riskbedömningar. Förvaltningen kommer fortlöpande att följa utvecklingsarbetet och ett första avstämningsmöte kommer att ske i slutet av maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Källan.pdf
Källan rapport - slutversion.pdf

§1037 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2014

Dnr 2015/SN 0035 014

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna för vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen. I Tyresö kommun finns fyra vård- och omsorgsboenden för äldre och en dagverksamhet. Björkbackens vård- och omsorgsboende drivs i kommunal regi, Trollängen drivs sedan 1 september av Förenade Care AB, Ängsgården drivs av Ansvar & Omsorg samt Krusmyntan som drivs av Vardaga. Dagverksamheten drivs i kommunal regi.

Under 2014 har MAS genomfört kvalitetsuppföljningar av hälso- och sjukvård på Björkbackens, Krusmyntans och Ängsgårdens vård- och omsorgsboenden för äldre enligt kvalitetsgranskningsdokumentet QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar), utfört journal-granskning och kvalitetsgranskat användning av icke lämpliga läkemedel för äldre enligt Socialstyrelsens lista 2014 "Olämpliga läkemedel för äldre" i alla vård- och omsorgsboenden.
Apotekets kvalitetsgranskning läkemedelshantering har genomförts i alla vård- och omsorgsboenden under 2014 samt Vårdhygien Stockholms län har gjort uppföljningar av vårdhygienisk standard i samtliga vård- och omsorgsboenden.
Alla boenden har haft planerade och oplanerade platsbesök av MAS samt mer strukturerade besök enligt verksamheternas önskemål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse 2014 till SN.pdf

§1038 Ekonomisk uppföljning per mars

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 mars 2015 noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse presenteras i samband med tertial 1 och 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk rapport per mars till SN.pdf

§1039 Organisatorisk tillhörighet för funktionen bostadsanpassning

Dnr 2014/SN 0229 013

Socialnämndens beslut
- Socialnämndens beslut 2014-11-26, § 1096 punkt 2 om att kommunstyrelsen ska utreda frågan om den organisatoriska tillhörigheten för funktionen bostadsanspassningsbidrag återtas.

Beskrivning av ärendet
PwC fick under 2014 i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö att genomföra en granskning av området bostadsanpassningsbidrag (BAB). I revisionsrapporten rekommenderades socialnämnden bland annat att ta ställning till om nuvarande organisation av BAB, inom socialförvaltningen, är den mest ändamålsenliga.

I socialförvaltningens yttrande gällande revisionsrapporten som antogs av socialnämnden (2014-11-26, § 1096), föreslogs att den organisatoriska tillhörigheten av BAB skulle utredas av kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att frågan inte bör utredas vidare i nuläget. Ställningstagandet baserar sig på socialförvaltningens aktuella läge och utvecklingen de närmaste åren. Andelen äldre i Tyresö ökar kraftigt vilket medför en ökning av hemtjänstinsatser, vård- och omsorgsboenden och troligen även bostadsanpassningsbidrag, då fler förväntas bo kvar hemma med olika former av stöd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Revisonsgransning av funktionen bostadsanpassning.pdf

§1040 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2015

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik mars.pdf

§1041 Avsägelse socialutskottet

Socialnämndens beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barbro Rådberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet från 2015-05-01.

Beslut/Protokollsutdrag
§1041_prot_20150429.pdf (110 kb)

§1042 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-03-31, 2015-04-21.

Beslut/Protokollsutdrag
§1042_prot_20150429.pdf (110 kb)

§1043 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm
- Beslut om statsbidrag för personligt ombud 2015 (bilaga)

Socialförvaltningen
- Åtgärdsplan från Ansvar och Omsorg AB angående Ängsgården (bilaga)

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2015-03-03, § 24 (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2015-04-15.

Bilagor
Beslut statsbidrag personligt ombud  2015.pdf
Åtgärdsplan granskningsrapport Ängsgården.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-03-05 § 24.pdf

§1044 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Vid sammanträdet informeras om kommande målkonferens den 28 maj 8.30-16.30 och inbjudan delas ut.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1045 Övrig information och frågor

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carl-Johan Karlson (S) frågar om något svar är skrivet med anledning av skrivelse från Akademikerförbundet SSR om rapporten "Barn och unga aktuella inom individ- och familjeomsorgen 2009-2014" som meddelades socialnämnden 2015-03-25. T f förvaltningschef Ansa Haapala svarar att en tjänstemannautredning gjorts gällande bemanningen på barn- och ungdomsenheten. På begäran av Carl-Johan Karlson (S) meddelar tf förvaltningschef att utredningen kommer att skickas per e-post till socialnämndens ledamöter och ersättare för kännedom.

Beslut/Protokollsutdrag
§1045_prot_20150429.pdf (111 kb)