Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-06-17

Sammanträde 2015-06-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Budgetuppföljning per 31 maj 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

2 Information till kommunstyrelsen om åtgärder för budget i balans 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-06-02, § 103, gett i uppdrag till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Förvaltningen har presenterat åtgärder för budget i balans 2015 i samband med nämndplan 2015 samt vid tertial 1 till nämnden.

Information om nuläget är under färdigställande.

3 Svar på motion "Bekämpa ungdomsarbetslösheten - skapa en ny Tyresömodell" *

Dnr 2015/SN 0066 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixon (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken han föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en utredning för att skapa en ny "Tyresömodell" för att bekämpa ungdomsarbetslösheten för unga vuxna i ålder 18-24 år.

Ordförandeutlåtande
Personalförsörjningen i omsorgsverksamheterna är en utmaning de kommande åren. Fler når en högre ålder och en mindre andel förvärvsarbetande ska ta omhand den ökande andel som behöver vård och omsorg. Det finns ingen "quick fix" som svarar på denna utmaning. Det handlar istället om flera stora och viktiga samhällsfrågor. Det handlar bl a om att så många som möjligt i arbetsför ålder faktiskt arbetar. Avgörande härav är en god ekonomisk tillväxt i samhället. Det handlar också om att människor som kan bidra, vill och ges möjlighet att komma till vårt land för att bygga sin framtid här.

I det lokala perspektivet handlar det framför allt om att marknadsföra omsorgsyrket och möjliggöra utbildning och omställning för att underlätta vägen in till våra verksamheter. Utifrån ungdomsperspektivet finns bl a samverksamheten Ung i Tyresö som i snart fyra år målmedvetet har arbetat med ungdomar som behöver en puff och ett stöd för att komma vidare till arbete eller studier. Utgångspunkten för att nå framgång är att ta avstamp i varje individs förutsättningar och syn på framtiden och utveckla dennes färdigheter och kompetens utifrån ungdomens engagemang och drivkraft. Det är därför av vikt att stödinsatserna utformas tillsammans med ungdomen av någon som har en god kunskap om hen. Sedan ett år tillbaka finns en liknande samverksamhet för alla i yrkesför ålder som behöver ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. Den utvecklades utifrån lärdomarna från Ung i Tyresö och kallas En väg in och många väger ut i arbete eller studier.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Remiss.pdf

4 Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre Analys och beräkningar för år 2016-2020

Dnr 2015/SN 0075 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer 65 år och äldre år 2016-2020 godkännes.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen gör årligen beräkningar av behovet av platser i vård- och omsorgsboende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av omvärldsfaktorer som har eller kan komma att få betydelse för verksamheten. Syftet är att lägga en grund för framtida strategiska planering av kommunens stöd och service till personer över 65 år.
Beräkningarna utgår från prognostiserad befolkningsutveckling och avser perioden 2016-2020. Under perioden fram till 2020 beräknas antalet personer över 65 år öka med 5,2 procent eller cirka 400 personer. Ökningarna förväntas framförallt inom åldersgrupperna 80 år och äldre där behoven av omsorg är som störst. Med stora ökningar i dessa åldersgrupper följer ökade behov av både vård- och omsorgsboende och av hemtjänst.

För personer under 65 år framgår behoven av hemtjänst och vård- och omsorgsboende av "Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning. analys och beräkningar för år 2016-2020".

Ärendet har utarbetats av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelning. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig om innehållet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av stöd och service för äldre 2016-2020.pdf

5 Kompletteringsval socialutskottet

Beskrivning av ärendet
Barbro Rådberg (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet. Socialnämnden har godkänt avsägelsen 2015-04-29, § 1041.
Socialnämnden har att välja ny ledamot i socialutskottet.

6 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-05-26.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelserna/Migrationsverket
- Information gällande anvisningar av ensamkommande barn (bilaga).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Beslut, anmälan enligt lex Sarah gällande trygghetslarm (bilaga).
Kvalitetsenheten, Tyresö kommun
- Uppföljningsrapport kommunal hemtjänst 2015 (bilaga).

Bilagor
Infobrev ang anvisningar av ensamkommande barn.pdf
Beslut IVO.pdf
Uppföljningsrapport kommunal hemtjänst 2015.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1055 Budgetuppföljning per 31 maj 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 maj noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 maj 2015 samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk rapport.pdf

§1056 Information till kommunstyrelsen om åtgärder för budget i balans 2015

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-06-02, § 103, gett i uppdrag till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Bilagor
Socialförvaltningens åtgärdsplan 2015.pdf

§1057 Svar på motion "Bekämpa ungdomsarbetslösheten - skapa en ny Tyresömodell"

Dnr 2015/SN 0066 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixon (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken han föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en utredning för att skapa en ny "Tyresömodell" för att bekämpa ungdomsarbetslösheten för unga vuxna i ålder 18-24 år.

Ordförandeutlåtande
Personalförsörjningen i omsorgsverksamheterna är en utmaning de kommande åren. Fler når en högre ålder och en mindre andel förvärvsarbetande ska ta omhand den ökande andel som behöver vård och omsorg. Det finns ingen "quick fix" som svarar på denna utmaning. Det handlar istället om flera stora och viktiga samhällsfrågor. Det handlar bl a om att så många som möjligt i arbetsför ålder faktiskt arbetar. Avgörande härav är en god ekonomisk tillväxt i samhället. Det handlar också om att människor som kan bidra, vill och ges möjlighet att komma till vårt land för att bygga sin framtid här.
I det lokala perspektivet handlar det framför allt om att marknadsföra omsorgsyrket och möjliggöra utbildning och omställning för att underlätta vägen in till våra verksamheter. Utifrån ungdomsperspektivet finns bl a samverksamheten Ung i Tyresö som i snart fyra år målmedvetet har arbetat med ungdomar som behöver en puff och ett stöd för att komma vidare till arbete eller studier. Utgångspunkten för att nå framgång är att ta avstamp i varje individs förutsättningar och syn på framtiden och utveckla dennes färdigheter och kompetens utifrån ungdomens engagemang och drivkraft. Det är därför av vikt att stödinsatserna utformas tillsammans med ungdomen av någon som har en god kunskap om hen. Sedan ett år tillbaka finns en liknande samverksamhet för alla i yrkesför ålder som behöver ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. Den utvecklades utifrån lärdomarna från Ung i Tyresö och kallas En väg in och många väger ut i arbete eller studier.

Ordförandeförslag
- Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämnden föreslår att motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) bifallsyrkande.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Remiss.pdf

§1058 Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre Analys och beräkningar för år 2016-2020

Dnr 2015/SN 0075 010

Socialnämndens beslut
- Analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer 65 år och äldre år 2016-2020 godkännes.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen gör årligen beräkningar av behovet av platser i vård- och omsorgsboende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av omvärldsfaktorer som har eller kan komma att få betydelse för verksamheten. Syftet är att lägga en grund för framtida strategiska planering av kommunens stöd och service till personer över 65 år.

Beräkningarna utgår från prognostiserad befolkningsutveckling och avser perioden 2016-2020. Under perioden fram till 2020 beräknas antalet personer över 65 år öka med 5,2 procent eller cirka 400 personer. Ökningarna förväntas framförallt inom åldersgrupperna 80 år och äldre där behoven av omsorg är som störst. Med stora ökningar i dessa åldersgrupper följer ökade behov av både vård- och omsorgsboende och av hemtjänst.

För personer under 65 år framgår behoven av hemtjänst och vård- och omsorgsboende av "Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning. analys och beräkningar för år 2016-2020".

Ärendet har utarbetats av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelning. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig om innehållet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av stöd och service för äldre 2016-2020.pdf

§1059 Kompletteringsval socialutskottet

Socialnämndens beslut
- Bertil Johansson (S) väljs som ledamot i socialutskottet.

Beskrivning av ärendet
Barbro Rådberg (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet. Socialnämnden har godkänt avsägelsen 2015-04-29, § 1041.

Socialnämnden har att välja ny ledamot i socialutskottet. Förslaget är att Bertil Johansson (S) väljs till ledamot i socialutskottet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1059_prot_20150617.pdf (110 kb)

§1060 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-05-26.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1061 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelserna/Migrationsverket
- Information gällande anvisningar av ensamkommande barn (bilaga).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Beslut, anmälan enligt lex Sarah gällande trygghetslarm (bilaga).
Kvalitetsenheten, Tyresö kommun
- Uppföljningsrapport kommunal hemtjänst 2015 (bilaga).

Bilagor
Infobrev ang anvisningar av ensamkommande barn.pdf
Beslut IVO.pdf
Uppföljningsrapport kommunal hemtjänst 2015.pdf

§1062 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf