Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-10-21

Sammanträde 2015-10-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Kravspecifikation och avtalsvillkor LOV boendestöd

Dnr 2013/SN 0113 011

Socialnämndens förslag till beslut
1. Förfrågningsunderlaget för upphandling av boendestöd enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV), inklusive bilaga 1-4, antas.
2. LOV inom boendestöd införs 2016-02-01.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2014-10-22 att valfrihet enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV) införs för boendestöd enligt socialtjänstlag (2001:453) för personer med:
- psykisk/neuropsykisk funktionsnedsättning,
- begåvningsmässig/intellektuell funktionsnedsättning,
- samsjuklighet/missbruksproblematik.

I samband med beslut om införande av LOV, gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utforma ett förfrågningsunderlag för antagande i socialnämnden.

Socialförvaltningens stab har i samarbete med biståndsavdelningen för personer med funktionsnedsättning, vuxenenheten samt kommunens upphandlingsenhet utformat ett förslag till förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget omfattar administrativa föreskrifter, kravspecifikation och avtalsvillkor, svarsformulär och bilagor som ska fyllas i vid ansökan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Administrativa föreskrifter.pdf
Kravspecifikation och avtalsvillkor.pdf
Svarsformulär.pdf
Bilaga 1 Referensuppdrag.pdf
Bilaga 2 Personalens kompetens.pdf
Bilaga 3 Presentation av verksamheten.pdf

2 Kundval enligt LOV för vård- och omsorgsboende för äldre

Dnr 2015/SN 0172 50

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för LOV och olika driftsformer inom vård- och omsorgsboenden för äldre.
2. Den fördjupade utredningen ska presenteras för nämnden i mars 2016.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla insatsen vård- och omsorgsboenden för äldre enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962).

Det är många komplexa frågor att ta ställning till vid ett införande av LOV. Förvaltningen bedömer därför att en fortsatt fördjupad utredning av förutsättningarna för LOV och olika driftsformer inom vård- och omsorgsboenden behöver genomföras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Ekonomisk rapport

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

4 Ändring av delegationsordning

Dnr 2015/SN 0044 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till ändringar antas.

Beskrivning av ärendet
I åtgärdsplanen för att nå budget i balans 2015 (socialnämnden 2015-09-23, § 1069), föreslås förändringar i delegationsordningen. Ändringarna föreslås gälla till dess delegationsordningen revideras nästa gång (årlig revidering).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Nämndplan 2016

Dnr 2015/SN 0178 003

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

6 Kostnader för omsorg för personer med funktionsnedsättning LSS

Dnr 2015/SN 0173 51

Socialnämndens förslag till beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utrett varför omsorgen för personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner. Utredningen visar att Tyresö inte har högre kostnader jämfört med andra kommuner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Kostnader för omsorg om personer med funktionsnedsättning.pdf

7 Hyressättning i vård- och omsorgsboenden för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2015/SN 0140 51

Socialnämndens förslag till beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att utreda nivåer och metoder för hyressättning i vård- och omsorgsboenden för personer med funktionsnedsättning. Det finns en princip för hyressättning av nya boenden där hyran inte sätts högre än nivån för maxbeloppet för Försäkringskassans bostadstillägg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Utredning.pdf

8 Svar på Motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö *

Dnr 2015/SN 0170 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Västerpartiet lämnade i juni 2015 in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. Socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss.

I motionen anges att antalet personer med psykisk ohälsa ökar och behoven av olika insatser för behandling och rehabilitering blir allt större.

Tyresö Hälsoträdgård är ett personalägt och arbetsintegrerat socialt företag som har bildats i form av en ekonomisk förening. Syftet är att bedriva grön rehabilitering och arbetsträning i natur- och trädgårdsmiljö.

Motionären föreslår att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för att bedriva verksamheten på.

Bilagor
Motionssvar.pdf
Remiss.pdf

9 Sammanträdesplan 2016

Sammanträdesplan 2016

- Sammanträdesplan för socialnämnden 2016 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden 2016.

Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början kl 18:30.

Följande datum föreslås,
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
(31 augusti för bordlagda/brådskande ärenden)
28 september
26 oktober
30 november
21 december

Preliminärt datum för nämndskonferens är den 18 april 2016.

10 Rapportering av ej verkställda beslut

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik.pdf

11 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-09-29.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

12 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Cirkulär 15:28, Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning (bilaga).
Samrådsgruppen Tyresö kommun och Sjukvårdsstyrelse Söder
Minnesanteckningar 2015-09-03 (bilaga).
Kvalitetsenheten, Tyresö kommun
Uppföljningsrapport gruppbostäder 2015 (bilaga)

Bilagor
Cirkulär 15- 28, Preliminära utfall LSS utjämning 2016.pdf
2015-09-03 Minnesanteckningar Samrådsgruppen.pdf
Uppföljningsrapport gruppbostad 2015.pdf

13 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1075 Kravspecifikation och avtalsvillkor LOV boendestöd

Dnr 2013/SN 0113 011

Socialnämndens beslut
1. Förfrågningsunderlaget för upphandling av boendestöd enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV), inklusive bilaga 1-4, antas.
2. LOV inom boendestöd införs 2016-02-01.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade yrkat på avslag på ordförandens förslag om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2014-10-22 att valfrihet enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV) införs för boendestöd enligt socialtjänstlag (2001:453) för personer med:
- psykisk/neuropsykisk funktionsnedsättning,
- begåvningsmässig/intellektuell funktionsnedsättning,
- samsjuklighet/missbruksproblematik.

I samband med beslut om införande av LOV, gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utforma ett förfrågningsunderlag för antagande i socialnämnden.

Socialförvaltningens stab har i samarbete med biståndsavdelningen för personer med funktionsnedsättning, vuxenenheten samt kommunens upphandlingsenhet utformat ett förslag till förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget omfattar administrativa föreskrifter, kravspecifikation och avtalsvillkor, svarsformulär och bilagor som ska fyllas i vid ansökan.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S), Bertil Johansson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar avslag på ordförandens förslag.
Gerd Dufberg (M), Peter Freij (M) och Lars-Owe Larsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S), Bertil Johanssons (S) och Peter Söderlunds (MP) avslagsyrkande.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Administrativa föreskrifter.pdf
Kravspecifikation och avtalsvillkor.pdf
Svarsformulär.pdf
Bilaga 1 Referensuppdrag.pdf
Bilaga 2 Personalens kompetens.pdf
Bilaga 3 Presentation av verksamheten.pdf

§1076 Kundval enligt LOV för vård- och omsorgsboende för äldre

Dnr 2015/SN 0172 50

Socialnämndens beslut
1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för LOV och olika driftsformer inom vård- och omsorgsboenden för äldre.
2. Den fördjupade utredningen ska presenteras för nämnden i mars 2016.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade yrkat på avslag på ordförandens förslag om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla insatsen vård- och omsorgsboenden för äldre enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962).

Det är många komplexa frågor att ta ställning till vid ett införande av LOV. Förvaltningen bedömer därför att en fortsatt fördjupad utredning av förutsättningarna för LOV och olika driftsformer inom vård- och omsorgsboenden behöver genomföras .

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1077 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
- Förenklad budgetuppföljning per 30 september 2015 godkänns.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september 2015 avseende socialnämnden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Ekonomisk rapport.pdf

§1078 Ändring av delegationsordning

Dnr 2015/SN 0044 003

Socialnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till ändringar antas.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar en skriftlig röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I åtgärdsplanen för att nå budget i balans 2015 (socialnämnden 2015-09-23, § 1069), föreslås förändringar i delegationsordningen. Ändringarna föreslås gälla till dess delegationsordningen revideras nästa gång (årlig revidering).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1079 Nämndplan 2016

Dnr 2015/SN 0178 003

Socialnämndens beslut
1. Nämndplanen för budgetåret 2016 antas.
2. Nämndplanen skickas vidare till kommunstyrelsen.

Carl-Johan Karlson (S) meddelar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att tjänstgörande socialdemokrater inte deltar i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag.

Peter Söderlund (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt med hänvisning till vänsterpartiets budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för socialnämnden för budgetåret 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för kommunen. Anvisningar utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för budgetåret 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Ordförandeutlåtande
Se bilaga.

Yrkande
Gerd Dufberg (M), Peter Freij (M) och Lars-Owe Larsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Socialnämndens nämndplan 2016.pdf
Bilaga 1 -Indikatorer nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsgarantier Värdighetsgarantier nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 3 Riskhantering nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 4 Kommunikationsplan nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf

§1080 Kostnader för omsorg för personer med funktionsnedsättning LSS

Dnr 2015/SN 0173 51

Socialnämndens beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utrett varför omsorgen för personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner. Utredningen visar att Tyresö inte har högre kostnader jämfört med andra kommuner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Kostnader för omsorg om personer med funktionsnedsättning.pdf

§1081 Hyressättning i vård- och omsorgsboenden för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2015/SN 0140 51

Socialnämndens beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att utreda nivåer och metoder för hyressättning i vård- och omsorgsboenden för personer med funktionsnedsättning. Det finns en princip för hyressättning av nya boenden där hyran inte sätts högre än nivån för maxbeloppet för Försäkringskassans bostadstillägg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Utredning.pdf

§1082 Svar på Motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö

Dnr 2015/SN 0170 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade yrkat att socialnämnden skulle föreslå bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Västerpartiet lämnade i juni 2015 in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. Socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss. I motionen anges att antalet personer med psykisk ohälsa ökar och behoven av olika insatser för behandling och rehabilitering blir allt större.

Tyresö Hälsoträdgård är ett personalägt och arbetsintegrerat socialt företag som har bildats i form av en ekonomisk förening. Syftet är att bedriva grön rehabilitering och arbetsträning i natur- och trädgårdsmiljö. Motionären föreslår att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för att bedriva verksamheten på.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämnden ska förslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Gerd Dufberg (M) yrkar i enlighet med ordförandens förslag att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S), och Peter Söderlunds (MP) yrkande att motionen ska föreslås bifallas.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Motionssvar.pdf
Remiss.pdf

§1083 Sammanträdesplan 2016

Socialnämndens beslut
- Sammanträdesplan för socialnämnden 2016 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden 2016.

Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början kl 18:30.

Följande datum föreslås,
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
(31 augusti för bordlagda/brådskande ärenden)
28 september
26 oktober
30 november
21 december

Preliminärt datum för nämndskonferens den 18 april 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§1083_prot_20151021.pdf (110 kb)

§1084 Rapportering av ej verkställda beslut

Dnr 2015/SN 0068 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning  - statistik.pdf

§1085 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-09-29.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1086 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Cirkulär 15:28, Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning (bilaga).

Samrådsgruppen Tyresö kommun och Sjukvårdsstyrelse Söder
Minnesanteckningar 2015-09-03 (bilaga).

Kvalitetsenheten, Tyresö kommun
Uppföljningsrapport gruppbostäder 2015 (bilaga)

Skrivelse från Akademikerförbundet SSR och Vision (bilaga).

Bilagor
Cirkulär 15- 28, Preliminära utfall LSS utjämning 2016.pdf
2015-09-03 Minnesanteckningar Samrådsgruppen.pdf
Uppföljningsrapport gruppbostad 2015.pdf
Yttrande från Vision och SSR.pdf

§1087 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Inbjudan till Tyresö kommuns kvalitetsdag 19 november kl 12:00 - 16:30 delas ut vid sammanträdet.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1088 Åtgärder för att nå en budget i balans verksamhetsåret 2016

Dnr 2015/SN 0179 003

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens redovisning noteras.
2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag gällande åtgärder för en budget i balans.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i samband med tertial 1 2016.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Rapporten presenterar förvaltningschefens åtgärder för att uppnå budget i balans. Rapporten redovisar förutsättningarna för budget 2016, åtgärder avseende 2015 och ytterligare åtgärder för budget i balans år 2016.
Åtgärderna kommer att följas upp i samband med tertial 1 2016 och samtidigt görs då en bedömning om det är lämpligt med ytterligare åtgärder.

Bilagor
Åtgärdsplan.pdf