Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-05-25

Sammanträde 2016-05-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Muntlig information om projekt för framtidens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har av styrelsen fått i uppdrag att leda arbetet med en framtidsinriktad översyn av stödet till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Syftet är att skapa samsyn och utforma en gemensam strategi för utveckling av framtidens stöd för målgruppen.

Projektledare Maria Andersson samt Ritva Widgren från samordningsförbundet informerar om projektet.

2 Granskning av TYDA daglig verksamhet

Dnr 2016/SN 0079 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Dagliga verksamheten Tyda har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Tyda är en kommunal verksamhet som är uppdelad i flera mindre enheter, gruppverksamheter.

Förvaltningens bedömning är att Tyda daglig verksamhet har en väl fungerande verksamhet. Verksamheten behöver dock säkerställa att all personal har kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah samt att det finns genomförandeplaner för samtliga brukare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Tyda.pdf
Granskningsrapport TYDA.pdf

3 Granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten

Dnr 2016/SN 0078 013

Socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Förvaltningens åtgärder godkänns.
3. Förvaltningschefen uppdras att komma med en återrapportering på socialnämnden i september 2016.
4. Förvaltningschefen uppdras att utreda hur en framtida överbelastning på myndighetssidan, liknande den på barn- och ungdomsenheten kan undvikas. Strategin presenteras för socialnämnden senast mars 2017.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har på uppdrag från kommundirektören gett en extern utredare i uppdrag att granska rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten, individ- och familjeomsorgen. Granskningen har genomförts under februari-mars 2016. Fokus i uppdraget har varit organisation, kompetens och erfarenhet, arbetssätt och rutiner, samverkan samt ärenden som inte har kunnat fördelas till handläggare på grund av bristande bemanning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning.pdf
Granskningsrapport.pdf

4 Delårsrapport per den 30 april 2016 och prognos för året.

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport per den 30 april 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheterna i kommunal regi. Delårsapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt en kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till och med april överstiger budgeten. Resultatet för de tre verksamhetsområdena är totalt 12,8 mkr. För verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen redovisas nu ett överskott. Prognosen för helåret är dock ett underskott med ca 17 mkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1.pdf
Delårsrapport 1 april 2016.pdf

5 Åtgärder för att nå en budget i balans år 2016

Dnr 2015/SN 0179 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningens redovisning av genomförda, påbörjade och planerade åtgärder noteras.
2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder för en budget i balans år 2016

Beskrivning av ärendet
Vid socialnämndens möte 2015-10-21 beslutade socialnämnden enligt förvaltningens förslag på åtgärder för en budget i balans år 2016. Förvaltningschefen uppdrogs att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i samband med den första delårsrapporten för år 2016.

Av de förslag till åtgärder som beslutades i oktober 2015 så har flera genomförts eller påbörjats. Övriga åtgärder kommer att påbörjas under hösten år 2016. Ytterligare möjliga åtgärder har också identifierats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse åtgärder för budget i balans.pdf

6 Ändrad användning av Vitsippans lokaler *

Dnr 2016/SN 0023 010

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Vitsippans lokaler används från årsskiftet 2016/2017 som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning.

Socialnämndens förslag till beslut
1 Vitsippans lokaler avvecklas som vård- och omsorgsboende för äldre under hösten 2016.

2 Under förutsättning av kommunstyrelsen beslutar att lokalerna ska utgöra bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning så beslutar socialnämnden att bostäderna ska beviljas utifrån beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen.

Beskrivning av ärendet
Björkbackens vård- och omsorgsboende, som ligger på Bollmoravägen 28 D i närheten av Tyresö centrum, består av tre byggnader. Vitsippan är en av boendeenheterna i den äldsta byggnaden, Björkebo. Vitsippan har bland annat trånga hygienutrymmen och dörröppningar, vilket inte uppfyller dagens föreskrifter. Att åtgärda dessa brister så att de uppfyller gällande krav för vård- och omsorgsboende är mycket omfattande och inte ekonomiskt eller verksamhetsmässigt försvarbart.

I Tyresö finns behov av bostäder för äldre personer (60 år och uppåt) med psykisk funktionsnedsättning som börjar få ett omvårdnadsbehov. För många är inte omvårdnadsbehovet så omfattande att det motiverar en plats på vård- och omsorgsboende. Däremot kan det finnas behov av vissa serviceinsatser från hemtjänsten. Förvaltningens bedömning är att behoven av bostäder för denna grupp kommer att bestå framöver. Idag finns inget anpassat boende för denna grupp i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vitsippan.pdf

7 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet

Dnr 2016/SN 0080 50

Socialnämndens förslag till beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsproduktionen förs över från socialnämnden till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
Konsult- och servicekontoret har på uppdrag av kommundirektören genomfört en utredning av kommunens kost- och måltidsverksamhet med syfte att se över hur verksamheten inom kost kan bedrivas med hänsyn till kvalitet, effektivitet och nuvarande kundnöjdhet.

För socialförvaltningen innebär förslaget att ansvaret för kost- och måltidsproduktion för hemtjänst och vård- och omsorgsboendet på Björkbacken flyttas till kommunstyrelsen.

Då socialförvaltningens nuvarande avtal med Fazer är uppsagt, sista dagen för avtalet är den 12 januari 2017, kommer förvaltningen att uppdra till den kommunövergripande måltidsverksamheten att ansvara för levererans av matlådor till hemtjänsten och mat till vård- och omsorgsboendet på Björkbacken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansvar kost och måltidsverksamhet.pdf
Slutrapport utredning kostverksamhet.pdf
BILAGA 1 Nulägesbeskrivning o kartläggning.pdf

8 Överenskommelse angående omhändertagande av avlidna personer

Dnr 2016/SN 0051 012

Socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna antas.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan HSF, bårhusen och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen gäller kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer, där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen.

Syftet med överenskommelsen är att få en enhetlig hantering för alla kommuner i länet. I överenskommelsen tydliggörs kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning gällande transport och bårhusförvaring. Målgruppen är personer som avlidit inom särskilt boende där kommunen är sjukvårdshuvudman. Överenskommelsen börjar gälla den 1 juli 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ö-kommelse.pdf
Rekommendation.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-05-03.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Tjänstemannayttrande VFU vårdutbildningar.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden februari 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden maj.pdf
Meddelandeblad nr 5 Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter.pdf
Nyhetsbrev Samordningsförbundet Östra södertörn nr 3 2016.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §83.pdf
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §87.pdf

12 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1041 Muntlig information om projekt för framtidens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har av styrelsen fått i uppdrag att leda arbetet med en framtidsinriktad översyn av stödet till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Syftet är att skapa samsyn och utforma en gemensam strategi för utveckling av framtidens stöd för målgruppen.
 
Projektledare Maria Andersson från samordningsförbundet informerar om projektet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1041_prot_20160525.pdf (159 kb)

§1042 Granskning av TYDA daglig verksamhet

Dnr 2016/SN 0079 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Dagliga verksamheten Tyda har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Tyda är en kommunal verksamhet som är uppdelad i flera mindre enheter, gruppverksamheter.
 
Förvaltningens bedömning är att Tyda daglig verksamhet har en väl fungerande verksamhet. Verksamheten behöver dock säkerställa att all personal har kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah samt att det finns genomförandeplaner för samtliga brukare.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Tyda.pdf
Granskningsrapport TYDA.pdf

§1043 Granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten

Dnr 2016/SN 0078 013

Socialnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Förvaltningens åtgärder godkänns.
3. Förvaltningschefen uppdras att komma med en återrapportering på socialnämnden i september 2016.
4. Förvaltningschefen uppdras att utreda hur en framtida överbelastning på myndighetssidan, liknande den på barn- och ungdomsenheten kan undvikas. Strategin presenteras för socialnämnden senast mars 2017.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har på uppdrag från kommundirektören gett en extern utredare i uppdrag att granska rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten, individ- och familjeomsorgen. Granskningen har genomförts under februari-mars 2016. Fokus i uppdraget har varit organisation, kompetens och erfarenhet, arbetssätt och rutiner, samverkan samt ärenden som inte har kunnat fördelas till handläggare på grund av bristande bemanning.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) tilläggsyrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att socialnämndens ordförande ska, senast vid sammanträdet den 22 juni 2016, återkomma till socialnämnden med förslag till beslut på omedelbara specificerade, kvantitativa och kvalitativa åtgärder för att tillse att nämnden uppfyller legala krav.
 
Peter Söderlund (MP) stödjer Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande.
 
Lars-Owe Larsson (C) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att socialnämnden har bifallit det.
 
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden har avslagit det.
 
Carl-Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag till Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning.pdf
Granskningsrapport.pdf

§1044 Delårsrapport per den 30 april 2016 och prognos för året.

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens beslut
- Delårsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport per den 30 april 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheterna i kommunal regi. Delårsapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt en kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till och med april överstiger budgeten. Resultatet för de tre verksamhetsområdena är totalt 12,8 mkr. För verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen redovisas nu ett överskott. Prognosen för helåret är dock ett underskott med ca 17 mkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att delårsrapporten noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1.pdf
Delårsrapport 1 april 2016.pdf

§1045 Åtgärder för att nå en budget i balans år 2016

Dnr 2015/SN 0179 003

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens redovisning av genomförda, påbörjade och planerade åtgärder noteras.
2. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder för en budget i balans år 2016 om sammanlagt 2 150 tkr.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Röstförklaring
Peter Freij (M) inkommer med röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid socialnämndens möte 2015-10-21 beslutade socialnämnden enligt förvaltningens förslag på åtgärder för en budget i balans år 2016. Förvaltningschefen uppdrogs att återkomma med en mer konkret beskrivning av åtgärderna i samband med den första delårsrapporten för år 2016.

Av de förslag till åtgärder som beslutades i oktober 2015 så har flera genomförts eller påbörjats. Övriga åtgärder kommer att påbörjas under hösten år 2016. Ytterligare möjliga åtgärder har också identifierats.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att beslutspunkt 2 kompletteras med summan av ytterligare identifierade möjliga åtgärder.
 
Carl-Johan Karlson (S) tilläggsyrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning om en beslutspunkt 3 att socialnämndens ordförande ska, senast vid sammanträde den 22 juni 2016, återkomma till socialnämnden med förslag till beslut på omedelbara specificerade tillkommande åtgärder - uppgående till ett netto om lägst 17 mkr - för att tillse att socialnämndens politikområde uppnår en budget i balans avseende verksamhetsår 2016.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) yrkande om komplettering av beslutspunkt 2 med sammanlagd summa för identifierade möjliga åtgärder och finner att socialnämnden har bifallit det.
 
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande om en beslutspunkt 3 och finner att socialnämnden har avslagit det.
 
Carl-Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag till Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Carl-Johan Karlsons (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja och 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse åtgärder för budget i balans.pdf

§1046 Ändrad användning av Vitsippans lokaler

Dnr 2016/SN 0023 010

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Vitsippans lokaler används från årsskiftet 2016/2017 som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning.

Socialnämndens beslut
1. Vitsippans lokaler avvecklas som vård- och omsorgsboende för äldre under hösten 2016.

2. Under förutsättning av kommunstyrelsen beslutar att lokalerna ska utgöra bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning så beslutar socialnämnden att bostäderna ska beviljas utifrån beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) lämnar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning blank reservation gällande yrkande om återremiss samt skriftlig reservation gällande beslutet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Björkbackens vård- och omsorgsboende, som ligger på Bollmoravägen 28 D i närheten av Tyresö centrum, består av tre byggnader. Vitsippan är en av boendeenheterna i den äldsta byggnaden, Björkebo. Vitsippan har bland annat trånga hygienutrymmen och dörröppningar, vilket inte uppfyller dagens föreskrifter. Att åtgärda dessa brister så att de uppfyller gällande krav för vård- och omsorgsboende är mycket omfattande och inte ekonomiskt eller verksamhetsmässigt försvarbart.
 
I Tyresö finns behov av bostäder för äldre personer (60 år och uppåt) med psykisk funktionsnedsättning som börjar få ett omvårdnadsbehov. För många är inte omvårdnadsbehovet så omfattande att det motiverar en plats på vård- och omsorgsboende. Däremot kan det finnas behov av vissa serviceinsatser från hemtjänsten. Förvaltningens bedömning är att behoven av bostäder för denna grupp kommer att bestå framöver. Idag finns inget anpassat boende för denna grupp i Tyresö.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att ärendet återremitteras för fördjupning av utredningen.
 
Carl-Johan Karlson (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning avslag på socialnämndens förslag till beslut och förslag till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) yrkande om återremiss och finner att socialnämnden har avslagit det.
 
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) avslagsyrkande  och finner att socialnämnden har avslagit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vitsippan.pdf

§1047 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet

Dnr 2016/SN 0080 50

Socialnämndens beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsproduktionen förs över från socialnämnden till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
Konsult- och servicekontoret har på uppdrag av kommundirektören genomfört en utredning av kommunens kost- och måltidsverksamhet med syfte att se över hur verksamheten inom kost kan bedrivas med hänsyn till kvalitet, effektivitet och nuvarande kundnöjdhet.
 
För socialförvaltningen innebär förslaget att ansvaret för kost- och måltidsproduktion för hemtjänst och vård- och omsorgsboendet på Björkbacken flyttas till kommunstyrelsen.
 
Då socialförvaltningens nuvarande avtal med Fazer är uppsagt, sista dagen för avtalet är den 12 januari 2017, kommer förvaltningen att uppdra till den kommunövergripande måltidsverksamheten att ansvara för levererans av matlådor till hemtjänsten och mat till vård- och omsorgsboendet på Björkbacken.

Yrkande
Åsa de Mander (L) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansvar kost och måltidsverksamhet.pdf
Slutrapport utredning kostverksamhet.pdf
BILAGA 1 Nulägesbeskrivning o kartläggning.pdf

§1048 Överenskommelse angående omhändertagande av avlidna personer

Dnr 2016/SN 0051 012

Socialnämndens beslut
- Överenskommelsen med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av avlidna antas.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan HSF, bårhusen och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen gäller kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer, där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen.
 
Syftet med överenskommelsen är att få en enhetlig hantering för alla kommuner i länet. I överenskommelsen tydliggörs kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning gällande transport och bårhusförvaring. Målgruppen är personer som avlidit inom särskilt boende där kommunen är sjukvårdshuvudman. Överenskommelsen börjar gälla den 1 juli 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ö-kommelse.pdf
Rekommendation.pdf

§1049 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik.pdf

§1050 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-05-03.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Tjänstemannayttrande VFU vårdutbildningar.pdf

§1051 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden för maj listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden maj.pdf
Meddelandeblad nr 5 Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter.pdf
Nyhetsbrev Samordningsförbundet Östra södertörn nr 3 2016.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §83.pdf
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-28 §87.pdf

§1052 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Carl-Johan Karlson (S) efterfrågar information om socialnämndens juridiska ansvar. Information kommer lämnas muntligt eller skriftligt vid nästkommande sammanträde.
 
Peter Freij (M) ställer frågor gällande bemötande inom hemtjänsten till hbtq-personer och personer med hiv och om eventuellt behov av kunskap inom området. Frågarna besvaras vid sammanträdet av enhetschef Auli Metsänsalo.

Beslut/Protokollsutdrag
§1052_prot_20160525.pdf (159 kb)