Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-01-25

Sammanträde 2017-01-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Reviderad Nämndplan 2017

Dnr 2016/SN 0158 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sitt möte i oktober år 2016 att anta nämndplan och budget för socialnämndens verksamheter för år 2017. Till följd av beslut av kommunfullmäktige 2015-12-12 föreslås socialnämnden fastställa en reviderad nämndplan för år 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Reviderad nämndplan 2017 - Socialnämnden.pdf
Bilaga 2 reviderad.pdf
Bilaga 3 Riskhanteringsplan för år 2017.pdf
Bilaga 4 Årshjul för år 2017.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys för år 2017.pdf

2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter

Dnr 2016/SN 0229 30

Socialnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjerna antas.
2. Beredskapsplan för socialförvaltningen antagen av socialnämnden 2008-03-19, § 1023 upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har antagit en handlingsplan för trygghet och säkerhet för åren 2016-2019. Handlingsplan är ett övergripande styrdokument som ska konkretiseras genom riktlinjer och rutiner för kommunens verksamheter.
Socialnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Riktlinjer för detta har därmed tagits fram för socialnämndens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf

3 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2016

Dnr 2016/SN 0191 12

Socialnämndens förslag till beslut
1.Redovisningen noteras.
2.Åtgärderna återrapporteras socialnämnden i maj 2017.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamheten för personligt ombud år 2016. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndigheter och utförare. Funktionen finansieras med statsbidrag och ligger inte organisatoriskt under socialnämnden.

I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under år 2016 beskrivs omfattning, prioriteringar, organisation och förbättringsområden som ombudet uppmärksammat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning till länsstyrelsen.pdf
Årsredovisning Personligt ombud 2016.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik.pdf

5 Ärendebalanslista för uppdrag och pågående motioner, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och september. Ärendebalansen för januari 2017 samt pågående motioner redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.

Socialutskottet (extra) 2016-12-30.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut ersättning LOV boendestöd.pdf
Beslut ersättning LOV DV.pdf
Beslut ersättning LOV hemtjänst.pdf
Beslut ersättning LOV sysselsättning.pdf
Ansökan statsbidrag för Personligt ombud 2017.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden jan 2017.docx.pdf
Cirkulär 16068.pdf
Cirkulär 16073.pdf
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017.pdf
Skrivelse från ABC hemtjänst 161216.pdf
Svar till ABC hemtjänst.pdf
Information till kommuner som HSB Omsorg har avtal med.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

9 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1001 Reviderad Nämndplan 2017

Dnr 2016/SN 0158 003

Socialnämndens beslut
- Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017 fastställs.

Röstförklaringar
Carl Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sitt möte i oktober år 2016 att anta nämndplan och budget för socialnämndens verksamheter för år 2017. Till följd av beslut av kommunfullmäktige 2016-12-15 föreslås socialnämnden fastställa en reviderad nämndplan för år 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse med rättelse.pdf
Reviderad nämndplan 2017 - Socialnämnden.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter Reviderad.pdf
Bilaga 2 reviderad.pdf
Bilaga 3 Riskhanteringsplan för år 2017.pdf
Bilaga 4 Årshjul för år 2017.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys för år 2017.pdf

§1002 Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter

Dnr 2016/SN 0229 30

Socialnämndens beslut
1. Riktlinjerna antas.
2. Beredskapsplan för socialförvaltningen antagen av socialnämnden 2008-03-19, § 1023 upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har antagit en handlingsplan för trygghet och säkerhet för åren 2016-2019. Handlingsplan är ett övergripande styrdokument som ska konkretiseras genom riktlinjer och rutiner för kommunens verksamheter.
Socialnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Riktlinjer för detta har därmed tagits fram för socialnämndens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf

§1003 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2016

Dnr 2016/SN 0191 12

Socialnämndens beslut
1.Redovisningen noteras.
2.Åtgärderna återrapporteras socialnämnden i maj 2017.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av verksamheten för personligt ombud år 2016. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndigheter och utförare. Funktionen finansieras med statsbidrag och ligger inte organisatoriskt under socialnämnden.

I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under år 2016 beskrivs omfattning, prioriteringar, organisation och förbättringsområden som ombudet uppmärksammat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning till länsstyrelsen.pdf
Årsredovisning Personligt ombud 2016.pdf

§1004 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning  - statistik.pdf

§1005 Ärendebalanslista för uppdrag och pågående motioner, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och september. Ärendebalansen för januari 2017 samt pågående motioner redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

§1006 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
 
Socialutskottet (extra) 2016-12-30.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Ersättning LOV boendestöd.pdf
Ersättning LOV DV.pdf
Ersättning LOV hemtjänst.pdf
Ersättning LOV sysselsättning.pdf
Ansökan statsbidrag för Personligt ombud 2017.pdf

§1007 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden jan reviderad.pdf
Cirkular 16068.pdf
Cirkulär 16073.pdf
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017.pdf
Skrivelse från ABC hemtjänst 161216.pdf
Svar till ABC hemtjänst.pdf
Information till kommuner som HSB Omsorg har avtal med.pdf
Information till nämnderna om Tyresöiniativet.pdf

§1008 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1009 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson (S) ställer frågor kring förfrågningsunderlag och upphandling av platser på äldreboendet Basilikan som besvaras vid sammanträdet.
 
Peter Söderlund (MP) ställer fråga kring socialjourens öppettider dagar före helgdagar som besvaras vid sammanträdet.
 
T f förvaltningschef Gunny Bäckström informerar om den aktuella situationen i samband med att delegering av HSL uppgifter upphörde inom hemtjänsten vid årsskiftet.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning.

Beslutsgång
Ordförande ställer Carl Johan Karlsons (S) yrkande under proposition och finner att detsamma avslås.