Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-03-29

Sammanträde 2017-03-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Information om måltider inom äldreomsorgen

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Från och med 13 januari 2017 har ansvaret för restaurang Utsikten övergått i kommunal regi, innefattande även produktion av matlådor. Gastronomiska chefen Elin Waltersson från Måltidsservice, kommunstyrelseförvaltningen informerar om måltider inom äldreomsorgen efter övertagandet.

2 Information om ekonomiskt bistånd och arbetslöshet

Dnr 2017/SN 0071 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sofia Lidén, enhetschef på försörjningsstödsenheten och Ewa Eriksson, avdelningschef för Centrum för Arbete och Integration (CAI) informerar om arbetslösa personer som erhållit försörjningsstöd samt de insatser som de erbjuds av arbetscentrum.

Bilagor
Redovisning av försörjningsstöd för februari år 2017.pdf

3 Förändring av arbetsmetod försörjningsstöd

Dnr 2017/SN 0070 52

Socialnämndens förslag till beslut
1. Utbetalning av försörjningsstöd ska, som huvudregel, göras till kvinnan i hushållet från och med 1 juli 2017.
2.Socialförvaltningens handläggare träffar parterna var för sig vid utredning om försörjningsstöd från och med 1 januari 2018. Efter sex månader följs det förändrade arbetssättet upp och utvärderas.

Beskrivning av ärendet
I september 2015 antog socialnämnden i Tyresö en handlingsplan och riktlinjer mot våld i nära relation (§§ 1065 och 1066). Där finns en rad strategier och aktiviteter för att utveckla stödet till människor som är utsatta. Tyresö kommun har därmed en god beredskap att möta problematiken. Arbetsmetoder och riktlinjer behöver ständigt utvecklas för att motverka våld i nära relation.

Socialnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med förslag till komplettering avseende arbetet med våld i nära relation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förändring av arbetsmetod försörörjningsstöd.pdf

4 Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 28 februari avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 28 februari.pdf

5 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling

Dnr 2017/SN 0066 010

Socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Socialförvaltningen överlämnar analysen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunplanen på sitt sammanträde den 19 juni 2017.

Bilagor
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling.pdf

6 Underlag till lokalförsörjningsplan 2018-2027

Dnr 2017/SN 0069 010

Socialnämndens förslag till beslut
1) Underlaget till lokalförsörjningsplanen godkänns.
2) Informationen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett underlag till lokalförsörjningsplanen i enlighet med kommunens riktlinjer för lokalförsörjning.

Bilagor
Underlag till lokalförsörjningsplan 2018-2027.pdf
Underlag till lokalförsörjningsplan.pdf

7 Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet

Dnr 2016/SN 0186 51

Socialnämndens förslag till beslut
1. Översynen noteras.
2. Åtgärder för att minska kostnaderna noteras.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande har gett förvaltningschefen i uppdrag att utreda bakgrunden till att kostnaderna för turbundna resor har ökat de senaste åren. Utredningen har genomförts med stöd av konsulten Sara Haag från företaget Ramböll Management Consulting AB som förmedlats genom kommunens upphandlade konsultförmedling Ework.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna och Alliansen har möjliggjort för större valfrihet inom kommunens välfärdsverksamheter. Den 20 juni 2012 beslutade socialnämnden att införa valfrihet inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Syftet var att möjliggöra för fler att hitta en verksamhet som passar den enskilde och att stimulera utveckling av verksamheten. Ersättningssystemet utformades med incitament för aktörerna att stödja den enskilde för att närma sig arbetsmarknaden enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) intentioner.

Uppföljningen visar att många har valt någon av de nya aktörerna och bland dem är de som erbjuder verksamhet på en arbetsplats populärast. Valfrihetssystemet kan därmed anses mycket lyckad. Sedan dess införande har det geografiska området för vilka aktörer som kan godkännas ökat vilket har lett till kraftigt ökade reskostnader och miljöbelastning inom de turbundna resorna. Ökad samordning och justeringar i valfrihetssystemet behöver därför göras för att motverka den utveckling att mer och mer resurser läggs på resor. Inte minst är det viktigt för att behålla legitimiteten för valfrihetssystemet.

Bilagor
Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet..pdf
Ordförandeuppdrag 161206 Turbundna resor.pdf

8 Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas.
2. Rutiner för anmälan av delegationsbeslut antagna i socialnämnden den 24 januari 2007 (§ 1007) upphävs.
3. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 maj 2017.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande har gett förvaltningschefen för socialförvaltningen i uppdrag att revidera nämndens delegationsordning. Ett förslag till ny delegationsordning har därför arbetats fram.
I samband med omarbetningen av delegationsordningen föreslås att rutiner för anmälan av delegationsbeslut antagna av socialnämnden i januari 2007 (§ 1007) upphävs och ersätts av ett avsnitt i delegationsordningens inledande kapitel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Förslag till reviderad delegationsordning mars 2017-03-22.pdf

9 Ändring av socialnämndens sammanträdesdatum i maj 2017

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämndens sammanträde flyttas från den 22:a till den 29:e maj 2017.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens sammanträde i maj föreslås flyttas från den 22:a till den 29:e maj 2017.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskott 2017-02-17 (extra), 2017-02-20 (extra) 2017-02-28 (ordinarie) samt 2017-03-21 (ordinarie).

Bilagor
Förteckning delegationsbeslut 170322.pdf
Beslut om fördelning av ekonomiskt stöd till ideburna organisationer 2017.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden mars 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden mars 2017.pdf
Cirkulär 17007.pdf
Anvisningsmodellen EKB andelstal 2017.pdf
Uppsägning av övergripande ö-kommelse ensamkommande barn.pdf
Uppsägning ö-kommelse ensamkommande asyl.pdf
Uppsägning av ö-kommelse ensamkommande med UT.pdf
Beslut om tillsyn av IVO 57 an.pdf
Beslut tillsyn IVO av 34 an.pdf
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2016.pdf
Beslut om statsbidrag för personligt ombud 2017.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §44.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 §14.pdf
Skrivelse från FUB..pdf
Svar på brev FUB.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-02-16 §14.pdf
Återrapportering statsbidrag hbt personers situation 2016.pdf

12 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

13 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1018 Information om måltider inom äldreomsorgen

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Från och med 13 januari 2017 har ansvaret för restaurang Utsikten övergått i kommunal regi, innefattande även produktion av matlådor. Gastronomiska chefen Elin Waltersson från Måltidsservice, kommunstyrelseförvaltningen informerar om måltider inom äldreomsorgen efter övertagandet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1018_prot_20170329.pdf (110 kb)

§1019 Information om ekonomiskt bistånd och arbetslöshet

Dnr 2017/SN 0071 52

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sofia Lidén, enhetschef på försörjningsstödsenheten och Ewa Eriksson, avdelningschef för Centrum för Arbete och Integration (CAI) informerar om arbetslösa personer som erhållit försörjningsstöd samt de insatser som de erbjuds av arbetscentrum.

Bilagor
Redovisning av försörjningsstöd för februari år 2017.pdf

§1020 Förändring av arbetsmetod försörjningsstöd

Dnr 2017/SN 0070 52

Socialnämndens beslut
1. Utbetalning av försörjningsstöd ska, som huvudregel, göras till kvinnan i hushållet från och med 1 juli 2017.
2.Socialförvaltningens handläggare träffar parterna var för sig vid utredning om försörjningsstöd från och med 1 januari 2018. Efter sex månader följs det förändrade arbetssättet upp och utvärderas.

Beskrivning av ärendet
I september 2015 antog socialnämnden i Tyresö en handlingsplan och riktlinjer mot våld i nära relation (§§ 1065 och 1066). Där finns en rad strategier och aktiviteter för att utveckla stödet till människor som är utsatta. Tyresö kommun har därmed en god beredskap att möta problematiken. Arbetsmetoder och riktlinjer behöver ständigt utvecklas för att motverka våld i nära relation.
 
Socialnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med förslag till komplettering avseende arbetet med våld i nära relation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förändring av arbetsmetod försörörjningsstöd.pdf

§1021 Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 28 februari avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 28 februari.pdf
Ekonomisk uppföljning februari 2017 ver 29 mars.pdf

§1022 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling

Dnr 2017/SN 0066 010

Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Socialförvaltningen överlämnar analysen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunplanen på sitt sammanträde den 19 juni 2017.

Bilagor
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling.pdf

§1023 Underlag till lokalförsörjningsplan 2018-2027

Dnr 2017/SN 0069 010

Socialnämndens beslut
1) Underlaget till lokalförsörjningsplanen godkänns.
2) Informationen överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett underlag till lokalförsörjningsplanen i enlighet med kommunens riktlinjer för lokalförsörjning.

Bilagor
Underlag till lokalförsörjningsplan 2018-2027.pdf
Underlag till lokalförsörjningsplan.pdf

§1024 Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet

Dnr 2016/SN 0186 51

Socialnämndens beslut
1. Översynen noteras.
2. Åtgärder för att minska kostnaderna noteras.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande har gett förvaltningschefen i uppdrag att utreda bakgrunden till att kostnaderna för turbundna resor har ökat de senaste åren. Utredningen har genomförts med stöd av konsulten Sara Haag från företaget Ramböll Management Consulting AB som förmedlats genom kommunens upphandlade konsultförmedling Ework.
 
Förvaltningen arbetar vidare utifrån utredningens slutsatser. Förvaltningschefen har gett i uppdrag till myndighetschefen för äldre och funktionsnedsatta att göra en genomlysning av individärenden med insatsen turbundna resor i syfta att påbörja samåkning i större omfattning samt se över rutiner vid nya beslut om insatsen. En rutin har också tagits fram för fakturakontroller.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna och Alliansen har möjliggjort för större valfrihet inom kommunens välfärdsverksamheter. Den 20 juni 2012 beslutade socialnämnden att införa valfrihet inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Syftet var att möjliggöra för fler att hitta en verksamhet som passar den enskilde och att stimulera utveckling av verksamheten. Ersättningssystemet utformades med incitament för aktörerna att stödja den enskilde för att närma sig arbetsmarknaden enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) intentioner.
 
Uppföljningen visar att många har valt någon av de nya aktörerna och bland dem är de som erbjuder verksamhet på en arbetsplats populärast.

Valfrihetssystemet kan därmed anses mycket lyckad. Sedan dess införande har det geografiska området för vilka aktörer som kan godkännas ökat vilket har lett till kraftigt ökade reskostnader och miljöbelastning inom de turbundna resorna. Ökad samordning och justeringar i valfrihetssystemet behöver därför göras för att motverka den utveckling att mer och mer resurser läggs på resor. Inte minst är det viktigt för att behålla legitimiteten för valfrihetssystemet.

Bilagor
Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet..pdf
Ordförandeuppdrag Turbundna resor.pdf

§1025 Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas.
2. Rutiner för anmälan av delegationsbeslut antagna i socialnämnden den 24 januari 2007 (§ 1007) upphävs.
3. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 maj 2017.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande har gett förvaltningschefen för socialförvaltningen i uppdrag att revidera nämndens delegationsordning. Ett förslag till ny delegationsordning har därför arbetats fram.

I samband med omarbetningen av delegationsordningen föreslås att rutiner för anmälan av delegationsbeslut antagna av socialnämnden i januari 2007 (§ 1007) upphävs och ersätts av ett avsnitt i delegationsordningens inledande kapitel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Förslag till reviderad delegationsordning mars 2017-03-22.pdf

§1026 Ändring av socialnämndens sammanträdesdatum i maj 2017

Socialnämndens beslut
- Socialnämndens sammanträde flyttas från den 22:a till den 29:e maj 2017.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens sammanträde i maj föreslås flyttas från den 22:a till den 29:e maj 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§1026_prot_20170329.pdf (109 kb)

§1027 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.

Socialutskott 2017-02-17 (extra), 2017-02-20 (extra) 2017-02-28 (ordinarie) samt 2017-03-21 (ordinarie).

Bilagor
Förteckning delegationsbeslut 170322.pdf
Beslut om fördelning av ekonomiskt stöd till ideburna organisationer 2017.pdf

 

 

§1028 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden mars 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden mars 2017.pdf
Cirkulär 17007.pdf
Anvisningsmodellen EKB andelstal 2017.pdf
Uppsägning av övergripande ö-kommelse ensamkommande barn.pdf
Uppsägning ö-kommelse ensamkommande asyl.pdf
Uppsägning av ö-kommelse ensamkommande med UT.pdf
Beslut om tillsyn av IVO 57 an.pdf
Beslut tillsyn IVO av 34 an.pdf
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2016.pdf
Beslut om statsbidrag för personligt ombud 2017.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §44.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 §14.pdf
Skrivelse från FUB..pdf
Svar på brev FUB.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-02-16 §14.pdf
Återrapportering statsbidrag hbt personers situation 2016.pdf

§1029 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1030 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1030_prot_20170329.pdf (109 kb)