Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-04-26

Sammanträde 2017-04-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2016

Dnr 2017/SN 0041 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf
Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf

2 Ekonomisk uppföljning per 31 mars

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

3 Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens förslag till beslut
Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och tillämpas från och med den 1 maj 2017.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens delegationsordning revideras mot bakgrund av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Beslut och övervägande av beslut om att hemlighålla ett barns vistelseort i förhållande till vårdnadshavarna samt beslut och övervägande av beslut om umgängesrätt är enligt domen av principiell betydelse och kan utifrån kommunallagen därmed inte delegeras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring i delegationsordning.pdf
Förslag till ändring i delegationsordning april 2017.pdf

4 Anhörigstöd i Tyresö

Dnr 2017/SN 0088 010

Socialnämndens förslag till beslut
Översynen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen. Inventeringen visar att det anhörigstöd som erbjuds inom kommunen fungerar bra. Det saknas en tydlig struktur för styrning och uppföljning av anhörigstödet i verksamheterna, och policyn för anhörigstöd kan ses över. Stödet till anhöriga är mest utvecklat inom äldreomsorgen. Vidare efterfrågas utbildningsinsatser för att höja kompetensen och vidare utveckla anhörigstödet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anhörigstöd i Tyresö kommun.pdf

5 Förutsättningar för att tillskapa en familjecentral

Dnr 2017/SN 0087 52

Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialförvaltningens utredning om förutsättningar för att inrätta en familjecentral i Tyresö kommun noteras.
2. Socialförvaltningens förvaltningschef ges i uppdrag att vidare utreda specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral inom befintliga resurser.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämndens ordförande att utreda förutsättningar för att eventuellt inrätta en familjecentral i kommunen.

Utredningen visar att berörda aktörer är positiva till att starta familjecentral. Det finns erfarenhet i kommunen av att arbeta med familjecentralsliknande verksamhet och kunskap om vilka möjligheter en sådan samverkan kan medföra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förutsättningar för att tillskapa en familjecentral.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut 2017 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut april 2017.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut_socialnämnden april 2017.pdf

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden april 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden april 2017.pdf
Remissvar från Stockholms län- NR demens april 2017.pdf
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom april 2017.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport april 2017.pdf

10 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1031 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2016

Dnr 2017/SN 0041 014

Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen uppdras att tillse att information om nutrition ingår kommande patientsäkerhetsberättelser.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf
Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf

§1032 Ekonomisk uppföljning per 31 mars

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen i syfte att anpassa verksamheten till budget.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.
5. Avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.
6. Risken för uteblivna intäkter om ca sex miljoner kronor från Migrationsverket för kostnader för ensamkommande barn noteras.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar att mötet ajourneras. Mötet ajourneras mellan klockan 19:15-19:25 samt mellan klockan 20:15-20:30.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Röstförklaring
Peter Freij (M) avsåg vid mötet att inkomma med en röstförklaring för sin räkning men har inte inkommit med denna.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Ordförandeutlåtande
Den ekonomiska uppföljningen visar att tre av fyra myndigheter beräknas hålla den budget man har fått medan bara ett verksamhetsområde inom kommunal regi gör detsamma. Prognosen för kommunal regi Funktionshinder belastas av avvecklingskostnader för personlig assistans som förklarar hela det prognostiserade underskottet. Inom kommunal regi flyktingverksamhet beror det prognostiserade underskottet på en hyreshöjning. De betydande underskotten hittar jag på myndigheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) och kommunal regi äldreomsorg. Inom myndighet IFO kan vi se en positiv utveckling avseende personalsituationen och vi står därför starkare än många andra kommuner i det avseendet. Nu ska vi använda de positiva förutsättningarna vi har för att bygga en välfungerande och hållbar verksamhet inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat. Här har förvaltningen identifierat en rad konkreta aktiviteter som ska göra att vi får ut mer verksamhet för varje satsad krona. Jag ser också att nämnden kan vara tydligare i sina riktlinjer för att vara vägledande i handläggningen av barn-, ungdom och vuxenärenden. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att föreslå ändringar i dessa riktlinjer. Inom den kommunala äldreomsorgen pågår ett helt avgörande arbete för att anpassa styrning och arbetsmetoder till den ekonomiska ramen. Vid en revisionsgranskning av den samlade flyktingverksamheten upptäcktes att det inte finns några rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att ta fram sådana rutiner. Vi behöver även se på möjligheten att enheter som beräknas hålla sin budget kan vara med och bidra till nämndens resultat. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att identifiera och säkra dessa överskott.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning mars 2017.pdf
Socialförvaltningen mars 2017.pdf
Ordförandes förslag till beslut avseende ekonomisk uppföljning per den 31 mars.pdf
Ordförandeutlåtande avseende ekonomisk uppföljning per den 31 mars.pdf
Särskilt yttrande från Carl-Johan Karlsson (S)
Röstförklaring från Peter Freij (M)

§1033 Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och tillämpas från och med den 1 maj 2017.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens delegationsordning revideras mot bakgrund av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Beslut och övervägande av beslut om att hemlighålla ett barns vistelseort i förhållande till vårdnadshavarna samt beslut och övervägande av beslut om umgängesrätt är enligt domen av principiell betydelse och kan utifrån kommunallagen därmed inte delegeras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring i delegationsordning.pdf
Förslag till ändring i delegationsordning april 2017.pdf

§1034 Anhörigstöd i Tyresö

Dnr 2017/SN 0088 010

Socialnämndens beslut
- Översynen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen. Inventeringen visar att det anhörigstöd som erbjuds inom kommunen fungerar bra. Det saknas en tydlig struktur för styrning och uppföljning av anhörigstödet i verksamheterna, och policyn för anhörigstöd kan ses över. Stödet till anhöriga är mest utvecklat inom äldreomsorgen. Vidare efterfrågas utbildningsinsatser för att höja kompetensen och vidare utveckla anhörigstödet.

Ordförandeutlåtande
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (§10 Kap. 5 SoL). Denna översyn av anhörigstödet i Tyresö visar att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående och att det i huvudsak fungerar bra. De brister i uppföljning och redovisning av stödet som översynen har identifierat rättas nu till.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anhörigstöd i Tyresö kommun.pdf
Ordförandeutlåtande avseende ärende om anhörigstöd i Tyresö.pdf

§1035 Förutsättningar för att tillskapa en familjecentral

Dnr 2017/SN 0087 52

Socialnämndens beslut
1. Socialförvaltningens utredning om förutsättningar för att inrätta en familjecentral i Tyresö kommun noteras.
2. Socialförvaltningens förvaltningschef ges i uppdrag att vidare utreda specifika förutsättningar för att inrätta en familjecentral inom befintliga resurser.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämndens ordförande att utreda förutsättningar för att eventuellt inrätta en familjecentral i kommunen.
 
Utredningen visar att berörda aktörer är positiva till att starta familjecentral. Det finns erfarenhet i kommunen av att arbeta med familjecentralsliknande verksamhet och kunskap om vilka möjligheter en sådan samverkan kan medföra.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är och ska vara en familjevänlig plats. Vår vision är att vara en av de bästa boendekommunerna i landet. Här finns förutom bra skolor ett stort utbud av fritidsaktiviteter, natur och olika råd- och stödinsatser för familjer som behöver det. En del av dessa erbjuds av kommunen som öppen förskola och familjepedagoger, andra av landstinget i form av mödravårds- och barnavårdscentral. Dessa verksamheter finns visserligen lokaliserat i samma byggnad, men de ligger fortfarande frånskilt och uppdelat. Det gör att en del samordningsvinster går förlorade. Flera kommuner har väl fungerande familjecentraler där stödet till familjer är samlat och samordnat, bl a Nacka, Ekerö och Vallentuna. Genom att samlokalisera familjestödet kan kunskapen om varandras professioner och stödinsatser öka och möjligheten att samordna insatserna bli bättre. I samband med den stora omvandlingen av Norra Tyresö centrum finns det ett utmärkt tillfälle att se på möjligheten att samordna familjestödet på ett mer genomtänkt sätt även i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förutsättningar för att tillskapa en familjecentral.pdf
Ordförandeutlåtande avseende ärende om förutsättningar för att tillskapa en familjecentral.pdf

§1036 Rapportering av ej verkställda beslut 2017 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2017/SN 0085 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per den 31 mars 2017 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut april 2017.pdf

§1037 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut_socialnämnden april 2017.pdf

§1038 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden april 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden april 2017.pdf
Remissvar från Stockholms län- NR demens april 2017.pdf
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom april 2017.pdf

§1039 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Information från ordförande
Ordförande informerade om att vuxenenheten och enheten för försörjningsstöd har HBTQ-certifierats vilket uppmärksammats vid en ceremoni 2017-04-25.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport april 2017.pdf

§1040 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Gerd Dufberg (M) ställde fråga om nutrition som besvarades vid sammanträdet.

Christina Rosén (V) ställde fråga nämndkonferens 2017-05-12 som besvarades vid sammanträdet.

Gerd Dufberg (M) ställde fråga om användning av tolkar inom socialförvaltningens verksamheter som besvarades vid sammansträdet.

Gisela Jansson (S) ställde fråga om fråga om vuxna med psykisk ohälsa som besvarades vid sammanträdet.

Lilian Nylander (MP) ställde fråga om narkotikabruk i Tyresö som besvarades vid sammanträdet.

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1040_prot_20170426.pdf (111 kb)