Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-05-29

Sammanträde 2017-05-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskning av boendestöd i Tyresö kommun

Dnr 2017/SN 0097 013

Socialnämndens förslag till beslut
1) Granskningarna noteras.
2) Åtgärder till följd av granskningen av boendestödet återrapporteras till socialnämnden under hösten år 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört granskning av kommunens verksamheter för boendestöd. I april år 2016 infördes lag om valfrihetssystem för boendetöd inom vilken tre privata utförare är anslutna utöver det boendestöd som bedrivs i kommunal regi.

Resultatet av granskningarna kommer att återkopplas med respektive utförare. De verksamheter som inte bedömts uppnå grön kvalitetsnivå i granskningen kommer att följas upp. Åtgärdsplaner kommer att begäras in av de privata utförarna och ett arbete kommer nu att påbörjas boendestödet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning boendstöd.pdf
Granskningsrapport boendestöd Stora Sköndal 2017.pdf
Granskningsrapport boendestöd Lindalen 2017.pdf
Granskningsrapport boendestöd Bra Liv i Sverige 2017.pdf
Granskningsrapport boendestöd kommunalregi 2017.pdf

2 Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapporter för tertial 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1.pdf
Individ- och familjeomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Delårsrapport 1 2017.pdf
Äldreomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf

3 Återrapport av åtgärder avseende personligt ombud

Dnr 2016/SN 0191 12

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
I redogörelsen för verksamheten för personligt ombud för år 2016 identifieras olika förbättringsområden inom socialnämndens verksamheter. I denna tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som påbörjats eller genomförts inom socialnämndens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering personligt ombud.pdf

4 Enkät till socialnämndens utförare angående konsekvenser av en eventuell vinstbegränsning

Dnr 2017/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av socialnämndens ordförande har socialförvaltningen bett privata utförare inom socialnämndens verksamheter som är upphandlade enligt lag om offentlig upphandling eller enligt lag om valfrihetssystem privata utförare att besvara en fråga gällande konsekvenser av en eventuell vinstberäkning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse enkät konsekvenser av vinstbegränsning.pdf
Ordförandeuppdrag.pdf

5 Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning

Dnr 2017/SN 0100 016

Socialnämndens förslag till beslut
- Tjänsteskrivelsen antas som socialnämndens svar på revisionsrapporten om flyktingmottagning i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har konsultföretaget PWC granskat kommunens flyktingmottagning. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att det finns en tydlig samverkan och även tydlighet i ansvar och roller inom verksamhetsområdet flyktingmottagning. Granskningen visar på två utvecklingsområden avseende tydliga mål och strategier som vägledning för mottagandet samt en sammanhållande funktion avseende nätverk för återsökare av statsbidrag.

Med anledning av revisorernas rapport har socialförvaltningen sammanställt förvaltningens svar till revisorernas rekommendationer, och föreslår att socialnämnden antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Svar på revisionsrapport flytkingmottagande.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016.pdf

6 Revidering av värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Dnr 2017/SN 0099 50

Socialnämndens förslag till beslut
1. Reviderade värdighetsgarantier antas.
2. De reviderade värdighetsgarantierna gäller från och med 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har utarbetat reviderade värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Tyresö kommun. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska känna till värdighetsgarantierna och arbeta för att de följs.

Tidigare har hemtjänsten respektive kommunens vård- och omsorgsboenden arbetat efter separata och mer specifika garantier. De nya värdighetsgarantier som ska gälla från och med den 1 januari 2018 avser all äldreomsorg i Tyresö kommun. Därmed tar värdighetsgarantierna sikte på de förhållningssätt som är gemensamma och intar ett mer övergripande förhållningssätt än de tidigare garantierna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderade värdighetsgarantier.pdf
Reviderade Värdighetsgarantier äldreomsorgen.pdf

7 Revidering av delegationsordningen 2017

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Ändringar i delegationsordningen godkänns enligt förslaget i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 maj 2017 gäller den reviderade delegationsordningen som socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 29 mars 2017 (Reviderad den 26 april 2017). Vid tillämpningen av den nya delegationsordningen har det visat sig att ett antal punkter under verksamhetsområde individ- och familjeomsorg behöver ändras eller läggas till. Ändringarna föreslås börja gälla när protokollet har justerats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering delegatinsordning.pdf

8 Fullmakt för kommunjurist att företräda socialnämnden

Dnr 2017/SN 0101 012

Socialnämndens förslag till beslut
1) Fullmakt ges till kommunjuristen Engin Ceylan eller den han förordnar i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärende som faller inom socialnämndens verksamhetsområde.
2) Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
3) Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun för kommunstyrelsen kommunens talan i alla mål och ärenden om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Det följer av kommunstyrelsens reglemente. Av socialnämndens reglemente följer dock att socialnämnden själv har processbehörighet och för sin egen talan. Kommunjuristen biträder både kommunstyrelsen och övriga nämnder som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas. Rätten att företräda kommunen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår. Mot bakgrund av det behöver en fullmakt för kommunjuristen utfärdas.

Bilagor
Fullmakt kommunjurist.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-05-16.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut maj.pdf
Beslut om förändring valfrihetssystem daglig verksamhet.pdf

10 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden maj 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden maj 2017.pdf
Information om ersättning, ensamkommande.pdf
Omställningskostnader - kommunlista rangordning.pdf
Omställningskostnader - kommunlista bokstavsordning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §93.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §96.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §101.pdf
Redovisning av utvecklingsmedel 2016 Våld i nära relation.pdf

11 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Rapport maj.pdf

12 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1041 Granskning av boendestöd i Tyresö kommun

Dnr 2017/SN 0097 013

Socialnämndens beslut
1)       Granskningarna noteras.
2)       Åtgärder till följd av granskningen av boendestödet återrapporteras till socialnämnden under hösten år 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört granskning av kommunens verksamheter för boendestöd. I april år 2016 infördes lag om valfrihetssystem för boendetöd inom vilken tre privata utförare är anslutna utöver det boendestöd som bedrivs i kommunal regi.
 
Resultatet av granskningarna kommer att återkopplas med respektive utförare. De verksamheter som inte bedömts uppnå grön kvalitetsnivå i granskningen kommer att följas upp. Åtgärdsplaner kommer att begäras in av de privata utförarna och ett arbete kommer nu att påbörjas boendestödet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning boendstöd.pdf
Granskningsrapport boendestöd Stora Sköndal 2017.pdf
Granskningsrapport boendestöd Lindalen 2017.pdf
Granskningsrapport boendestöd Bra Liv i Sverige 2017.pdf
Granskningsrapport boendestöd kommunalregi 2017.pdf

§1042 Delårsrapport 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
1. Delårsrapporter för tertial 1 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1.pdf
Individ- och familjeomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Delårsrapport 1 2017.pdf
Äldreomsorgen Delårsrapport 1 2017.pdf
Bilaga delårsbokslut 1 för IFO.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

§1043 Återrapport av åtgärder avseende personligt ombud

Dnr 2016/SN 0191 12

Socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
I redogörelsen för verksamheten för personligt ombud för år 2016 identifieras olika förbättringsområden inom socialnämndens verksamheter. I denna tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som påbörjats eller genomförts inom socialnämndens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering personligt ombud.pdf

§1044 Enkät till socialnämndens utförare angående konsekvenser av en eventuell vinstbegränsning

Dnr 2017/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av socialnämndens ordförande har socialförvaltningen bett privata utförare inom socialnämndens verksamheter som är upphandlade enligt lag om offentlig upphandling eller enligt lag om valfrihetssystem privata utförare att besvara en fråga gällande konsekvenser av en eventuell vinstberäkning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse enkät konsekvenser av vinstbegränsning.pdf
Ordförandeuppdrag.pdf

§1045 Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning

Dnr 2017/SN 0100 016

Socialnämndens beslut
- Tjänsteskrivelsen antas som socialnämndens svar på revisionsrapporten om flyktingmottagning i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har konsultföretaget PWC granskat kommunens flyktingmottagning. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att det finns en tydlig samverkan och även tydlighet i ansvar och roller inom verksamhetsområdet flyktingmottagning. Granskningen visar på två utvecklingsområden avseende tydliga mål och strategier som vägledning för mottagandet samt en sammanhållande funktion avseende nätverk för återsökare av statsbidrag.
 
Med anledning av revisorernas rapport har socialförvaltningen sammanställt förvaltningens svar till revisorernas rekommendationer, och föreslår att socialnämnden antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Svar på revisionsrapport flytkingmottagande.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016.pdf

§1046 Revidering av värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Dnr 2017/SN 0099 50

Socialnämndens beslut
1. Reviderade värdighetsgarantier antas.
2. De reviderade värdighetsgarantierna gäller från och med 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har utarbetat reviderade värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Tyresö kommun. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska känna till värdighetsgarantierna och arbeta för att de följs.
 
Tidigare har hemtjänsten respektive kommunens vård- och omsorgsboenden arbetat efter separata och mer specifika garantier. De nya värdighetsgarantier som ska gälla från och med den 1 januari 2018 avser all äldreomsorg i Tyresö kommun. Därmed tar värdighetsgarantierna sikte på de förhållningssätt som är gemensamma och intar ett mer övergripande förhållningssätt än de tidigare garantierna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderade värdighetsgarantier.pdf
Reviderade Värdighetsgarantier äldreomsorgen.pdf

§1047 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2017/SN 0054 003

Socialnämndens beslut
- Ändringar i delegationsordningen godkänns enligt förslaget i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 maj 2017 gäller den reviderade delegationsordningen som socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 29 mars 2017 (Reviderad den 26 april 2017). Vid tillämpningen av den nya delegationsordningen har det visat sig att ett antal punkter under verksamhetsområde individ- och familjeomsorg behöver ändras eller läggas till. Ändringarna föreslås börja gälla när protokollet har justerats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering delegatinsordning.pdf

§1048 Fullmakt för kommunjurist att företräda socialnämnden

Dnr 2017/SN 0101 012

Socialnämndens beslut
1) Fullmakt ges till kommunjuristen Engin Ceylan eller den han förordnar i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärende som faller inom socialnämndens verksamhetsområde.
2) Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
3) Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun för kommunstyrelsen kommunens talan i alla mål och ärenden om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Det följer av kommunstyrelsens reglemente. Av socialnämndens reglemente följer dock att socialnämnden själv har processbehörighet och för sin egen talan. Kommunjuristen biträder både kommunstyrelsen och övriga nämnder som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas. Rätten att företräda kommunen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår. Mot bakgrund av det behöver en fullmakt för kommunjuristen utfärdas.

Bilagor
Fullmakt kommunjurist.pdf

§1049 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-05-16.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut maj.pdf
Beslut om förändring valfrihetssystem daglig verksamhet.pdf

§1050 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden maj 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden maj 2017.pdf
Information om ersättning, ensamkommande.pdf
Omställningskostnader - kommunlista rangordning.pdf
Omställningskostnader - kommunlista bokstavsordning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §93.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §96.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §101.pdf
Redovisning av utvecklingsmedel 2016 Våld i nära relation.pdf

§1051 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2017/SN 0008 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Rapport maj.pdf

§1052 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om att en målkonferens planeras för ledamöter och ersättare i socialnämnden måndagen den 4 september.

Beslut/Protokollsutdrag
§1052_prot_20170529.pdf (108 kb)