Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-09-27

Sammanträde 2017-09-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Redovisade pågående och planerade åtgärder noteras.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta identifiera och initiera effektiviseringsåtgärder.
4. Socialnämnden anhåller att kommunfullmäktige tillåter ett underskott med 28 138 tkr (varav flyktingmottagande 10 660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1 733 tkr för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3 623 tkr för äldreomsorgen.
5. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 2.pdf
Delårsrapport 2 Individ- och familjeomsorgen 2017.pdf
Delårsrapport 2 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2017.pdf
Delårsrapport 2 Äldreomsorgen 2017.pdf
Åtgärder Socialförvaltningen.pdf
Försörjningsstöd 2016 - 2017.pdf

2 Avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2016/SN 0170 50

Socialnämndens förslag till beslut
1) Björkbackens vård- och omsorgsboende avvecklas i två etapper fram till år 2020.
2) Boendeplatserna på avdelningarna Syrenen och Näckrosen vid Björkbackens vård- och omsorgsboende flyttas till vård- och omsorgsboende Villa Basilika under våren 2018.
3) Resterande boendeplatser vid Björkbackens vård- och omsorgsboende flyttas till det tillkommande vård- och omsorgsboendet som planeras uppföras i Tyresö centrum under år 2020.
4) Det tillkommande vård- och omsorgsboendet som planeras uppföras i Tyresö centrum ska bedrivas i kommunal regi.
5) Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för socialnämnden en ekonomisk plan för hur det tillkommande vård- och omsorgsboendet som uppförs i centrala Tyresö ska drivas i kommunal regi.

Beskrivning av ärendet
Det finns brister i lokalerna på Björkbackens vård- och omsorgsboende som har 104 permanenta boendeplatser. Arbetsmiljöverket har förbjudit Tyresö kommunen att bedriva omsorgsverksamhet från 15 juni 2019 om inte bristerna i arbetsmiljön åtgärdats. En ombyggnation bedöms för kostsam. Björkbackens vård- och omsorgsboende föreslås istället avvecklas i två etapper fram till år 2020. De boende föreslås flyttas till de tillkommande boendena Villa Basilika som står klart våren 2018 och boendet som uppförs av Hemsö Fastighets AB i centrala Tyresö som startas år 2020.

Ordförandeutlåtande
Alliansens ambition är att kunna erbjuda moderna och fräscha lägenheter till våra äldre inom äldreomsorgen. De befintliga lägenheterna på Björkbacken och Ängsgården är dessvärre i behov av renovering och alla har inte egen toalett. Dessutom är arbetsmiljön på vissa håll otillräcklig då badrum och dörrar är för små. Bara för att åtgärda arbetsmiljöbristerna krävs en ordentlig investering om 35 Mkr och ytterligare resurser krävs för att rusta lägenheterna i övrigt. Tack vare den kraftiga utbyggnaden av vård- och omsorgsplatser för äldre i kombination med en lägre behovsutveckling än förväntat kan vi istället ersätta gamla lokaler med nya. Det betyder att vi kommer att erbjuda plats på vård- och omsorgsboenden som alla är byggda på 2000-talet och är därmed bättre anpassade till dagens behov och arbetssätt inom äldreomsorgen.

Valfriheten och mångfalden är en annan hjärtefråga för oss i Alliansen. Därför har vi framgångsrikt sett till att fler aktörer har fått starta äldreomsorg i vår kommun. De är efterfrågade alternativ och komplement till den kommunala äldreomsorgen som många uppskattar. De tillkommande vård- och omsorgsboendena är inga undantag. Men i samband med att vi nu beslutar att avveckla verksamheten i det sista kommunala äldreboendet ger vi förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en ekonomisk plan för att möjliggöra för att ett av de nya äldreboendena ska drivas i kommunal regi. På så sätt kan vi erbjuda en maximal valfrihet och en bra balans mellan kommunal och upphandlad verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avseende Björkbacken.pdf

3 Avveckling av Ängsgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/SN 0188 50

Socialnämndens förslag till beslut
1. Ängsgårdens vård- och omsorgsboende avvecklas under år 2018.
2. Boendeplatserna vid Ängsgårdens vård- och omsorgsboende flyttas till vård- och omsorgsboendet Villa Basilika.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendet Ängsgården med 21 platser för personer med demenssjukdom föreslås avvecklas under våren 2018 för att ge plats åt en skola. De boende kan då flyttas till det tillkommande vård- och omsorgsboendet Villa Basilika.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avseende Ängsgården.pdf

4 Svar på motion "En utvecklad äldreomsorg" *

Dnr 2016/SN 0212 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Bilagor
Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-08-16 (extra utskott), 2017-08-29 (ordinarie sammanträde), 2017-09-06 (extra utskott) 2017-09-14 (extra utskott).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

6 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelande september 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden september 2017.pdf
Fortsatt stora regionala skillnader i ekonomiskt bistånd.pdf
Beslut JO 2017-09-05.pdf
Dom kammarrätten 2017-09-12. Mål nr 3633-17, 4461-17, 5021-17 Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Dom kammarrätten mål nr 5203-17, Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 §84.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 §85.pdf
Svar till Migrationsverket 2017-09-11.pdf

7 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1077 Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ett underskott med 28 138 tkr (varav flyktingmottagande 10 660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1 733 tkr för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3 623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Socialnämndens beslut
2. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
3. Redovisade pågående och planerade åtgärder noteras.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta identifiera och initiera effektiviseringsåtgärder.
5. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Carl Johan Karlson (S) meddelar för de socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning att socialdemokraterna inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 1 socialnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.
 
Peter Söderlund (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 1 socialnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämndens beslutspunkt 2 ska ändras till att delårsrapport 2 för socialnämndens verksamhetsområden noteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkanden och finner att socialnämnden avslår dem.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 2.pdf
Delårsrapport 2 Individ- och familjeomsorgen 2017.pdf
Delårsrapport 2 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2017.pdf
Delårsrapport 2 Äldreomsorgen 2017.pdf
Åtgärder Socialförvaltningen.pdf
Försörjningsstöd 2016 - 2017.pdf
Reservation (S).pdf
Särskilt yttrande (MP).pdf

§1078 Avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2016/SN 0170 50

Socialnämndens beslut
1) Mötet ajourneras från kl 20:50 till 21:00.
2) Björkbackens vård- och omsorgsboende avvecklas i två etapper fram till år 2020.
3) Boendeplatserna på avdelningarna Syrenen och Näckrosen vid Björkbackens vård- och omsorgsboende flyttas till vård- och omsorgsboende Villa Basilika under våren 2018.
4) Resterande boendeplatser vid Björkbackens vård- och omsorgsboende flyttas till det tillkommande vård- och omsorgsboendet som planeras uppföras i Tyresö centrum under år 2020.
5) Det tillkommande vård- och omsorgsboendet som planeras uppföras i Tyresö centrum ska bedrivas i kommunal regi.
6) Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för socialnämnden en ekonomisk plan för hur det tillkommande vård- och omsorgsboendet som uppförs i centrala Tyresö ska drivas i kommunal regi.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Peter Söderlund (MP) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Det finns brister i lokalerna på Björkbackens vård- och omsorgsboende som har 104 permanenta boendeplatser. Arbetsmiljöverket har förbjudit Tyresö kommunen att bedriva omsorgsverksamhet från 15 juni 2019 om inte bristerna i arbetsmiljön åtgärdats. En ombyggnation bedöms för kostsam. Björkbackens vård- och omsorgsboende föreslås istället avvecklas i två etapper fram till år 2020. De boende föreslås flyttas till de tillkommande boendena Villa Basilika som står klart våren 2018 och boendet som uppförs av Hemsö Fastighets AB i centrala Tyresö som startas år 2020.

Ordförandeutlåtande
Alliansens ambition är att kunna erbjuda moderna och fräscha lägenheter till våra äldre inom äldreomsorgen. De befintliga lägenheterna på Björkbacken och Ängsgården är dessvärre i behov av renovering och alla har inte egen toalett. Dessutom är arbetsmiljön på vissa håll otillräcklig då badrum och dörrar är för små. Bara för att åtgärda arbetsmiljöbristerna krävs en ordentlig investering om 35 Mkr och ytterligare resurser krävs för att rusta lägenheterna i övrigt. Tack vare den kraftiga utbyggnaden av vård- och omsorgsplatser för äldre i kombination med en lägre behovsutveckling än förväntat kan vi istället ersätta gamla lokaler med nya. Det betyder att vi kommer att erbjuda plats på vård- och omsorgsboenden som alla är byggda på 2000-talet och är därmed bättre anpassade till dagens behov och arbetssätt inom äldreomsorgen.

Valfriheten och mångfalden är en annan hjärtefråga för oss i Alliansen. Därför har vi framgångsrikt sett till att fler aktörer har fått starta äldreomsorg i vår kommun. De är efterfrågade alternativ och komplement till den kommunala äldreomsorgen som många uppskattar. De tillkommande vård- och omsorgsboendena är inga undantag. Men i samband med att vi nu beslutar att avveckla verksamheten i det sista kommunala äldreboendet ger vi förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en ekonomisk plan för att möjliggöra för att ett av de nya äldreboendena ska drivas i kommunal regi. På så sätt kan vi erbjuda en maximal valfrihet och en bra balans mellan kommunal och upphandlad verksamhet.

Yrkande
1. Carl Johan Karlson (S) yrkar ajournering i tio minuter.

2. Peter Söderlund (MP) yrkar på återremiss avseende beslutspunkterna 2, 3 och  4 för kompletterande underlag för ekonomiska beräkningar.

3. Carl Johan Karlson (S) yrkar på återremiss avseende beslutspunkterna 2, 3 och 4 för kompletterande utredning om kostnader för renovering och dygnspris per plats.


4. Gerd Dufberg (M) och Birgitta Soccorsi (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.

5. Carl Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämnden avseende beslutspunkterna 2,3 och 4 ska föreslå beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden ska ajourneras i tio minuter och finner att socialnämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om återremiss och avgöra ärendet på dagens sammanträde.

Carl Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds MP) yrkande om återremiss röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll 1. Socialnämnden avslår därmed Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds MP) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget avseende beslutspunkterna 2, 3 och 4.
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande. Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
 
Carl Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll 2. Socialnämnden avslår därmed Carl Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande.
 
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget avseende beslutspunkterna 5 och 6 och finner att socialnämnden bifaller det.
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avseende Björkbacken.pdf
Tjänsteskrivelse Rättad 170927.pdf

§1079 Avveckling av Ängsgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/SN 0188 50

Socialnämndens beslut
1. Ängsgårdens vård- och omsorgsboende avvecklas under år 2018.
2. Boendeplatserna vid Ängsgårdens vård- och omsorgsboende flyttas till vård- och omsorgsboendet Villa Basilika.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.
Protokollsanteckning
Peter Söderlund (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendet Ängsgården med 21 platser för personer med demenssjukdom föreslås avvecklas under våren 2018 för att ge plats åt en skola. De boende kan då flyttas till det tillkommande vård- och omsorgsboendet Villa Basilika.

Yrkande
1. Carl Johan Karlson (S) yrkar på återremiss för utredning med nytt förslag i enlighet med socialdemokraternas reservation vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-07, § 22.
 
2. Gerd Dufberg (M) yrkar avslag på återremissyrkandet.

3. Peter Freij (M) och Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

4. Carl Johan Karlson (S) yrkar att socialnämnden ska föreslå beslut till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl Johan Karlsons (S) yrkande om återremiss och avgöra ärendet på dagens sammanträde.
 
Carl Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag till Carl Johan Karlsons (S) yrkande om återremiss röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat : 6 ja, 4 nej, 1 avstår, se bifogat omröstningsprotokoll 1. Socialnämnden avslår därmed Carl Johan Karlsons (S) yrkande.

Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl Johan Karlsons (S) yrkande. Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
 
Carl Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Carl Johan Karlsons (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 4 nej och 1 avstår, se omröstningsprotokoll 2. Socialnämnden avslår därmed Carl Johan Karlsons (S) yrkande.
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avseende Ängsgården.pdf

§1080 Svar på motion "En utvecklad äldreomsorg"

Dnr 2016/SN 0212 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Carl Johan Karlsons (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Yrkande
1. Carl Johan Karlson (S) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
2. Gerd Dufberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl Johan Karlsons (S) yrkande.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
 
Carl Johan Karlson (S) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag till Carl Johan Karlsons (S) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 4 nej, 1 avstår, se omröstningsprotokoll. Socialnämnden avslår därmed Carl Johan Karlsons (S) yrkande.
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

§1081 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-08-16 (extra utskott), 2017-08-29 (ordinarie sammanträde), 2017-09-06 (extra utskott) 2017-09-14 (extra utskott).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1082 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelande september 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden september 2017.pdf
Fortsatt stora regionala skillnader i ekonomiskt bistånd.pdf
Beslut JO 2017-09-05.pdf
Dom kammarrätten 2017-09-12. Mål nr 3633-17, 4461-17, 5021-17 Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Dom kammarrätten mål nr 5203-17, Rätt att ta del av allmän handling.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 §84.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 §85.pdf
Svar till Migrationsverket 2017-09-11.pdf

§1083 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1083_prot_20170927.pdf (108 kb)