Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2023-04-26

Sammanträde 2023-04-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Information om bostadsförsörjning från Länsstyrelsen

Diarienummer 2023/SBF 0024

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm deltar vid stadsbyggnadsutskottets sammanträde och presenterar läget i länet vad gäller bostadsmarknaden samt ger information om riktlinjer för bostadsförsörjning.

2 Antagande av detaljplan Hällebo, Näsby 4:221

Diarienummer KSM-2021-1437-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en dagverksamhet alternativt bostäder i form av ett gruppboende i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3. En gruppbostad kräver däremot ett så pass stort utrymme att den inte samtidigt kan kombineras med andra användningar.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskning inkom totalt åtta yttranden.
Länsstyrelsen och Lantmäteriet hade inga synpunkter på granskningsförslaget. De synpunkter som inkommit från privatpersoner ifrågasätter byggnadens volym och en förtätning i form av en dagverksamhet eller ett gruppboende i området.

Efter granskningen har planbestämmelsen a1 och n1 justerats till generella planbestämmelser. Planbestämmelserna avser all kvartersmark inom planområdet. Planhandlingarna har uppdaterats med en volymstudie och justerats med redaktionella ändringar.

Planarbetet bedrivs med standardförande. En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte beröra barn. Detaljplanearbetet finansieras genom medel från medelreserven. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Näsby 4:221,
Hällebo kan gå vidare för antagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP Hällebo_Nasby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning_DP Hällebo_Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse för DP Hällebo_Näsby 4.221.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande för DP Hällebo, Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 48.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf

3 Planuppdrag för vård- och omsorgsboende på Tyresövägen/Strandallén/Björkvägen

Diarienummer KSM-2023-301-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Tyresövägen/Strandallén/Björkvägen med standardförfarande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tillstånd att bedriva vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens lokaler i Bollmora fram till och med juni 2023, därefter inträder Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud, om inte lokalerna anpassas efter rådande arbetsmiljövillkor. Fastigheten ägs av Tyresö Bostäder AB som hyr ut lokalerna till kommunen. I april 2022 beslutade styrelsen i Tyresö Bostäder att en ombyggnation inte kan genomföras vilket innebär att en ny lösning för ett äldreboende i kommunal regi behövs.

I och med att Björkbackens lokaler avvecklas uppkommer behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi, som behöver stå klart till 2026-2027.
Inriktningsbeslut om ett nytt vård- och omsorgsboende beslutades av Äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01, § 51 och investeringsbeslut fattades av Kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105. Besluten rör en hittills tänkt etablering inom fastigheten Bollmora 2:1 på Bondevägen i Bollmora. Ett förslag till detaljplan för de nu aktuella fastigheterna i Strand innebär således att en alternativ placering prövas.

Utgångspunkten är att det nya boendet ska ersätta befintliga boendeplatser i nuvarande Björkbacken samt ha ytterligare kapacitet för att tillgodose ett ökat behov av platser.

Kommunens samhällsbyggnadskontor har genomfört en etableringsanalys för att utreda möjliga placeringar för vård- och omsorgsboenden inom områdena Bollmora och Strand. Resultatet visar att en etablering inom föreslaget planområde innebär goda möjligheter för exploatering. Platsen ger möjlighet till flexibilitet och bedömningen är att de risker som identifierats går att hantera. Platsens största risker anses vara trafikbuller samt den intilliggande masshanteringsplats som ska avvecklas senast januari 2028. Bedömningen är att riskerna kan hanteras och att platsen också är fördelaktigt utifrån tidsperspektivet, då risken för överklagande är förhållandevis låg.

Förslaget följer översiktsplanens intentioner för markanvändning, där området pekas ut som lämpligt för tät bebyggelse.

Den omgivande bebyggelsen består av småhus, ett flerbostadshus med bostadsrätter samt vårdcentral, handel och service. Befintlig bebyggelse inom det tänkta planområdet består av två byggnader som i och med tänkt exploatering behöver rivas.

Platsen erbjuder närhet till god kollektivtrafik och infartsparkeringar finns att tillgå både vid Strandtorget och vid Strandallén/Videvägen.

Detaljplanearbetet finansieras via medelreserven. Ny- och ombyggnation finansieras inom ramen för investeringsprojektet, som planeras ingå i det av kommunfullmäktige fastställda investeringsprogrammet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en planprövning kan påbörjas då platsens förutsättningar bedöms kunna beaktas och hanteras under detaljplanearbetet.
En prövning av barnens bästa kommer att göras under planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsboende Tyresö Strand Planuppdrag.docx.pdf

4 Avslutande av detaljplan för Bondevägen

Diarienummer KSM-2022-569-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Arbetet med detaljplanen för Bondevägen avslutas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav kommundirektören i uppdrag att upprätta detaljplan vid Bondevägen (SU §37, 2022-06-29). Syftet var att möjliggöra för vård- och omsorgsboende.

Ett vård- och omsorgsboende bedöms inte lämpligt på platsen på grund av naturvärden, skyddade arter, behov av ytor för skyfallshantering samt ökade krav på infrastrukturåtgärder i närområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bondevägen avslut.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 37.pdf

5 Information om paraplyprojektet Norra Tyresö centrum

Diarienummer 2023/KS 0138

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om pågående och kommande arbete inom paraplyprojektet Norra Tyresö centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse informationsärende Norra Tyresö Centrum.pdf

6 Information om regional utvecklingsplan (RUFS)

Diarienummer KSM2023-241.212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om framtagandeprocessen för nya Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS).

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om process för regional utvecklingsplan (RUFS).pdf

7 Stadsbyggnadsutskottets meddelanden 2023

Diarienummer 2023/SBF 0026 001

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till stadsbyggnadsutskottet redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf

§11 Information om bostadsförsörjning från Länsstyrelsen

Diarienummer 2023/SBF 0024

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm deltar vid stadsbyggnadsutskottets sammanträde och presenterar läget i länet vad gäller bostadsmarknaden samt ger information om riktlinjer för bostadsförsörjning.

§12 Antagande av detaljplan Hällebo, Näsby 4:221

Diarienummer KSM-2021-1437-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 antas.
Deltar inte i beslutet

Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Ulf Perbo (KD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en dagverksamhet alternativt bostäder i form av ett gruppboende i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3. En gruppbostad kräver däremot ett så pass stort utrymme att den inte samtidigt kan kombineras med andra användningar.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskning inkom totalt åtta yttranden.

Länsstyrelsen och Lantmäteriet hade inga synpunkter på granskningsförslaget. De synpunkter som inkommit från privatpersoner ifrågasätter byggnadens volym och en förtätning i form av en dagverksamhet eller ett gruppboende i området.
Efter granskningen har planbestämmelsen a1 och n1 justerats till generella planbestämmelser. Planbestämmelserna avser all kvartersmark inom planområdet. Planhandlingarna har uppdaterats med en volymstudie och justerats med redaktionella ändringar.

Planarbetet bedrivs med standardförande. En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och ärendet bedöms inte beröra barn. Detaljplanearbetet finansieras genom medel från medelreserven. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplan för Näsby 4:221,

Hällebo kan gå vidare för antagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 antas.

Yrkanden
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandebeslutet och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP Hällebo_Nasby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning_DP Hällebo_Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse för DP Hällebo_Näsby 4.221.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande för DP Hällebo, Näsby 4.221_antagande.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 48.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf

§13 Planuppdrag för vård- och omsorgsboende på

Diarienummer KSM-2023-301-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Tyresövägen/Strandallén/Björkvägen med standardförfarande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tillstånd att bedriva vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens lokaler i Bollmora fram till och med juni 2023, därefter inträder Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud, om inte lokalerna anpassas efter rådande arbetsmiljövillkor. Fastigheten ägs av Tyresö Bostäder AB som hyr ut lokalerna till kommunen. I april 2022 beslutade styrelsen i Tyresö Bostäder att en ombyggnation inte kan genomföras vilket innebär att en ny lösning för ett äldreboende i kommunal regi behövs.

I och med att Björkbackens lokaler avvecklas uppkommer behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi, som behöver stå klart till 2026-2027.
Inriktningsbeslut om ett nytt vård- och omsorgsboende beslutades av Äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01, § 51 och investeringsbeslut fattades av Kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105. Besluten rör en hittills tänkt etablering inom fastigheten Bollmora 2:1 på Bondevägen i Bollmora. Ett förslag till detaljplan för de nu aktuella fastigheterna i Strand innebär således att en alternativ placering prövas.

Utgångspunkten är att det nya boendet ska ersätta befintliga boendeplatser i nuvarande Björkbacken samt ha ytterligare kapacitet för att tillgodose ett ökat behov av platser.

Kommunens samhällsbyggnadskontor har genomfört en etableringsanalys för att utreda möjliga placeringar för vård- och omsorgsboenden inom områdena Bollmora och Strand. Resultatet visar att en etablering inom föreslaget planområde innebär goda möjligheter för exploatering. Platsen ger möjlighet till flexibilitet och bedömningen är att de risker som identifierats går att hantera. Platsens största risker anses vara trafikbuller samt den intilliggande masshanteringsplats som ska avvecklas senast januari 2028. Bedömningen är att riskerna kan hanteras och att platsen också är fördelaktigt utifrån tidsperspektivet, då risken för överklagande är förhållandevis låg.

Förslaget följer översiktsplanens intentioner för markanvändning, där området pekas ut som lämpligt för tät bebyggelse.

Den omgivande bebyggelsen består av småhus, ett flerbostadshus med bostadsrätter samt vårdcentral, handel och service. Befintlig bebyggelse inom det tänkta planområdet består av två byggnader som i och med tänkt exploatering behöver rivas.

Platsen erbjuder närhet till god kollektivtrafik och infartsparkeringar finns att tillgå både vid Strandtorget och vid Strandallén/Videvägen.

Detaljplanearbetet finansieras via medelreserven. Ny- och ombyggnation finansieras inom ramen för investeringsprojektet, som planeras ingå i det av kommunfullmäktige fastställda investeringsprogrammet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en planprövning kan påbörjas då platsens förutsättningar bedöms kunna beaktas och hanteras under detaljplanearbetet.

En prövning av barnens bästa kommer att göras under planarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Tyresövägen/Strandallén/Björkvägen med standardförfarande.

Yrkanden
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsboende Tyresö Strand Planuppdrag.docx.pdf

§14 Avslutande av detaljplan för Bondevägen

Diarienummer KSM-2022-569-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Arbetet med detaljplanen för Bondevägen avslutas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav kommundirektören i uppdrag att upprätta detaljplan vid Bondevägen (SU §37, 2022-06-29). Syftet var att möjliggöra för vård- och omsorgsboende.

Ett vård- och omsorgsboende bedöms inte lämpligt på platsen på grund av naturvärden, skyddade arter, behov av ytor för skyfallshantering samt ökade krav på infrastrukturåtgärder i närområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggandsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplanen för Bondevägen avslutas.

Yrkanden
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bondevägen avslut.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 37.pdf

§15 Information om paraplyprojektet Norra Tyresö centrum

Diarienummer 2023/KS 0138

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om pågående och kommande arbete inom paraplyprojektet Norra Tyresö centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse informationsärende Norra Tyresö Centrum.pdf

§16 Information om regional utvecklingsplan (RUFS)

Diarienummer KSM2023-241.212

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om framtagandeprocessen för nya Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS).

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om process för regional utvecklingsplan (RUFS).pdf

§17 Stadsbyggnadsutskottets meddelanden 2023

Diarienummer 2023/SBF 0026 001

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till stadsbyggnadsutskottet redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf