Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2022-10-17

Sammanträde 2022-10-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Återrapportering av genomförandet av allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0021 004

Ärende 1

Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I denna återrapportering redovisas de mest betydande erfarenheter och
förbättringsområden från de allmänna valen 2022.

Efter valet till riksdag, kommun och region har kommunkansliet dokumenterat
erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I denna
återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och
förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter
från tjänstepersoner som har arbetat aktivt med genomförandet av valet samt
från ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare som har arbetat ute i
val- och förtidsröstningslokaler. Valnämndens representanter har även lämnat
sina synpunkter efter besök i röstnings- och vallokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av genomförandet av allmänna val 2022.pdf

2 Utvärdering av kommunikationsplanen för allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0011 004

Ärende 2

Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En utvärdering av kommunikationsplanen för valet 2022 föredras muntligt under valnämndens sammanträde.

Syftet med kommunikationsplanen var att tydliggöra hur information om valet skulle se ut samt hur invånare i Tyresö kommun kan uppmuntras att använda sin röst och därigenom nå ett högt valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till kommunstyrelsens uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10-05 §233.

Uppdraget om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande gavs initialt av Kommunstyrelsen 2020-06-22 §107 till beredningen för medborgardialog och integration. De beredde uppdraget och återrapporterade till kommunstyrelsen 2021-10-05 §233. Återrapporteringen resulterade i två nya uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen. Det ena uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning vilket återrapporterades till valnämnden 2022-01-31 §2 och det andra uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka informationen om valet vilket återrapporteras i och med detta ärende.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-03-28 § 12.pdf
Kommunikationsplan valet 2022.pdf

§23 Utvärdering av kommunikationsplanen för allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0011 004

Valnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En utvärdering av kommunikationsplanen för valet 2022 föredras muntligt under valnämndens sammanträde.

Syftet med kommunikationsplanen var att tydliggöra hur information om valet skulle se ut samt hur invånare i Tyresö kommun kan uppmuntras att använda sin röst och därigenom nå ett högt valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till kommunstyrelsens uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10-05 §233.

Uppdraget om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande gavs initialt av Kommunstyrelsen 2020-06-22 §107 till beredningen för medborgardialog och integration. De beredde uppdraget och återrapporterade till kommunstyrelsen 2021-10-05 §233. Återrapporteringen resulterade i två nya uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen. Det ena uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning vilket återrapporterades till valnämnden 2022-01-31 §2 och det andra uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka informationen om valet vilket återrapporteras i och med detta ärende.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-03-28 § 12.pdf
Kommunikationsplan valet 2022.pdf

§24 Återrapportering av genomförandet av allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0021 004

Valnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I denna återrapportering redovisas de mest betydande erfarenheter och
förbättringsområden från de allmänna valen 2022.

Efter valet till riksdag, kommun och region har kommunkansliet dokumenterat
erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I denna
återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och
förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter
från tjänstepersoner som har arbetat aktivt med genomförandet av valet samt
från ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare som har arbetat ute i
val- och förtidsröstningslokaler. Valnämndens representanter har även lämnat
sina synpunkter efter besök i röstnings- och vallokaler.

Yttranden
Heinz Sjögren (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av genomförandet av allmänna val 2022.pdf